Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Uvedený nárok vzniká daňovníkovi počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, pričom daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky 400 eur za rok. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorá sa zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33, ak si tento daňový bonus daňovník uplatňuje.

FAQ

Otázka č.1 - Výpočet výšky príjmu
Zamestnanec si v ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 uplatňuje daňový bonus za zaplatené úroky. Doložil potvrdenie z banky. Keď chcem overiť či spĺňa výšku príjmu za rok 2018, tak beriem do úvahy čiastkový základ dane z ročného zúčtovania dane za rok 2018, čiže čiastkový základ dane/12. Ak má zamestnanec úhrn príjmov podľa § 5 za rok 2018 vo výške 10500 eur, má nárok na daňový bonus na úroky? 
Odpoveď
Priemerný mesačný príjem sa počíta z úhrnu (hrubých) príjmov uvedených na r.01 tlačiva Ročné zúčtovanie ... za rok 2018 : 12. V uvedenom prípade je posudzovaný príjem vo výške 875 eur, tzn. že podmienka je splnená.

Otázka č. 2 - Výpočet pomernej časti
Aká je výška daňového bonusu na zaplatené úroky, ak banka poslala potvrdenie o zaplatení úrokov za rok 2019 vo výške 600 eur a doba splácania úveru je 8 mesiacov v 2019?
Odpoveď
V uvedenom prípade si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na úroky vo výške 266,67.
Výpočet:

  • 50% zo zaplatených úrokov: 300 eur 
  • max. suma DB na úroky: (400 / 12) * 8 = 266,67 eur

 

Otázka č. 3 -  DB na úroky za časť roka

Zamestnanec uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie v roku 2018. Úver bol úročený od 19.11.2018. a v roku 2018  zaplatil úroky z tohto úveru.  Za koľko mesiacov si môže nárok uplatniť ?

Odpoveď

Daňový bonus  na zaplatené úroky  (podľa § 33a zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)  si môže daňovník uplatniť za 2 mesiace úročenia zo sumy zaplatených úrokov z poskytnutého úveru na bývanie.

Otázka č. 4 - úver poskytnutý v zahraničí

Zamestnanec, občan ČR, požiadal  zamestnávateľa o ročné zúčtovanie príjmov (RZD)  zo ZČ zo zdrojov na území SR a predložil k nemu potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru za rok 2018.
Úver si vzal v Fio banke  v ČR a nehnuteľnosť zakúpil taktiež v ČR. Môže si v RZD u slovenského zamestnávateľa uplatniť bonus na zaplatené úroky?

Odpoveď

V uvedenom prípade zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu v ČR  a zakúpil tam aj nehnuteľnosť, si nemôže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Tento bonus sa vzťahuje na zmluvy o bývaní uzatvorené v bankách na území SR a zakúpenie nehnuteľnosti v SR.