Výpočet koeficientu

Ak platiteľ dane kúpi tovar alebo službu, ktorá je určená súčasne pre plnenia s možnosťou odpočítania dane ako aj pre plnenia bez možnosti odpočítania dane (§ 28 až 42 zákona o DPH), môže odpočítať daň len vo výške, ktorá zodpovedá pomeru plnení s možnosťou odpočítania dane ku všetkým plneniam –platiteľ kráti daň koeficientom (§ 50 zákona o DPH).

Koeficient sa podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH určí podielom z údajov za kalendárny rok, kde v čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb s odpočítateľnou daňou a v menovateli  je hodnota bez dane zo všetkých tovarov a služieb t.j. vrátane hodnoty bez dane tovarov a služieb, pri ktorých nie je nárok na odpočítanie dane. Vypočítaný koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

Čo sa do výpočtu koeficientu neuvádza
Pri výpočte koeficientu do čitateľa a do menovateľa platiteľ dane podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH neuvádza
- predaj podniku alebo jeho časti tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
- predaj hmotného a nehmotného majetku, ktorý platiteľ dane používal na účely svojho
  podnikania, okrem zásob,
- príležitostné finančné služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 zákona o DPH,
- príležitostný prevod a príležitostný nájom nehnuteľností,
- hodnotu nadobudnutých tovarov z iného členského štátu,
- hodnotu služieb prijatých od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo tretieho
  štátu.


FAQ

Otázka č. 1 - Uvádzanie údajov do koeficientu
Podnikateľ, ktorý podniká od roku 2015, sa stal platiteľom dane 1.3.2020. Okrem činností, pri ktorých mu vzniká daňová povinnosť, poskytne aj plnenia oslobodené od dane, pri ktorých nemá nárok na odpočítanie dane. Aké údaje uvádza platiteľ dane pri výpočte koeficientu po skončení kalendárneho roka (§ 50 ods. 4 zákona o DPH) do čitateľa a menovateľa koeficientu, t.j. hodnota dodávok  za celý kalendárny rok 2020 alebo len hodnota dodávok od 1. 3. 2020?
Odpoveď
Po skončení kalendárneho roka pri výpočte koeficientu podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH platiteľ dane uvádza v čitateli aj v menovateli koeficientu hodnotu dodávok bez dane za obdobie, v ktorom mal postavenie platiteľa dane, t.j. hodnotu dodávok bez dane od 1.3.2020.

Otázka č. 2 – Zaokrúhľovanie
Ako sa zaokrúhľuje vypočítaný koeficient podľa § 50 zákona o DPH?
Odpoveď
Vypočítaný koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor, napr. 0,3411 sa zaokrúhli na 0,35 alebo 0,0001 sa zaokrúhli na 0,01.

Otázka č. 3 - Výpočet pomernej výšky odpočítateľnej dane
Ako sa vypočíta pomerná výška odpočítateľnej dane?
Odpoveď
Výška odpočítateľnej dane sa vypočíta ako  súčin dane a koeficientu, t. j. daň x koeficient.

Otázka č. 4 -  Vymedzenie pojmu „príležitostný“
Čo sa rozumie pod pojmom príležitostné finančné služby, príležitostný prevod nehnuteľnosti a príležitostný nájom nehnuteľnosti.
Odpoveď
Podľa § 50 ods. 2 písm. c) a d) zákona o DPH sa pri výpočte koeficientu do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú hodnota z príležitostných finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39 zákona o DPH a z príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti. Uvedené príležitostné transakcie, ktoré sa neuvádzajú do čitateľa ani do menovateľa koeficientu sú také transakcie, ktoré:
•nemajú charakter základnej, resp. hlavnej činnosti platiteľa dane,
•netvoria značnú časť obratu z celkového obratu platiteľa dane,
•platiteľ dane ich nevykonáva opakovane (uvedené neznamená, že ich nie je možné uskutočniť aj viackrát v posudzovanom období), a pri ktorých
 platiteľ dane nemá opakujúce sa náklady,
•súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov.
Vyššie uvedené podmienky sú posudzované spravidla v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Pri posúdení príležitostnej transakcie je potrebné postupovať vždy individuálne a na identifikovanie príležitostnej transakcie nemusia platiť všetky vyššie uvedené podmienky súčasne; vychádza sa však z predpokladu, že ak sú vyššie uvedené podmienky splnené súčasne, tak uvedená transakcia je vykonaná príležitostne.

Otázka č. 5 –Zdaniteľné osoby registrované podľa § 7 a 7a zákona o DPH
Vzťahuje sa povinnosť pomerného odpočítania dane na  zdaniteľné osoby   registrované podľa § 7 a 7a zákona o DPH?
Odpoveď
Nie. Tieto zdaniteľné osoby nemajú nárok na odpočítanie dane, preto sa na ne nevzťahuje pomerné odpočítanie dane.