Rozdiel medzi technickým zhodnotením majetku a opravou majetku

Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou spočíva v tom, že technickým zhodnotením dochádza k vybudovaniu nadstavby, prístavby, k stavebným úpravám podľa stavebného zákona, ako aj k rekonštrukcii a modernizácii majetku. Nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami ide o zmeny na už dokončených stavbách podľa § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb., či už na základe stavebného povolenia, ohlásenia alebo aj bez stavebného povolenia alebo ohlásenia. Rekonštrukciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Modernizáciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Čo sa považuje za opravu budovy?
Opravou budovy je napr.:
  • oprava strechy, fasády
  • výmena odkvapových rúr a žľabov
  • výmena okien bez zmeny technických parametrov
  • maliarske a natieračské práce
  • oprava a výmena podlahových krytín
  • výmena starých poškodených drevených okien za nové pri dodržaní pôvodných rozmerov
  • výmena starých nefunkčných radiátorov za nové i s novým rebrovaním
  • opravy podláh a dlažieb
 
Otázka č. 2 – Čo sa považuje za opravu motorového vozidla?
Opravou motorového vozidla sa rozumie napr. výmena akejkoľvek poškodenej alebo opotrebovanej časti automobilu bez zmeny technických parametrov, ako je motor, karoséria, sklo, pneumatiky, svetlá.

Otázka č. 3 – Čo sa považuje za opravu na počítači?
Opravou počítača môže byť vykonanie takých úprav, ktoré nepredstavujú zvýšenie kvalitatívnych parametrov softvéru napr. úprava softvéru z dôvodu zmien zákonov