Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Kultúrne služby > Kultúrne služby

Kultúrne služby

Kultúrne služby vrátane dodania tovarov úzko s nimi súvisiacich sú oslobodené od dane podľa § 34 zákona o DPH. Patria sem napr. koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov v kinách, knižničné služby, múzeá, zoologické záhrady a pod., avšak za podmienky, že sú poskytované verejno-právnymi subjektmi, alebo subjektmi, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok neziskovosti:

-          vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
-          je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
-          uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú. 

 
FAQ

Otázka  č. 1 - Koncert zahraničnej hudobnej skupiny
Živnostník v SR – platiteľ dane  ide usporiadať koncert českej hudobnej skupiny, ktorá je registrovaná ako podnikajúci subjekt  na  DPH v ČR a nie je registrovaná ako platiteľ  DPH v SR. Je povinný platiteľ dane platiť daň - vykonať samozdanenie pri honorári, ktorý mu vyfakturuje česká hudobná skupina alebo ide o službu, ktorá je oslobodená od dane?
Odpoveď         
Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované
a) právnickou osobou zriadenou zákonom (napr. zákon o Slovenskom národnom divadle, zákon o Slovenskej filharmónii a pod.),
b) právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu,
c) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa  § 30 ods. 2 zákona o DPH.
V danom prípade kultúrna služba nie je poskytovaná osobami, ktoré by spĺňali podmienky citovaného ustanovenia a preto nemôže byť oslobodená od DPH. Keďže  ide o kultúrnu službu, ktorú fakturuje česká zdaniteľná osoba pre slovenskú zdaniteľnú osobu, na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH má služba miesto dodania v SR a príjemca je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, t.j. v daňovom priznaní k DPH ju  uvedie v riadku 09 a 10.
 

Otázka  č. 2 - Predaj prospektov a vstupeniek na tanečné vystúpenie divadla
Divadlo je štátnou príspevkovou organizáciou. Divadlo organizuje tanečné vystúpenie v inom meste. Je predaj vstupeniek a propagačných materiálov oslobodený od DPH?
Odpoveď
Áno, vzhľadom k tomu, že tanečné vystúpenie predstavuje kultúrnu službu divadla (štátna príspevková organizácia), sú vstupenky aj propagačné materiály k tomuto vystúpeniu oslobodené od dane.

Otázka č. 3 - Obchodná spoločnosť, ktorej 100 %  vlastníkom je mesto,  organizuje kultúrne služby
Obchodná spoločnosť – platiteľ DPH  organizuje v rámci hlavnej činnosti kultúrne podujatia na základe objednávky mesta – napr. hody, divadelné prestavenia pre obyvateľov mesta. 
Na predmetné akcie dostáva spoločnosť  zálohovo finančné prostriedky od mesta. Po uskutočnení akcií sú mestu tieto akcie fakturované. Tieto akcie nie sú realizované za účelom dosahovania zisku. Môže obchodná spoločnosť fakturovať mestu služby súvisiace s organizovaním predmetných akcií s oslobodením  od DPH v zmysle ustanovenia § 34 zákona o DPH?
Odpoveď
Podľa § 34 písm. c) zákona o DPH sú oslobodené od dane kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich ak sú poskytované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH.
Podľa citovaného ustanovenia musí obchodná spoločnosť spĺňať jednu alebo viac z týchto podmienok:
a) vykonáva činnosť na iný účel ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb,
b) je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej činnosti,
c) uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny a pri službách, ktoré nepodliehajú povinnosti schválenia ceny, uplatňuje nižšiu cenu, ako za obdobné služby uplatňujú osoby, ktorých cieľom je dosiahnuť takouto činnosťou zisk.
Jednou z podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH je vykonávanie činnosti za iným účelom ako je dosahovanie zisku. Ak subjekt prípadne nejaký zisk dosiahne, musí byť tento zisk použitý na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb. Na základe uvedeného, pokiaľ subjekt vykonáva činnosť za účelom dosahovania zisku a tento zisk nie je v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných kultúrnych služieb (teda nie je v plnom rozsahu vrátený do systému poskytovania kultúrnych služieb), nie je možné kultúrne služby oslobodiť od dane v zmysle § 30 zákona o DPH.
V prípade, že platiteľ vyššie uvedené podmienky nespĺňa, pri dodaní predmetných služieb je povinný uplatniť 20 % DPH a zároveň z prijatých tovarov a služieb má nárok na odpočet dane pri splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH.