Obsah žiadosti o vrátenie dane

Otázka č. 1 - Vyplnenie žiadosti
Ako sa vypĺňa žiadosť o vrátenie dane?
Odpoveď
Jednotlivé kroky na vyplnenie žiadosti o vrátenie dane sú uvedené v Používateľskej príručke, ktorú nájdete na webovej stránke FR SR www.financnasprava.sk, v časti Podnikatelia a organizácie/Dane/Daň z pridanej hodnoty/Informácie o DPH/Vrátenie dane tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov/Spôsob podania žiadosti.

Otázka č. 2 - Obsah žiadosti
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o vrátenie dane?
Odpoveď
Na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4 zákona o DPH. Žiadosť o vrátenie dane sa nepovažuje za podanú, ak uvedené údaje neobsahuje.

Otázka č. 3 - Zadávanie údajov zo zjednodušených faktúr
Ako sa do žiadosti zadávajú údaje zo zjednodušených faktúr?
Odpoveď
Žiadateľ v žiadosti zaškrtáva pole „Zjednodušená faktúra“ v prípade, ak žiada o vrátenie dane na základe dokladu podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH (napr. doklad z e-Kasy v zmysle § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH). V prípade zaškrtnutia tohto poľa je vyplnenie polí „Číslo faktúry“ a „IČ DPH“ nepovinné.  Aj v tomto prípade je potrebné rešpektovať pravidlá členského štátu vrátenia dane.  Pre niektoré štáty (napr. Poľsko) je číslo faktúry  povinné aj pri zjednodušených faktúrach.

Otázka č. 4 - Zahrnutie zabudnutých faktúr
Ako sa do žiadosti zahrnú zabudnuté faktúry?
Odpoveď
Žiadateľ môže do žiadosti o vrátenie dane za príslušné obdobie zahrnúť aj tzv. „zabudnuté“ faktúry z predchádzajúceho obdobia pod podmienkou, že sa týkajú obdobia príslušného kalendárneho roka, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane. Napr. do žiadosti o vrátenie dane podanej za IV. štvrťrok 2021 (príp. za celý kalendárny rok 2021) je možné zahrnúť aj faktúry príp. dovozné doklady z I, II. alebo III. štvrťroka 2021.
Faktúry z predchádzajúcich rokov (napr. z  r.2019, 2020...) už nie je možné zahrnúť do žiadosti o vrátenie dane za obdobie r. 2021.

Otázka č. 5 - Prepočet meny
Ak má žiadateľ vyhotovené doklady v eurách, pričom príslušný členský štát vrátenia dane má svoju národnú menu, v akej peňažnej mene sa vyplní v žiadosti  základ dane a daň?
Odpoveď
Základ dane a výška DPH sa uvádzajú vždy v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane. Na základe tejto skutočnosti je v aplikácii na podávanie žiadostí o vrátenie DPH v prípade evidencie nových obchodov do žiadosti nastavené pole "Mena" ako nemodifikovateľné. Údaj v tomto poli je nastavený na menu platnú (pre danú krajinu vrátenia) ku dňu konca obdobia refundácie uvedeného v žiadosti. Vo všeobecnosti by mal žiadateľ v takomto prípade požiadať dodávateľa o opravu faktúry (resp. o doplnenie údajov na faktúre v zmysle čl. 230 smernice Rady 2006/112/ES). Podľa čl. 230 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty  sa môžu sumy uvedené na faktúre uvádzať v akejkoľvek mene za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo upraviť, je uvedená v národnej mene členského štátu, s tým, že sa využije prepočítací mechanizmus ustanovený v čl. 91 smernice o DPH. Nakoľko prepočítanie meny do žiadosti o vrátenie DPH neupravuje zákon, je na žiadateľovi, ktorý bude niesť zodpovednosť, aby to prepočítal primerane podľa čl. 91 smernice Rady 2006/112/ES.

