Inventarizácia

Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zodpovedá skutočnosti. Účtovná jednotka vykonáva inventarizáciu ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.
Zistenie skutočných stavov majetku a záväzkov sa nazýva inventúrou. Inventúra môže byť fyzická alebo dokladová, prípadne kombinácia oboch.
Účtovná jednotka pri inventúre vyhotovuje inventúrny súpis (účtovný záznam), ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Obsah údajov inventúrneho súpisu je upravený v § 29 ods. 2 zákona o účtovníctve. Skutočný stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov uvedený v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise (účtovný záznam), ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva.  Inventúrny súpis a inventarizačný zápis je účtovná jednotka povinná archivovať počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to
  • manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok, prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav z účtovníctva a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.
  • Inventarizačný rozdiel sa účtuje do účtovného obdobia, za ktoré sa vykonáva inventarizácia.

Periodicita inventarizácie (okrem účtovnej jednotky verejnej správy)

  • dlhodobý majetok - raz za 4 roky
  • zásoby - k 31.12.
  • peňažné prostriedky - k 31.12. 
FAQ
Otázka č. 1 – Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti
Účtovná jednotka má povinnosť inventarizovať peňažné prostriedky v hotovosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  V minulosti  inventarizovala peniaze v hotovosti štyrikrát za účtovné obdobie. Môže tento postup uplatňovať aj naďalej?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá chce častejšie inventarizovať majetok, môže si túto povinnosť ustanoviť v internom predpise. Termín vykonať inventarizáciu peňažných prostriedkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka dodržať.
 
Otázka č. 2 – Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku
Účtovná jednotka inventarizovala dlhodobý hmotný majetok k 31.12.202, ku ktorému zostavovala riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie kalendárneho roka 2022 Kedy jej vzniká najbližšia povinnosť inventarizovať dlhodobý hmotný majetok?
Odpoveď
Inventarizáciu pri dlhodobom hmotnom majetku môže účtovná jednotka vykonať v lehote, ktorá nesmie prekročiť štyri roky. Periodicita inventarizácie dlhodobého hmotného majetku sa zmenila s účinnosťou od 1.1.2014 z dvoch rokov na štyri roky. Ak bola vykonaná inventarizácia dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2022 ďalšia v poradí musí byť vykonaná najneskôr k 31.12.2026
 
Otázka č. 3 – Inventarizácia zásob
Ing. Peter S., podniká ako SZČO, má predajňu náhradných dielov a opravárenskú dielňu. Inventarizáciu zásob vykonáva v priebehu roka, naposledy k 30.10. 2022 bežného účtovného obdobia. Môže účtovná jednotka rozhodnúť o dátume vykonania inventarizácie pri zásobách inak ako ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka?
Odpoveď
Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. To znamená, že inventarizáciu zásob je možné vykonať k dátumu 30.10.  Ak si účtovná jednotka určí iný dátum ako ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pri účtovnom období kalendárneho roka  ku 31.12.), pritom musí preukázať stav zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia.