Právo na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

Právo na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje v účtovníctve alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, a to vo vybraných prípadoch uvedených v § 24 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisovať aj daňovník, ktorý k nemu nadobudol právo na jeho užívanie za odplatu. To znamená, že tento daňovník nie je vlastníkom nehmotného majetku, ale na základe zmluvy má len právo používať ho na svoju činnosť.
 
Právo na odpisovanie majetku - ekonomické vlastníctvo (§24 ods.1 písm. a/ až e/ zákona o dani z príjmov)
- hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa , na základe písomnej dohody s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku
- dlhodobý hmotný hnuteľný majetok na splátky, kedy vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúci majetok užíva
- nehnuteľná vec obstaraná na základe zmluvy, kedy vlastnícke právo nadobúda kupujúci povolením vkladu do katastra a do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva
- hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu
- hmotný a nehmotný majetok štátu, obce alebo VÚC zverený do správy rozpočtovej , príspevkovej alebo zákonom určenej inej právnickej osobe
 
Právo na odpisovanie majetku v spoluvlastníctve
Hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.
 
Právo na odpisovanie majetku, ktorý sa len z časti používa na podnikanie
Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov.
 
Právo na odpisovanie majetku pri preradení z osobného  užívania do obchodného majetku
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisujú tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
Právo na odpisovanie majetku združenia bez právnej subjektivity
Hmotný majetok a nehmotný majetok individuálne určený a poskytnutý združeniu bez právnej subjektivity na spoločné využitie účastníkov združenia odpisuje ten účastník združenia, ktorý majetok poskytol na spoločné užívanie účastníkom združenia.
 
Právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatom  majetku
Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. Rovnakým spôsobom sa odpisuje aj technické zhodnotenie plne odpísaného majetku vyššie ako 1 700 eur. 
 
S účinnosťou od 1.1.2016 ak nájomca vykoná technické zhodnotenie budovy používanej na niekoľko účelov, potom  nájomca zaradí  technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý využíva prenajatý majetok. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpisovanie majetku len z časti využívaného na podnikanie
Nadácia dostala budovu v hodnote 50 000 eur, v ktorej má svoje sídlo. Jednu polovicu využíva pre svoje potreby, druhú polovicu prenajíma. Ako bude nadácia uplatňovať daňové odpisy budovy?
Odpoveď
Podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov príjmami organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie sú aj príjmy z prenájmu. Vypočítaný daňový odpis sa preto rozdelí v pomere 50/50, pričom jednu časť odpisu  nadácia uplatní ako výdavok k hlavnej činnosti (nedaňový výdavok) a druhú časť uplatní ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov PO.
 
Otázka č. 2 – Odpisovanie majetku obstaraného formou finančného prenájmu 
Kto má právo odpisovať majetok obstaraný formou finančného prenájmu, lízingová spoločnosť alebo nájomca?
Odpoveď
Podľa § 24 ods.1 písm. d) zákona o dani z príjmov odpisuje majetok obstaraný formou finančného prenájmu nájomca.
 
Otázka č. 3 – Odpisovanie nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy.
Na základe kúpnej zmluvy sme v novembri  2022 obstarali nehnuteľnosť, ktorú sme aj v tomto mesiaci začali využívať na podnikanie v súlade  s kúpnou zmluvou. Zápis do katastra nehnuteľností na našu spoločnosť bol však prevedený až v máji 2023. Od ktorého dátumu môžeme ako kupujúci začať uplatňovať daňové odpisy?
Odpoveď
Podľa §24 ods.1 písm. d) zákona o dani z príjmov právo na odpisovanie nehnuteľnej veci  na základe kúpnej zmluvy, kedy vlastnícke právo nadobúda kupujúci až povolením vkladu do katastra a do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva prechádza na kupujúceho okamihom začatia využívania  nehnuteľnosti na podnikanie v súlade s kúpnou zmluvou (november 2022 pomernou časťou 2/12 ročného odpisu) . Kupujúci po zaradení do užívania zaradí nehnuteľnosť do príslušnej odpisovej skupiny a uplatňuje odpisy do daňových výdavkov . Ide o tzv. ekonomického vlastníka, ktorému zákon o dani z príjmov umožňuje odpisovať nehnuteľnú vec, ktorú využíva v podnikaní aj v prípade, ak ešte nie je povolený vklad do katastra nehnuteľností