Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja nehnuteľností > Oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti > Prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme

Prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme

V zmysle § 9 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov je oslobodeným príjmom prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu, napr. § 141 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

FAQ

Otázka č.1 - Vyvlastnenie pozemkov
Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti uzatvára zmluvy s majiteľmi pozemkov, na ktorých sa bude stavať diaľnica D4. Je občan po vyvlastnení pozemkov povinný zaplatiť daň z príjmu, ak nevlastnil pozemok (majetok) dlhšie ako 5 rokov, aj v prípade, že sa jedná o verejný záujem?
Odpoveď
Prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu (napr. § 141 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) sa považuje za príjem oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ods.2 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daňovník uvedený príjem neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje ho.   

Otázka č.2 - Predaj versus vyvlastnenie pozemkov
Daňovník mal 2 roky vo vlastníctve pozemok, ktorý nikdy nemal zaradený v obchodnom majetku. V roku 2023 ho predal Národnej diaľničnej spoločnosti, aby mu nebol vyvlastnený. Má daňovník povinnosť zaplatiť daň z tohto predaja napriek tomu, že pozemok predal nedobrovoľne?
Odpoveď
V uvedenom prípade, ak sa teda jednalo o predaj pozemku a nie o vyvlastnenie, a nie sú splnené podmienky pre oslobodenie príjmu dosiahnutého predajom nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov, potom sa takýto príjem považuje za zdaniteľný príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňovník ho zahŕňa do daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za zdaňovacie obdobie, v ktorom príjem dosiahol – t. j. za rok 2023, pričom daný príjem a k nemu prislúchajúce výdavky uvedie v VIII. odd. v Tabuľke č. 3 daňového priznania.