Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku

Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie alebo pri zrýchlenom odpisovaní do výšky zvýšenej zostatkovej ceny.
Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku je napríklad:
 • obstarávacia cena - cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (OC) ak ide o majetok nadobudnutý kúpou alebo prevodom
 • obstarávacia cena u majetku vylúčeného  z odpisovania u darcu pri vyradení z dôvodov darovania
 • obstarávacia cena u majetku vylúčeného  z odpisovania zistená u darcu , ktorý je fyzickou osobou pri vyradení z obchodného majetku, ak bol zahrnutý u darcu v obchodnom majetku, pričom pri predaji v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa §9 zákona o dani z príjmov
 • obstarávacia cena,  ak ide o majetok nadobudnutý od fyzickej osoby darom, pričom ide o majetok, ktorý nebol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku a v prípade jeho predaja uskutočneného v deň darovania, by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov
 • všeobecná cena pri hmotnom a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením (cena stanovená v dedičskom konaní) a cena podľa osobitného predpisu pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním (znalecký posudok)
 • všeobecná cena, ak ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorá sa určí ako cena stavby zistená podľa Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov ... v znení neskorších predpisov bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou
 • suma vo výške vlastných nákladov
 • suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k hmotnému hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, ktorý pri nezaplatení pohľadávky alebo jej časti prechádza do vlastníctva veriteľa znížená o čiastku splateného úveru alebo pôžičky
 • zostatková cena zistená u darcu, ktorý tento majetok vyradil z obchodného majetku v dôsledku darovania, okrem majetku vylúčeného z odpisovania
 • zostatková cena zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, po vyradení z obchodného majetku, pričom v prípade jeho predaja uskutočneného v deň darovania, by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov, okrem majetku vylúčeného z odpisovania.
 • pri komponentnom odpisovaní obstarávacia cena alebo cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca
 • obstarávacia cena, suma vo výške vlastných nákladov alebo všeobecná cena pri predaní majetku z osobného užívania FO do obchodného majetku alebo u daňovníka nezriadeného na podnikanie  pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane
Zákon o dani z príjmov tiež vo svojich ustanoveniach § 25 taxatívne uvádza, v ktorých prípadoch je DPH a výdavky na technické zhodnotenie súčasťou vstupnej ceny majetku.
 
 FAQ
 Otázka č. 1 – Vstupná cena hmotného majetku pri kúpe
Spoločnosť „Alfa“ obstarala majetok kúpou. Aká bude vstupná cena majetku pre účely daňových odpisov?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 25 definuje vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku. Podľa § 25 ods. 1 písm. a/ tohto ustanovenia je vstupnou cenou obstarávacia cena, pričom sa zákon odvoláva na zákon o účtovníctve č.431/2002 Z. z. To znamená, že v prípade obstarania majetku kúpou bude táto kúpna cena vstupnou cenou pre účely odpisovania majetku v spoločnosti.    
 
Otázka č. 2 – Vstupná cena majetku pri  darovaní od fyzickej osoby nepodnikateľa
Spoločnosť „Alfa“ dostala od fyzickej osoby nepodnikateľa darom staršie auto , obstarané v r.2004. Aká bude vstupná cena majetku pre účely daňových odpisov?
Odpoveď
Majetok získaný darovaním od fyzickej osoby - nepodnikateľa ocení pre účely uplatnenia daňových odpisov spoločnosť všeobecnou cenou (znaleckým posudkom v zmysle zákona č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch).
 
Otázka č. 3 – Vstupná cena majetku pri  darovaní od fyzickej osoby podnikateľa
Spoločnosť „Alfa“ dostala od fyzickej osoby podnikateľa darom staršie auto, ktoré fyzická osoba mala zaradené  v obchodnom majetku. Aká bude vstupná cena majetku pre účely daňových odpisov?
Odpoveď
Majetok získaný darovaním od fyzickej osoby - podnikateľa zaradený v obchodnom majetku ocení spoločnosť pre účely uplatnenia daňových odpisov  zostatkovou cenou zistenou u darcu podľa §25 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov, pokiaľ pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie  podľa §9 zákona o dani z príjmov. V opačnom prípade ( ak by sa vzťahovalo oslobodenie) vstupnou cenou u obdarovaného bude cena zistená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o znalcoch, tlmočníkoch.......
 
Otázka č. 4 – Odpisy v neziskovej organizácii pri začatí používania budovy  na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane 
Nadácia evidovala od roku 2010 budovu v hodnote 100 000 eur, ktorú nadobudla kúpou a používala len na svoju základnú činnosť. Od januára  2023 budovu prenajala za 5 000 eur ročne.  Môže si uplatniť odpisy z budovy, ktorú prenajíma do daňových výdavkov?
Odpoveď
Príjmy z prenájmu sú v neziskových organizáciách zdaniteľným príjmom (s výnimkou rozpočtových organizácii, obcí a VÚC).  K zdaniteľným príjmom si nadácia môže uplatniť daňové odpisy maximálne do výšky príjmov z prenájmu podľa §19 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Obstarávacia cena budovy je 100 000 eur, za roky využívania budovy len na základný účel nadácie (2010 až 20222 sa odpisy neuplatnia , takže odpisy v roku 2023 budú uplatnené ako v 14. roku odpisovania od jej zaradenia do užívania z obstarávacej ceny 100 000 eur. Budova je zaradená do 6. odpisovej skupiny, ročný odpis (100 000/40=2 500 eur). Nadácia si môže uplatniť do daňových výdavkov celý ročný odpis vo výške 2 500 eur, pretože príjmy z prenájmu sú vyššie ako ročný odpis prenajímanej budovy.