Základ dane pri dodaní tovaru na iný účel ako podnikanie

Za dodanie tovaru za protihodnotu sa považuje aj také dodanie tovaru, ktoré platiteľ dodá na svoju osobnú spotrebu alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo na ďalší účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná (§ 8 ods. 3 zákona o DPH).  Z uvedeného vyplýva, že  platiteľ dane  má povinnosť priznať a odviesť DPH aj v prípade, ak dodá tovar (použije) pre svoju osobnú spotrebu alebo pre spotrebu vlastných zamestnancov alebo dodá tovar iným osobám bezodplatne na iný účel ako na podnikanie, ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná. Bezodplatným dodaním tovaru na iný účel ako na podnikanie je napr. darovanie počítača materskej škôlke platiteľom.
 
Základ dane pri  dodaní tovaru na osobnú spotrebu, spotrebu zamestnancov alebo ak sa dodá tovar bezodplatne, alebo tovar použije na účel iný ako podnikanie
Základom dane pri  dodaní tovaru na osobnú spotrebu, spotrebu zamestnancov alebo pri bezodplatnom dodaní tovaru, ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou (§ 22 ods. 5 zákona o DPH). 

FAQ

Otázka č. 1 – Povinnosť odvodu dane pri darovaní tovaru
Má platiteľ dane - veľkoobchod s knihami, ktorý  daruje  30 ks kníh o celkovej hodnote 360 eur neziskovej organizácii povinnosť z tohto daru odviesť daň a ak áno čo tvorí základ dane?
Odpoveď
Pri nákupe kníh si platiteľ dane uplatnil odpočítanie dane vo výške 60 eur. Platiteľ je v čase darovania povinný odviesť daň vo výške 60 eur, ktorú si uplatnil pri nákupe predmetných kníh, t.j. zo základu dane 300 eur.

Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom
Základom dane pri dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom v zmysle zákona o dani z príjmov, je zostatková cena majetku zistená podľa  zákona o dani z príjmov.  Ak platiteľ dane dodá tovar, ktorý bol odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, pričom pri dodaní bol tento tovar odpísaný v plnej výške v zmysle zákona o dani z príjmov (jeho zostatková hodnota je nula), za cenu vyššiu ako nula, potom základom dane v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú platiteľ dane  prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia za dodanie tovaru, znížená o daň (§ 22 ods. 5 zákona o DPH).

Otázka č. 2 – Základ dane pri darovanom HIM, ktorý už bol odpísaný
Platiteľ dane daroval počítače škole počítače, ktoré používal na podnikanie, pri ktorých kúpe si uplatnil odpočet dane. V čase darovania mali počítače zostatkovú hodnotu 0 eur. Čo tvorí základ dane pri darovaní týchto počítačov?
Odpoveď
Platiteľ dane nie je povinný odviesť DPH, pretože základ dane je 0 eur (počítače už boli daňovo odpísané).

Otázka č.3 – Bezodplatné dodanie stavebného pozemku a základ dane
Fyzická osoba A, platiteľ dane  v mesiaci máj 2022 kúpila stavebný pozemok na účely svojho podnikania od podnikateľa, platiteľa dane B  v sume 120 000 eur vrátane dane. U platiteľa A bola daň v  plnej výške odpočítaná. V mesiaci január 2023 stavebný pozemok dodal svojmu zamestnancovi bezodplatne. Je platiteľ z tohto daru povinný odviesť daň a ak áno, čo tvorí základ dane?
Odpoveď
Platiteľ A je povinný  priznať a odviesť daň v sume  20 000 eur. Stavebný pozemok  nie je v zmysle zákona o dani z príjmov odpisovaným majetkom. Základom dane je cena za ktorú bol tovar - pozemok nadobudnutý, t.j. 100 000 eur.
 
Základ dane pri dodaní tovaru nadobudnutom na iný účel ako na podnikanie
Súčinnosťou od 1.1.2020 sa doplnilo ustanovenie § 22 ods. 5 zákona o DPH, z ktorého vyplýva, že základom dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý bol nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj a jeho obstarávacia cena neprevyšuje 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok je základom dane je zostatková cena, ktorá sa vypočíta ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.
 
Otázka č. 4 - Darovanie notebooku
Platiteľ dane daruje v auguste 2023 neziskovej organizácii notebook. Platiteľ dane si pri kúpe notebooku v júni 2022 odpočítal DPH v plnom rozsahu, pretože ho využíval na svoje podnikanie. Obstarávacia cena počítača bola 1 000 eur bez DPH. Ide o majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur a jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Počítač nebol kúpený za účelom jeho ďalšieho predaja. V akej výške je povinný odviesť platiteľ DPH?
Odpoveď
Pri darovaní tovaru v auguste 2023 je platiteľ dane povinný priznať a odviesť daň zo základu dane, ktorým je zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný po dobu štyroch rokov. K bezodplatnému dodaniu tovaru (§ 8 ods. 3 zákona o DPH) teda dochádza v druhom roku odpisovania. Pri rovnomernom odpisovaní je ročný odpis 250 eur (1 000:4 = 250). Platiteľ dane je povinný v zdaňovacom období august 2023 priznať zo zostatkovej ceny 750 eur (1 000 OC – 250 suma odpisu za 1 rok) daň v sume 150 eur (zostatková cena 750 x 20 % sadzba dane). Ak by si platiteľ dane pri kúpe tohto tovaru uplatnil odpočet dane v pomernej výške, túto skutočnosť by pri výpočte dane zohľadnil.
 

Základ dane pri dodaní služby na iný účel  ako podnikanie
Základom dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu seba alebo svojich zamestnancov, alebo ak je služba dodaná bezodplatne, alebo službu použije na účel iný ako podnikanie,  sú v zmysle zákona o DPH náklady na službu. Aj poskytnutie práva užívať hmotný  majetok, t.j. hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec za protihodnotu sa považuje za poskytnutie služby. Z ustanovení  zákona o DPH vyplýva, že aj  využitie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, pre svoju osobnú spotrebu alebo spotrebu vlastných zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa sa považuje za dodanie služby za protihodnotu. Za dodanie služby za protihodnotu sa považuje aj iné bezodplatné dodanie služby ako užívanie hmotného majetku, ak ide o dodanie služby na osobnú spotrebu platiteľa alebo na spotrebu jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie.  O bezodplatnom dodaní služby na iný účel ako na podnikanie by mohlo ísť napr. vtedy,  ak dopravca, platiteľ dane, vykoná bezodplatne dopravu žiakov, alebo maliar, platiteľ dane bezodplatne  vymaľuje triedu, ..atď. (§ 22 ods. 5 zákona o DPH).
 
Otázka č. 5 – Oprava strechy pre osobnú spotrebu a základ dane
Stavebná firma,  platiteľ dane opraví strechu na rodinnom dome svojho zamestnanca. Na opravu strechy použije materiál – krytinu a dosky, pracovnú silu svojej firmy, dodá lešenie a zabezpečí  dopravu materiálu. Čo tvorí v takomto prípade základ dane?
Odpoveď
Základom dane pri dodaní služby, ktorou je oprava strechy  pre osobnú  spotrebu svojho zamestnanca, sú všetky skutočne vynaložené náklady súvisiace  s vykonanou opravou.
 
Poznámka:
Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.