Vykazovanie oslobodených činností v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze a súhrnnom výkaze

Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 42 zákona o DPH
 
Daňové priznanie:
  •  pri tuzemských plneniach sa uvádzajú v riadku 13 daňového priznania k DPH,
  •  ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH sa neuvádzajú  v daňovom priznaní k DPH.

Kontrolný výkaz:

  • v kontrolnom výkaze platiteľ dane nevykazuje prijaté alebo uskutočnené  oslobodené činnosti.

Súhrnný výkaz:

  •  ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH, tak sa neuvádzajú  v súhrnnom výkaze.