Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanie pneumatík spolu s ich montážou

Dodanie pneumatík spolu s ich montážou

Otázka
Autoservis – slovenský platiteľ dane vykonal výmenu letných pneumatík na motorovom vozidle zákazníka, ktorý si tieto práce objednal ako zdaniteľná osoba usadená v ČR, pričom motorové vozidlo sa využíva výlučne na služobné účely. Výmena pneumatík zahŕňa demontáž zimných pneumatík, dodávku nových letných pneumatík a montáž letných pneumatík. Určí sa miesto dodania v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH alebo sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH?

Odpoveď
Pri určení charakteru plnenia vychádza FR SR z judikatúry Súdneho dvora EÚ, napr. z rozsudku C-111/05. Z príkladu vyplýva, že zahraničná osoba si objednala pneumatiky a zároveň aj ich výmenu na motorovom vozidle. To znamená, že poskytnuté plnenie pozostáva z viacerých prvkov, a preto je potrebné skúmať charakter dodávky, či ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Pri dodaní pneumatík dochádza k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník a služba montáže nemá vplyv na zmenu povahy dodávaného tovaru a ani neznamená prispôsobenie tovaru špecifickým potrebám klienta. Na základe uvedeného FR SR zastáva názor, že kúpa a výmena pneumatík predstavuje dodanie tovaru s montážou, ktorého miesto sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH.