Úvod > DPH > Korona opatrenia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vrátenie DPH zo Slovenska zahraničnej osobe z tretieho štátu

Vrátenie DPH zo Slovenska zahraničnej osobe z tretieho štátu

Otázka:
Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH chce podať žiadosť o vrátenie dane podľa § 56 až § 58 zákona o DPH, ale z dôvodu nedostupnosti daňového úradu v krajine sídla sa obáva, že nebude vedieť splniť podmienku podľa § 57 ods. 4 písm. b) zákona o DPH. Otázka je, či je na uvedenú situáciu možné aplikovať § 4 zákona č. 67/2020 Z.z., ak nepodá žiadosť v lehote do 30.6.2020 a čo v prípade, ak zahraničná osoba bude môcť postupovať podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z.z., ale stále nebude mať k dispozícii doklad podľa § 57 ods. 4 písm. b) zákona o DPH ani do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie?

Odpoveď:
Zahraničnej osobe z tretieho štátu, ktorá nepodá žiadosť o vrátenie dane v lehote stanovenej v § 57 ods. 1 zákona o DPH t.j. do 30.6.2020, sa zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o vrátenie dane, ktorá uplynula počas obdobia pandémie odpustí, za podmienky, že žiadosť o vrátenie dane podá podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zo strany zahraničnej osoby nie je potrebná žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty, je potrebné  najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie podať predmetnú žiadosť.
Ak zahraničná osoba  nepodá žiadosť o vrátenie dane v lehote t.j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, nie je možné zmeškanie lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z.z. odpustiť. Po podaní žiadosti zahraničnou osobou z tretieho štátu správca dane preverí splnenie podmienok podľa § 56 až § 57 zákona o DPH a v prípade, ak má pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti údajov uvedených v žiadosti o vrátenie DPH, vyzve zahraničnú osobu z tretieho štátu, aby sa k týmto pochybnostiam vyjadrila, najmä, aby neúplné údaje doplnila, nejasnosti vysvetlila a nepravdivé údaje opravila alebo pravdivosť údajov riadne preukázala. Daňový úrad Bratislava rozhodne o žiadosti o vrátenie dane do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti.


Dátum vydania stanoviska: 14.05.2020