Uzávierky pokladnice e-kasa klient

Otázka č. 1 – uzávierky v on-line registračnej pokladnici (ďalej „ORP“)
Aké uzávierky je možné v ORP vyhotoviť?
Odpoveď
Nakoľko zákon o ERP neustanovuje povinnosť vyhotovovať dennú, prehľadovú a intervalovú uzávierku, je potrebné sa informovať u konkrétneho dodávateľa, distribútora alebo výrobcu ORP aké možnosti ponúka konkrétny typ ORP.

 

Otázka č. 2 - uzávierky vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej  „VRP“)
Aké uzávierky je možné vo VRP vyhotoviť?
Odpoveď
VRP umožňuje vyhotovenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky.


Postup: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/2019/2019.06.27_eKasa_VRP_podnik_prir.pdf (strany 72 - 77)

 

Otázka č. 3 – potreba uzávierok pre účely účtovníctva
Z akého reportu má podnikateľ vychádzať pre účely účtovníctva? Z reportu z e-kasa zóny alebo z reportu ORP?
Odpoveď
Je na samotnom podnikateľovi z akých podkladov bude pre účtovníctvo vychádzať. Ak ORP umožňuje aj tvorbu uzávierky, je na samotnom podnikateľovi, či bude vychádzať z uzávierok alebo z reportov dostupných v e-kasa zóne.

Poznámka:
Niektoré ORP nepodporujú tvorbu uzávierok, tak v takomto prípade je pre podnikateľa smerodajný report z e-kasa zóny.