Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Základ dane pri poskytnutí zľavy v čase dodania tovaru alebo služby > Základ dane pri poskytnutí zľavy v čase dodania tovaru alebo služby

Základ dane pri poskytnutí zľavy v čase dodania tovaru alebo služby

Ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy (§ 22 ods. 4 zákona o DPH).

FAQ

Otázka č. 1 – Základ dane pri poskytnutí zľavy už pri nákupe
Platiteľ dane A sa dohodol s platiteľom  dane B, že mu predá tovar v celkovej hodnote 1 200 eur s DPH. Firma A poskytuje všetkým odberateľom zľavu vo výške 2 % z ceny tovaru, ak zaplatia za tovar v hotovosti v deň predaja tovaru. Aký bude základ dane v takomto prípade ?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že odberateľ uhradil cenu tovaru v hotovosti pri jeho predaji, dodávateľ mu poskytol dohodnutú zľavu. Dodávateľ preto pôvodný základ dane 1 000 eur znížil už pri dodaní tovaru a daň priznal a odviedol zo základu dane 980 eur. Faktúra, ktorú dodávateľ vyhotoví, musí obsahovať okrem iných povinných náležitostí v zmysle zákona o DPH aj údaj, že bola poskytnutá zľava alebo rabat pri dodaní tovaru a suma dane spolu.

Otázka č. 2 – Vznik daňovej povinnosti a základ dane pri poskytnutí zľavy pri predaji tovaru
Platiteľ dane X podniká v oblasti veľkoobchodu s hračkami. Na sklade eviduje 10 ks autíčok v predajnej cene 10 eur/ks bez DPH, o ktoré  nie je  záujem a stoja na sklade už dlhšiu dobu. Pri ich nákupe bola daň odpočítaná v plnej výške. Firma A sa rozhodla, že osobe, ktorá nakúpi uvedené hračky, poskytne pri ich predaji zľavu 50 %. Firma X predala uvedené hračky dňa 2.8.2023. Kedy vznikla daňová povinnosť pri uskutočnení tohto obchodu a čo tvorí základ dane?
Odpoveď
Nakoľko v čase dodania tovaru bola poskytnutá zľava z ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy, t.j. o 50 eur. Firme X vzniká daňová povinnosť dňom predaja predmetného tovaru a má povinnosť v zdaňovacom období august 2023, resp. III.Q 2023, priznať a odviesť daň zo základu dane 50 eur (zníženého o sumu zľavy).