Čo je technickým zhodnotením majetku

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky
 • na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,
 • rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie,
 • s účinnosťou od 1.2.2019 aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor uzatvorenej podľa § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z., teda za technické zhodnotenie, ktoré zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku u verejného subjektu, sa považuje hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv.
 Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.
 
Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700 eur za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola 1 700 eur a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26 zákona o dani z príjmov.
 
Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 eur, technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur a technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur patrí medzi iný hmotný odpisovaný majetok, ktorý sa odpisuje samostatne.
 
Nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami ide o zmeny na už dokončených stavbách podľa § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb., či už na základe stavebného povolenia, ohlásenia alebo aj bez stavebného povolenia alebo ohlásenia.
 
Rekonštrukciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

Modernizáciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
 
V záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní odpisov budov a stavieb vydalo Ministerstvo financií SR pokyn č. 3400/1998-62 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1998, ktorý je možné aplikovať aj na podmienky súčasne platného zákona o dani z príjmov. Tento pokyn uvádza príklady vybavenia stavby, ktoré sú súčasťou ocenenia budovy a stavby a odpisujú sa spolu s budovou alebo stavbou a príklady výrobných zariadení, ktoré aj napriek pevnému spojeniu s budovou alebo stavbou sa odpisujú samostatne.

Súčasťou stavby je aj vykonané technické zhodnotenie (nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie). Vyššie uvedený pokyn v bode 1 definuje všetky tie zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby a odpisujú sa spolu so stavbou v rovnakej odpisovej skupine, podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie, kde je okrem iného napr. aj elektrická požiarna signalizácia, protipožiarne zariadenia, kotly, výmenníky, zásobníky, vyrovnávače tlaku, čerpadlá, kompresory, expanzné nádoby, filtre, zariadenia pre teplovzdušné vykurovanie, vetranie, klimatizáciu a odsávanie vzduchu v nevýrobných objektoch (ventilátory, ohrievače a chladiče vzduchu, zariadenia na tlmenie hluku), bežné rozvody a príslušenstvo pre telefón, rozhlas, elektrický vrátnik, zabudované rozvody počítačových sietí, okenice, mreže, rolety, žalúzie, markízy, automatické dvere a vráta.
 
Medzi výrobné zariadenia, ktoré sú samostatnými technologickými zariadeniami a aj samostatnými hnuteľnými vecami odpisovanými oddelene od stavby, možno zahrnúť tieto zariadenia, a to i napriek ich pevnému spojeniu so stavbou:
- zariadenia vodovodných čerpacích staníc, úpravní vody, čistiarní odpadových vôd,
- zariadenia na výrobu a premenu elektrickej energie, transformačné stanice,
- vzduchotechnické zariadenia pre zabezpečenie výrobného procesu,
- zariadenia na výrobu, transformáciu a dopravu tepelnej energie v priemysle určené na priemyslovú výrobu tepla vrátane poľnohospodárstva a zariadení lokálnych kotolní v obytných nájomných domoch,
- spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie (samostatné zariadenia na prenos informácií pripojené na rozvodné siete, audiovizuálne zariadenia, telefónne ústredne, verejné telefónne stanice, ústredne pre rozhlas a časové zariadenia),
- skladové hospodárstva všetkých druhov vrátane regálov,
- protipožiarne a zabezpečovacie zariadenia vo výrobe,
- zariadenia pre vertikálnu a horizontálnu dopravu osôb a nákladov v technologických prevádzkach,
- zariadenia stravovacích celkov a iné.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Čo sa považuje za technické zhodnotenie budovy
Technickým zhodnotením budovy je napr.:
 • výmena dverí za nové dvere so špeciálnou úpravou napr. protipožiarne dvere, dvere s fotobunkou
 • inštalácia mreží na okná
 • zateplenie budovy
 • zateplenie strechy, zmena tvaru strechy napr. plochý, šikmý
Otázka č. 2 – Čo sa považuje za technické zhodnotenie automobilu
Technickým zhodnotením automobilu je napr.
 • montáž klimatizácie
 • montáž elektrického ovládača okien
 • montáž diaľkového ovládania na centrálne zamykanie
Otázka č. 3 – Čo sa považuje za technické zhodnotenie počítača?
Technickým zhodnotením počítača môže byť napr.
 • prvá montáž DVD techniky
 • inštalácia wifi modulu
 • rozšírenie pôvodných alebo zavedenie nových funkcií softvéru

Otázka  č. 4  – Čo sa považuje za nadstavby, prístavby a stavebné úpravy?
Nadstavbami sú zmeny dokončených stavieb, ktorými sa stavby zvyšujú.
Prístavbami sa stavby pôdorysne rozširujú a sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou.
Stavebnými úpravami sú zmeny stavby, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.

Otázka č. 5 - Modernizácia majetku

Daňovník obstaral na svoju podnikateľskú činnosť fotoaparát v obstarávacej cene 1 900 eur. V nasledujúcom roku obstaral k fotoaparátu nový objektív v hodnote  1 400 eur. Považuje sa objektív za technické zhodnotenie fotoaparátu a zvyšuje jeho vstupnú cenu?

Za technické zhodnotenie hmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie.  Ak sa daňovník rozhodne považovať výdavok za objektív fotoaparátu za technické zhodnotenie, potom suma 1 400 eur zvyšuje vstupnú cenu fotoaparátu a odpisuje sa ako súčasť vstupnej ceny fotoaparátu.