Úvod > Daň z motorových vozidiel > Predmet dane z MV > Predmet dane z motorových vozidiel

Predmet dane z motorových vozidiel

Motorové vozidlo a prípojné vozidlo (ďalej len „vozidlo“) na účely určenia predmetu dane musí spĺňať tieto tri podmienky:
 
1. Vozidlo patrí do kategórie L, M, N a O.          
2. Je evidované v Slovenskej republike.
3. Používa sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie

a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,
b) účtovanie o vozidle,
c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
e) používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).
 
 

Otázka č. 1 - vozidlo evidované v SR
Podnikateľ používa na podnikanie v Rakúsku vozidlo kategórie M1, ktoré má pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike. Je takéto vozidlo predmetom dane?
Odpoveď
Vozidlo je predmetom dane, pretože sa používa na podnikanie a je evidované v Slovenskej republike.

 

Otázka č. 2 - vozidlo evidované v zahraničí
Podnikateľ používa na podnikanie v Slovenskej republike vozidlo, ktoré je evidované v Českej republike. Je vozidlo predmetom dane v Slovenskej republike? 
Odpoveď
Vozidlo i napriek tomu, že sa používa na podnikanie v Slovenskej republike, nie je predmetom dane, pretože je evidované mimo územia Slovenskej republiky.

 

Otázka č. 3 - prerušenie používania vozidla evidovaného v SR z dôvodu dlhodobej opravy vozidla
Je vozidlo predmetom dane aj počas dlhodobej opravy vozidla?
Odpoveď
Nakoľko nepoužívanie vozidla z dôvodu dlhodobej opravy vozidla nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, vozidlo evidované v  Slovenskej republike je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia. 


 
Otázka č. 4 - dlhodobá práceneschopnosť

Je vozidlo predmetom dane aj počas dlhodobej práceneschopnosti SZČO?
Odpoveď
Ani pri dlhodobej práceneschopnosti vozidla nedôjde k prerušeniu samotnej podnikateľskej činnosti, preto vozidlo evidované v  Slovenskej republike je predmetom dane aj v tomto prípade počas celého zdaňovacieho obdobia.
  

 

Otázka č. 5 - zamestnanec použil na služobnú cestu súkromné motorové vozidlo, ktoré nepoužíva na podnikanie
Zamestnanec použil na služobnú cestu, na ktorú ho vyslal zamestnávateľ súkromné motorové vozidlo, ktoré nepoužíva na podnikanie. Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi cestové náhrady a súkromné motorové vozidlo bolo použité v priebehu roka trikrát a to 03.06.2023, 04.09.2023 a 15.10.2023. Kedy sa vozidlo stane predmetom dane?

Odpoveď
Vozidlo sa stalo predmetom dane v mesiaci jún 2023, september 2023 a október 2023. Daňovníkom je zamestnávateľ, ktorý podá daňové priznanie a odvedie daň z motorových vozidiel za mesiace, v ktorých zamestnanec použil súkromné motorové vozidlo na služobné účely (v tomto prípade za mesiace jún, september a október 2023).