Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zmena miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku 

Zmena miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku 

Otázka:
Platiteľ toho času realizuje zásielkový predaj, pričom nepresiahol hodnotu dodania pre zásielkový predaj určenú členským štátom, a teda dodania tovaru zdaňuje v tuzemsku slovenskou DPH. Platiteľ dostane od zákazníka v období pred 1.7.2021 úhradu za objednaný tovar. Tovar bude dodaný po 1.7.2021, t. j. v čase účinnosti novely zákona o DPH, podľa ktorej sa miesto dodania tovaru určí podľa nového ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o DPH pre určenie miesta dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku, a to v inom členskom štáte. Subjekt sa pýta na spôsob odvodu DPH v danom prípade pri prijatí zálohy do 30. 6. 2021 v 100 % výške a v 50 % výške, t. j. v čase platnosti ešte „nenovelizovanej“ legislatívy ohľadom zásielkového predaja.

Odpoveď:
Pre správne posúdenie daňovej povinnosti je potrebné určiť miesto dodania tovaru, nakoľko daňová povinnosť vzniká v členskom štáte, kde je miesto dodania. V prípade dodania tovaru formou zásielkového predaja, ak dodávateľ nedosiahol hodnotu určenú členským štátom, do ktorého tovar dodáva, príp. si nezvolil za miesto dodania tovaru tento členský štát, sa na určenie miesta dodania tovaru uplatní ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, t. j. miesto dodania sa určí v mieste, kde sa odosielanie alebo preprava tovaru začína uskutočňovať, teda v tuzemsku.

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH dňom dodania tovaru. Odchylne od tohto ustanovenia vzniká daňová povinnosť v prípade prijatia platby pred dodaním tovaru, a to podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH z prijatej platby dňom prijatia platby za podmienky, že je dostatočne vymedzený druh a množstvo tovaru, podmienky dodania tovaru, miesto dodania tovaru a pod., to znamená, že už v čase prijatia preddavku sú všetky relevantné prvky budúceho dodania tovarov známe a presne určené. Smernica 2006/112/ES  (ďalej len „smernica o DPH“) v článku 63 ustanovuje, že zdaniteľná udalosť nastáva a daňová povinnosť vzniká dodaním tovaru alebo poskytnutím služby. Ak má však k platbe na účet dôjsť pred dodaním tovaru alebo pred poskytnutím služieb, z článku 65 smernice o DPH vyplýva, že daňová povinnosť vzniká z prijatej sumy prijatím platby. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že článok 65 smernice o DPH predstavuje výnimku z pravidla uvedeného v článku 63, ktorá musí byť vykladaná doslovne (C-107/13 FIRIN, C-419/02 BUPA). Keď sa teda prijme preddavok za zdaniteľné plnenie, vzniká podľa článku 65 smernice o DPH daňová povinnosť.

Ak sú v posudzovanom prípade v čase prijatia platby splnené vyššie uvedené podmienky, dodávateľovi tovaru vznikne daňová povinnosť z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Ak je platba prijatá v období do 30. 6. 2021, t. j. za účinnosti ustanovení o zásielkovom predaji a dodávateľ uplatňuje miesto dodania podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, potom dodávateľ uplatní na dodanie slovenskú DPH.
 
V prípade, ak bola prijatá 100 % záloha, potom pri samotnom dodaní tovaru daňová povinnosť nevznikne.
 
V prípade, ak bola prijatá napr. 50 % záloha na dodania tovaru, potom v čase dodania tovaru vzniká daňová povinnosť z rozdielu medzi hodnotou dodania tovaru a prijatou zálohou. Ak k dodaniu tovaru dôjde po 1. 7. 2021, t. j. v čase platnosti novelizovanej legislatívy ustanovení o predaji tovaru na diaľku a miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku sa určí podľa novelizovaného ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o DPH v inom členskom štáte, potom dodávateľ na tento rozdiel uplatní daň členského štátu, v ktorom odosielanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí. Je na platiteľovi dane, či sa pre splnenie tejto povinnosti zaregistruje pre DPH v príslušnom členskom štáte, alebo zvolí registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu podľa § 68b zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska:  16.06.2021