Otázka č. 6 - Vrátenie dane z výdavkov vynaložených na pracovnej ceste
Môže si zamestnávateľ žiadať vrátiť daň z výdavkov vynaložených na pracovnej ceste?
Odpoveď
Ak zamestnanec vyučtováva výdavky vynaložené na pracovnej ceste prostredníctvom cestovných náhrad, nie je možné  ich považovať za prijaté  tovary a služby zamestnávateľom od iného platiteľa dane. V takomto prípade zamestnávateľ neúčtuje o kúpe  tovarov a služieb, ale o cestovných náhradách, čo znamená, že  zamestnancovi prepláca jeho výdavky,  ktoré mal v súvislosti s pracovnou cestou. Zamestnávateľ nemá právo na odpočítanie dane  podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH z dôvodu, že neprijal tovary a služby, ktoré by použil na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.  Samotné rozhodnutie je však na členskom štáte vrátenia dane, t.j. ak  zamestnávateľ zahrnie do žiadosti o vrátenie dane aj výdavky vynaložené na pracovnej ceste zamestnancov, je na posúdení príslušného členského štátu vrátenia dane, či z uvedených nákupov vráti žiadateľovi daň.

Otázka č. 7 - Vrátenie dane z paušálnych výdavkov
Platiteľ dane nakupuje pohonné látky v SR a v Rakúsku (v Rakúsku s rakúskou daňou). V SR si platiteľ odpočítava daň z nakúpených PHL len do výšky paušálnych výdavkov (max 80 %) v zmysle § 49 ods. 5 zákona o DPH, pretože nevie preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania (nevedie evidenciu jázd). Môže si platiteľ žiadať vrátiť daň z Rakúska v plnej výške alebo len do výšky 80 % ako v SR?
Odpoveď
Ak platiteľ dane uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu (§ 19 ods. 2 písm. l) tretí bod zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.) a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok len do výšky paušálnych výdavkov, t.j. len maximálne do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok. To znamená, že platiteľ si v tomto prípade môže žiadať vrátiť daň z iných členských štátov len do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok.

Otázka č. 8 - Vypĺňanie kódov a subkódov
Je potrebné v žiadosti vypĺňať aj subkódy?
Odpoveď
Platiteľ je povinný v žiadosti uvádzať číselné kódy (1-10) na označenie druhu nadobudnutého tovaru a služieb. Táto povinnosť vyplýva z článku 9 ods. 1 smernice Rady 2008/9/ES. Zároveň je v článku 9 ods. 2 smernice Rady 2008/9/ES uvedené, že členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol ďalšie informácie vo forme elektronických kódov v súvislosti s každým kódom uvedeným v článku 9 ods. 1 uvedenej smernice, pokiaľ sú tieto informácie nevyhnutné z dôvodu akýchkoľvek obmedzení práva na odpočítanie dane podľa smernice Rady 2006/112/ES tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane. Subkódy, resp. bližšie určujúce kódy presnejšie špecifikujú tovary a služby, z ktorých si žiadateľ žiada vrátiť daň. Platiteľ dane pri vypĺňaní žiadosti o vrátenie dane pri zadávaní konkrétneho nákupu má možnosť si pozrieť aktuálny zoznam kódov a subkódov, ktoré jednotlivé členské štáty vyžadujú (súbor je možné nájsť kliknutím na názov „Zoznam kódov a subkódov“). Ohľadom overenia správnosti zaradenia konkrétneho nákupu pod kód, resp. subkód je v prípade pochybností potrebné kontaktovať členský štát vrátenia dane.

Otázka č. 9 - Uvádzanie dobropisov
Ako sa v žiadosti o vrátenie dane uvádzajú dobropisy?
Odpoveď
Platiteľ dane v žiadosti uvádza údaje z dobropisov so znamienkom mínus.  Aplikácia na podanie žiadosti o vrátenie dane akceptuje zadávanie záporných hodnôt.

Otázka č. 10 - Vyplnenie vyhlásenia
Je potrebné pri vypĺňaní žiadosti o vrátenie dane vyplniť aj vyhlásenie?
Odpoveď
Vyhlásenie slúži na korekciu odpočítateľnej dane, t.j. pre situácie, kedy žiadateľ upraví odpočítateľnú časť dane, ktorú žiadal vrátiť. Vyhlásenie pre vrátenie dane s informáciami o korekcii odpočítateľnej časti DPH môže žiadateľ podať samostatne alebo ako súčasť žiadosti o vrátenie dane. Vyhlásenie sa vypĺňa za obdobie predchádzajúceho roka, ako je aktuálny rok. Vyhlásenie je zasielané do všetkých členských krajín EÚ.  Ak sa nevykonáva korekcia odpočítateľnej dane, vyhlásenie sa nevypĺňa.

Otázka č. 11 - Prikladanie kópii dokladov k žiadosti
Je potrebné k žiadosti o vrátenie dane prikladať kópie všetkých dokladov?
Odpoveď
Podľa článku 10 smernice Rady 2008/9/ES členský štát môže požadovať od žiadateľa, aby spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronicky predložil kópiu faktúry alebo dovozného dokladu, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade alebo jeho ekvivalent v národnej mene 1000 eur alebo viac. Ak sa faktúra týka pohonnej látky, stanovený prah je 250 eur alebo jeho ekvivalent v národnej mene. Vzhľadom na to, že nie všetky členské štáty vyžadujú zasielanie kópií dokladov,  odporúčame informovať sa v členskom štáte vrátenia dane, či je potrebné zasielať kópie dokladov.
Ak by platiteľovi dane vyplynula povinnosť k žiadosti o vrátenie dane do konkrétneho členského štátu priložiť viac faktúr, bolo z technických príčin medzi členskými štátmi dohodnuté, že hraničný limit na objem zasielaných dát je 5 MB na jeden členský štát na jedno obdobie. Ak by celkový objem dát priložených k žiadosti presiahol po kompresii 5 MB, na základe dohody medzi členskými štátmi je možné k žiadosti prikladať len faktúry s najvyššou sumou dane, pričom ostatné doklady budú doručené na žiadosť členského štátu vrátenia dane.

Otázka č. 12 - Plný nárok na odpočet dane
Má žiadateľ, ktorý nepoužíva koeficient, vyplniť pole „odpoč. časť v %“ alebo ho ponechá prázdne?
Odpoveď
Ak platiteľ žiada o vrátenie dane v plnej výške, potom pole „odpoč. časť v %“ nevyplní , pretože hodnoty 0 a 100 sa neuvádzajú a následne bude aplikáciou automaticky vypočítaná hodnota pola „Odpoč. DPH“.

Otázka č. 13 - Import zo súboru vo formáte XML
Môže žiadateľ o vrátenie dane informácie o nákupe alebo dovoze, ktoré majú byť zahrnuté v žiadosti vložiť importom zo súboru vo formáte XML?
Odpoveď
Žiadateľ môže vložiť jednotlivé informácie o nákupe alebo dovoze zo súboru vo formáte XML, pričom XSD schéma pre vytvorenie XML súboru je zverejnená na Portáli finančnej správy SR (Vrátenie DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov - Podanie žiadosti). Import údajov vykoná žiadateľ použitím tlačidla „Import údajov“ v spodnej časti formulára globálnej žiadosti a následne kliknutím na ikonu „Add“ (pridať) sa vyberie súbor vo formáte XML.

Otázka č. 14 – Osobitné uvádzanie jednotlivých dokladov v žiadosti
Je možné v žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátu sčítať údaje z viacerých dokladov, ktoré boli vyhotovené jedným dodávateľom tovaru alebo služby v tom istom období vrátenia dane a uviesť to ako jeden doklad v žiadosti?
Odpoveď
Žiadateľ je povinný zadávať pri vypĺňaní žiadosti každý doklad osobitne, t.j. je potrebné zadávať každý doklad ako osobitný nákup a to aj v prípade viacerých dokladov vyhotovených tým istým dodávateľom v tom istom období vrátenia dane. Uvedené platí aj na prípady, ak žiadateľ zadáva do žiadosti o vrátenie dane okrem faktúr aj dobropisy (so znamienkom mínus).