Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky > Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v ročnom zúčtovaní

Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v ročnom zúčtovaní

Daňovník - zamestnanec, ktorý za rok 2023 uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní, uvedie túto skutočnosť v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v VIII. časti "Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca". IV. časť žiadosti "Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky" NEVYPĹŇA. 

Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste pre osobitné záznamy zamestnanca sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 („referenčnej“ splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z r. 3 uvedené v Tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z. - údaje z potvrdenia vystaveného bankou).

K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 na preukázanie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky zamestnanec predloží zamestnávateľovi kópiu potvrdenia banky.

 

FAQ
Otázka č. 1 - Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v RZD

Môže si zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky aj v ročnom zúčtovaní, alebo je povinný si podať daňové priznanie?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý žiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, si môže prostredníctvom žiadosti o vykonanie RZD uplatniť nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Otázka č. 2 - Preukazovanie nároku
Akým spôsobom zamestnanec preukáže skutočnosť, že má za rok 2023 nárok na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky? Musí zamestnanec preukazovať aj výšku príjmov?
Odpoveď
Zamestnanec priloží k žiadosti o vykonanie RZD potvrdenie o výške splátok (príloha č. 5 k zákonu o úveroch na bývanie) vystavené bankou. Výšku príjmu za rok 2022 nepreukazuje zamestnávateľovi, ale zodpovedá si za splnenie podmienky príjmu sám.