Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky > Podmienky pre uplatnenie daňového bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky

Podmienky pre uplatnenie daňového bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky

V § 52zzy ods. 3 zákona o dani z príjmov sa zavádza možnosť uplatnenia daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“) za zdaňovacie obdobie roka 2023.

Daňovník pri uplatnení daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za zdaňovacie obdobie roka 2023 postupuje spôsobom podľa vymedzených odsekov § 52zzy zákona o dani z príjmov, ak neuplatní postup pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023. Daňovník sa teda môže rozhodnúť, či za zdaňovacie obdobie roku 2023 uplatní daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023, alebo uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov.

Podľa § 52zzy ods. 4 zákona o dani z príjmov vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období roku 2023 vypočítaný:

  • z poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami,
  • ak má priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022, čo predstavuje sumu 2 086,40 € (1,6 násobok sumy 1 304 €). 

V prípade uplatňovania nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky zákon o dani z príjmov neustanovuje podmienku veku dlžníka.

Daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky je suma vo výške 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2023, najviac však do výšky 1 800 € za rok.

 

FAQ
Otázka č. 1 - Zvýšenie splátky hypotéky v roku 2022
Má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ak ku zvýšeniu splátky došlo v roku 2022?
Odpoveď
Nie. Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za zdaňovacie obdobie roka 2023 sa uplatní len v prípade, ak k zvýšeniu splátky hypotéky došlo v roku 2023.

 

Otázka č. 2 - Možnosť výberu uplatnenie daňového bonusu
Podľa čoho si daňovník uplatní jeden z možných daňových bonusov za rok 2023, ak spĺňa v obidvoch prípadoch stanovené podmienky?
Odpoveď
Daňovník sa môže sám rozhodnúť, či za zdaňovacie obdobie roku 2023 uplatní daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023, alebo uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov a to podľa toho, čo je pre daňovníka výhodnejšie.