Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi > Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem tichého spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti) zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 podlieha dani z príjmov a zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %, ak plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR).
Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem tichého spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti) zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2024 podlieha dani z príjmov a zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 10 %, ak plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR)
 
Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je obchodná spoločnosť, a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech tichého spoločníka. Základom dane je iba príjem neznížený o výdavky. Túto zrazenú daň odvedie spoločnosť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. V rovnakej lehote je obchodná spoločnosť ako platiteľ dane povinná predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na predpísanom štruktúrovanom tlačive.

Zrazením a odvedením dane vybratej zrážkou je daňová povinnosť fyzickej osoby ako tichého spoločníka splnená a fyzickej osobe nevzniká v súvislosti s týmto príjmom žiadna iná daňová povinnosť. Zrazenú a odvedenú daň si fyzická osoba nemôže započítať ako zaplatený preddavok na daň, ktorý môže daňový úrad vrátiť v prípade, ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Dani z príjmov nepodlieha podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi, ak je vyplatený z výsledku podnikania vykázanom za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016. Uvedené sa však nevzťahuje na príjem vyplatený tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1  – Vyplatenie podielu na zisku tichému spoločníkovi v spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatila fyzickej osobe, ktorá je tichým spoločníkom spoločnosti, podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2023. Je tento tichý spoločník povinný zdaniť dosiahnutý príjem cez podané daňové priznanie?
Odpoveď
Tento príjem podlieha dani vyberanej zrážkou vo výške 7 %, ktorú je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech tichého spoločníka. Zrazením dane zrážkou je už daňová povinnosť z tohto príjmu vysporiadaná a tichému spoločníkovi už nevzniká povinnosť tento príjem priznávať v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 2 - Vyplatenie podielu na zisku tichému spoločníkovi v spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatila svojmu tichému spoločníkovi podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016. Je tichý spoločník povinný tento príjem zdaniť?
Odpoveď
Tento príjem nie je predmetom dane z príjmov, a z toho dôvodu nevzniká tichému spoločníkovi žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu.