Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňový bonus na zaplatené úroky > Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Uvedený nárok vzniká daňovníkovi počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, pričom daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky 400 eur za rok. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorá sa zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33, ak si tento daňový bonus daňovník uplatňuje.

V súlade s § 33a ods. 1 ZDP v znení účinnom do 31.12.2023 daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (§ 1 ods. 7 zákona o úveroch), ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má 
a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „priemerná mesačná mzda zamestnanca) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu  zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet výšky príjmu
Zamestnanec si v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 uplatňuje daňový bonus za zaplatené úroky. Doložil potvrdenie z banky. Keď chcem overiť či spĺňa výšku príjmu za rok 2018 (úver má od roku 2019), tak beriem do úvahy čiastkový základ dane z ročného zúčtovania dane za rok 2018, čiže čiastkový základ dane/12. Ak má zamestnanec úhrn príjmov podľa § 5 za rok 2018 vo výške 10500 eur, má nárok na daňový bonus na úroky? 
Odpoveď
Priemerný mesačný príjem sa počíta z úhrnu (hrubých) príjmov uvedených na r. 01 tlačiva Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 : 12. V uvedenom prípade je posudzovaný príjem vo výške 875 eur, tzn. že podmienka je splnená.

Otázka č. 2 - Výpočet pomernej časti
Aká je výška daňového bonusu na zaplatené úroky, ak banka poslala potvrdenie o zaplatení úrokov za rok 2023 vo výške 600 eur a doba splácania úveru je 8 mesiacov v 2022?
Odpoveď
V uvedenom prípade si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na úroky vo výške 266,64 eur..
Výpočet:
50% zo zaplatených úrokov: 300 eur 
max. suma DB na úroky: (400 / 12) * 8 = 266,64 eur

Otázka č. 3 -  DB na úroky za časť roka
Zamestnanec uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie v roku 2023. Úver bol úročený od 19.11.2023 a v roku 2023 zaplatil úroky z tohto úveru. Za koľko mesiacov si môže nárok uplatniť?
Odpoveď
Daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť za 2 mesiace úročenia z 1/2 sumy zaplatených úrokov z poskytnutého úveru na bývanie, najviac do výšky 66,66 eur (400/12=33,33*2=66,66).

Otázka č. 4 - úver poskytnutý v zahraničí
Zamestnanec, občan ČR, požiadal  zamestnávateľa o ročné zúčtovanie príjmov (RZD) zo zamestnania zo zdrojov na území SR a predložil k nemu potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru za rok 2023.
Úver si vzal v banke v ČR a nehnuteľnosť zakúpil taktiež v ČR. Môže si v RZD u slovenského zamestnávateľa uplatniť bonus na zaplatené úroky?
Odpoveď
V uvedenom prípade zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu v ČR  a zakúpil tam aj nehnuteľnosť, si nemôže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Tento bonus sa vzťahuje na zmluvy o bývaní uzatvorené v bankách na území SR a zakúpenie nehnuteľnosti v SR.

Otázka č. 5 - maximálna suma zaplatených úrokov
Zamestnanec si v ročnom zúčtovaní uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Predložil potvrdenie z banky, z ktorého vyplýva, že úver sa úročil 12 mesiacov a suma zaplatených úrokov bola 980 eur. V akej výške si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?
Odpoveď
Zamestnanec si môže uplatniť 50% zaplatených úrokov, najviac však 400 eur za zdaňovacie obdobie. To znamená, že zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania dane prihliadne na daňový bonus vo výške 400 eur (980 / 2 = 490 eur, najviac však 400 eur).