Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka sa zostavuje v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke.

Účtovná závierka tvorí jeden celok, obsahuje všeobecné náležitosti

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo a fyzické osoby uvedú miesto podnikania,
b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
c) deň, ku ktorému sa zostavuje,
d) deň jej zostavenia,
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovené opatrením ministerstva,
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitosti  obsahuje
a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b) výkaz o majetku a záväzkoch.

Na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový záznam. Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa uvádza len v účtovnej závierke predloženej v listinnej podobe. Pri ukladaní účtovnej závierky v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza.

Účtovná jednotka je povinná uvádzať informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy – účtovná závierka riadna alebo účtovná závierka mimoriadna.

Osobitný typ účtovnej závierky je priebežná účtovná závierka, ktorá sa vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa neuzavrú účtovné knihy.

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je ustanovená v zákone o účtovníctve najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon o dani z príjmov – na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok). Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Vzor účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe  Opatrenia MF SR číslo MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účtovná jednotka musí dbať o to, aby pre zostavenie účtovnej  závierky použila účtovné výkazy, ktoré sú aktuálne pre konkrétne účtovné obdobie.

Vzory účtovných výkazov sú sprístupnené na internetovej stránke MF SR www.finance.gov.sk  (Dane, clá a účtovníctvo – Účtovníctvo a audit – Vzory tlačív: Účtovná závierka od 2014, Výkaz účtovná závierka UZFO 2014, Vysvetlivky)  a taktiež na internetovej stránke FR SR www.financnasprava.sk     (Daňové a  colné tlačivá, Katalóg vzorov tlačív pre podanie účtovnej závierky v listinnej podobe, a Katalóg elektronických formulárov pre ukladanie účtovnej závierky v elektronickej podobe).

Vzory tlačív  pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2014:

Pri zostavovaní účtovnej závierky k 31.12.2014 a neskôr  sú účtovné jednotky povinné  predkladať účtovnú závierku podľa vzoru vrátane vysvetliviek uvedeného v prílohe Opatrenia MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Prekladanie účtovnej závierky:
Zostavenú účtovnú závierku (Úč FO, Úč FO 1 - 01, Úč FO 2 - 01) predkladá účtovná jednotka, podnikateľ – fyzická osoba, v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.
V zmysle § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve a predložiť ju správcovi dane v termíne na podanie daňového priznania do registra účtovných závierok v súlade s ustanoveniami § 23 a nasl. zákona o účtovníctve.

FAQ

Otázka č. 1 – Účtovné výkazy pri zostavení prvej účtovnej závierky
Pán Andrej Z. začal vykonávať podnikateľskú činnosť 15.8.2014, vedie jednoduché účtovníctvo, k 31.12.2014 bude zostavovať prvú účtovnú závierku. Aké údaje bude uvádzať v stĺpcoch majetku a záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie?
Odpoveď
Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa údaje vo Výkaze o majetku a záväzkoch  Úč FO 2 – 01 v stĺpcoch za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú – upravené v § 22 ods. 4 Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov (v stĺpcoch 1 a 3 vo výkaze o majetku a záväzkoch nebudú uvedené žiadne údaje).

Otázka č. 2 – Účtovné výkazy po prechode z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo
Účtovná jednotka, podnikateľ fyzická osoba, viedla v účtovnom období kalendárneho roka 2013 podvojné účtovníctvo. K 1.1.2014 zmenila spôsob účtovania prechodom na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Ako vykáže údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na účtovné výkazy podvojného účtovníctva zostavené k 31.12.2013?
Odpoveď
Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014 v stĺpcoch Výkazu o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01  za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazuje žiadne údaje (stĺpec 1 a stĺpec 3 výkazu o majetku a záväzkoch). Táto informácia je uvedená vo vysvetlivkách k Výkazu o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01, bod 16.

Otázka č. 3 – Účtovné výkazy pri vstupe do konkurzu
Aké účtovné výkazy má použiť účtovná jednotka SZČO pri zostavení účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, ak zostavuje účtovnú závierku z dôvodu vyhlásenia konkurzu v mesiaci október 2014?
Odpoveď
Účtovná jednotka je povinná uzavrieť účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu, a zostaviť účtovnú závierku ako mimoriadnu. Účtovné výkazy predloží podľa vzoru účtovnej závierky uvedeného v prílohe  Opatrenia MF SR číslo MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov, kde vyznačí v príslušnom riadku účtovná závierka mimoriadna (vyznačí sa X).

Otázka č. 4 – Uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok
Účtovná jednotka, fyzická osoba podnikateľ, uložila riadnu individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok v termíne pre podanie daňového priznania – 27.3.2015. Sú tieto dokumenty uložené vo verejnej časti registra alebo v neverejnej časti registra?
Odpoveď
Individuálna účtovná závierka podnikateľa fyzickej osoby je uložená v neverejnej časti registra.
Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve tých účtovných jednotiek, ktoré sú vymenované v § 23 ods. 6 zákona o účtovníctve.

Otázka č. 5 – Vyžiadanie kópie účtovnej závierky
Podnikateľ SZČO Marián N., požiadal banku o úver. K žiadosti potrebuje predložiť overenú fotokópiu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014. Účtovná závierka bola predložená daňovému úradu v listinnej podobe. Môže miestne príslušný daňový úrad vyhotoviť pre podnikateľa potrebné dokumenty z účtovnej závierky?
Odpoveď
Vydávanie kópií účtovných dokumentov je upravené v § 23c odsek 5 zákona o účtovníctve.
Kópiu uloženého dokumentu – účtovnej závierky – vydá podnikateľovi na základe žiadosti prevádzkovateľ registra po zaplatení správneho poplatku.
Účtovná jednotka môže požiadať o kópiu  svojho účtovného dokumentu alebo časti dokumentu aj osobne na okresnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu – zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Daňový úrad môže poskytovať účtovnej jednotke kópie dokumentov alebo časti dokumentov do času uloženia dokumentov do registra účtovných závierok. To znamená, daňový úrad vydá účtovnej jednotke kópiu účtovnej závierky do času jej uloženia v registri účtovných závierok.

Otázka č. 6 – Vykazovanie záväzkov v účtovných výkazoch voči správcovi dane, Sociálnej poisťovni  a príslušnej zdravotnej poisťovni
Účtovná jednotka -  podnikateľ FO, má vypočítanú daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2014, vypočítanú daň z príjmu FO za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka  2014, DPH 4.Q.2014, odvody do Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných  poisťovni za december 2014. Sú tieto záväzky v jednoduchom účtovníctve  súčasťou knihy záväzkov  ako účtovné prípady zaúčtované za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014 alebo roku 2015 ?
Odpoveď
Účtovná jednotka má povinnosť zaúčtovať v knihe záväzkov všetky svoje záväzky vzniknuté ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane záväzkov voči štátnemu rozpočtu (daň z motorových vozidiel, daň z príjmov, výsledný vzťah k dani z pridanej hodnoty a záväzky voči poisťovniam, sociálna a zdravotná)  v tom účtovnom období, v ktorom záväzok účtovnej jednotke vznikol. To znamená, záväzky vzniknuté (vypočítané) za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014 zaúčtuje účtovná jednotka v tom istom účtovnom období, t.j.  budú súčasťou knihy záväzkov v roku 2014 a vykázané v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014 vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2 – 01 na riadku 17 (v riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a zostatok sociálneho fondu).
Uvedené záväzky sa viažu k účtovnému a zdaňovaciemu obdobiu kalendárneho roka 2014, ktoré  do dňa zostavenia účtovnej závierky má účtovná jednotka  vyčíslené  a zdokumentované na základe daňových priznaní za príslušné obdobie (taktiež aj predpis záväzkov do poisťovní).
Do peňažného denníka ich účtovná jednotka zaúčtuje v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade. Napr. daň z motorových vozidiel  za rok 2014 (daňové priznanie podané k 31.1.2015) sa zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v účtovnom období kalendárneho roka 2015.