Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Vymedzenia základných pojmov > Tržba na účely zákona o ERP

Tržba na účely zákona o ERP

Tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok (záloha).
Tržbou na účely zákona č. 289/ 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len "zákon o ERP")  nie je platba prijatá podnikateľom bezhotovostne, napr. prostredníctvom bankového prevodu na účet podnikateľa, poštovou poukážkou.
Za tržbu na účely zákona o ERP sa nepovažujú ani tržba prijatá z predaja tovaru dodaného prostredníctvom kuriérov (napr. UPS, DHL), resp. externou logistickou firmou, ktoré pri dodaní tovaru od zákazníka vyberú hotovosť a následne ju poukážu na bankový účet podnikateľa alebo túto hotovosť podnikateľovi osobne odovzdajú.
 
 
Otázka č. 1 – predaj žetónov a ich použitie zákazníkom pri kúpe tovaru alebo služby
Na rôznych rozličných podujatiach, festivaloch podnikatelia (organizátori) predávajú zákazníkom žetóny, ktoré ich následne použijú na zakúpenie tovaru alebo služby (napr. občerstvenia). Podlieha predaj žetónov povinnosti evidencie v  pokladnici e-kasa klient? Na prijatie žetónov za predaj tovaru alebo služby podnikateľ už nemusí odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient?
Odpoveď
Pri predaji žetónov nejde o predaj tovaru, preto pri ich predaji podnikateľovi nevzniká povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa klient. Tržbou je aj platba prijatá inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, pričom na účely zákona o ERP za iný platobný prostriedok nahrádzajúci hotovosť sa považujú aj žetóny.
Na základe uvedeného, ak zákazník platí za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzenej služby žetónmi, ktoré sú iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, potom je podnikateľ povinný evidovať túto tržbu v pokladnici e-kasa klient.
 

Otázka č. 2 – úhrada faktúry
Podnikateľ k predávanému tovaru vyhotovil faktúru. Ak odberateľ časť faktúry uhradí v hotovosti a časť platobnou kartou, v oboch prípadoch ide o tržbu, ktorú je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Nakoľko úhrada faktúry je podnikateľom prijatá, či už v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, t. z. platobnou kartou, prostredníctvom platobného terminálu, podnikateľ je povinný obe prijaté úhrady evidovať v pokladnici e-kasa klient. Po ich zaevidovaní podnikateľ odberateľovi (kupujúcemu) odovzdá pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení.
 
 
Otázka č. 3 – úhrada platby prostredníctvom platobnej karty
Podnikateľ prijal tržbu platobnou kartou cez platobný terminál za predaj tovaru. Je povinný danú tržbu zaevidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Prijatie tržby platobnou kartou sa považuje za hotovostnú platbu a preto je potrebné danú tržbu evidovať v pokladnici e-kasa klient.
 
 
Otázka č. 4 – úhrada platby v hotovosti a bezhotovostne 
Podnikateľ sa zaoberá predajom tovaru. Kedy je povinný tržby za predaj tovaru evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Podnikateľ je povinný používať pokladnicu e-kasa klient ak predáva tovar a tržby z tohto predaja prijíma v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Ak ale podnikateľ predáva tovar a tržby z predaja tovaru prijíma len bezhotovostne prevodom na účet, v tomto prípade nie je povinný evidovať tieto tržby v pokladnici e-kasa klient.
 
 
Otázka č. 5 – evidencia preddavku v pokladnici e-kasa klient
Musí podnikateľ tržbu prijatú ako preddavok zaevidovať do pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď
V prípade, že preddavok (na tovar alebo vymedzenú službu) je prijatý v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, tak je podnikateľ povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient aj preddavok (na tovar alebo vymedzenú službu) prijatý v hotovosti a odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad.