Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Zásielkový predaj > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 5 – Zásielkový predaj do Rakúska
Slovenský platiteľ dane zasielal  tovar formou zásielkového predaja do Rakúska osobám, ktoré nemajú pridelené  identifikačné číslo pre DPH. Limit pri zásielkovom predaji pre registráciu v Rakúsku  je 35 000 eur. V kalendárnom roku 2019 slovenský podnikateľ zrealizoval dodávku tovaru v celkovej hodnote bez dane 20 000 eur. Ďalšiu dodávku do Rakúska zrealizoval v januári 2020 v hodnote 10 000 eur.  Ako postupuje slovenský platiteľ dane  pri predaji tohto tovaru?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane  nedosahuje limit pre určenie miesta dodania tovaru formou zásielkového predaja v Rakúsku a zdaní dodávku tovaru  v tuzemsku sadzbou dane z pridanej hodnoty platnou v Slovenskej republike. Daň z pridanej hodnoty je splatná v tuzemsku.
 
Otázka č. 4 - Zásielkový predaj do Maďarska  a daňové priznanie
Slovenský platiteľ DPH prevádzkuje internetový obchod a predáva hodinky občanom  do Maďarska. Prekročil limit pre zásielkový predaj v Maďarsku a bolo mu pridelené maďarské identifikačné číslo pre DPH.  Daň z pridanej hodnoty zo zásielkového predaja odvádza  v Maďarsku. Uvádza sa do slovenského daňového priznania k dani z pridanej do riadku 15 (dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane)  zásielkový predaj po prekročení limitu a po registrácii v Maďarsku?
Odpoveď
Platiteľ DPH neuvádza  toto premiestnenie  tovaru do daňového priznania do riadku 15 podaného v tuzemsku (výnimka z premiestnenia § 8 ods. 4 písm. b) zákona o DPH), pretože po dosiahnutí limitu určenom krajinou, do ktorej tovar dodáva formou zásielkového predaja, je miestom dodania krajina, kde sa preprava alebo odoslanie tovaru končí, t.j. v Maďarsku.

Otázka č. 3  - Zásielkový predaj a registrácia
Nemecký  podnikateľ, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre DPH v Nemecku  má zriadený internetový obchod a slovenskí občania si objednávajú oblečenie cez internet. Hodnota tovaru dodaného bez dane z Nemecka do tuzemska  dosiahne v kalendárnom roku 2019 hodnotu 10 000 eur. Môže sa nemecký podnikateľ dobrovoľne registrovať za platiteľa dane v tuzemsku podľa § 6 zákona o DPH?
Odpoveď
Áno. Zákon o DPH umožňuje dodávateľom, ktorí dodávajú tovar občanom v SR formou zásielkového predaja, aby sa registrovali za platiteľa v tuzemsku ešte predtým, ako hodnota ich dodaného tovaru do tuzemska dosiahne hodnotu 35 000 eur (dobrovoľná registrácia). Ak sa rozhodnú pre dobrovoľnú registráciu v SR, miestom dodania pri zásielkovom  predaji  tovaru je tuzemsko  a dodávateľ bude zdaňovať tovar slovenskou DPH po dobu najmenej  dvoch rokov.

Otázka č. 2 – Zásielkový predaj do tuzemska a registrácia
Anglický podnikateľ dodáva hračky slovenským podnikateľom, ktorí nie sú registrovaní pre DPH v tuzemsku formou zásielkového predaja. Kedy sa musí anglický podnikateľ registrovať pre zásielkový predaj v SR?
Odpoveď
Ak celková hodnota tovaru dodaného do tuzemska slovenským podnikateľom, ktorí nie sú registrovaní pre DPH dosiahne hodnotu 35 000 eur v kalendárnom roku, anglický dodávateľ musí požiadať Daňový úrad Bratislava o registráciu a to pred dodaním tovaru, dodaním ktorého dosiahne hodnotu 35 000 eur.

Otázka č. 1  - Zásielkový predaj - dodanie skútra
Slovenský občan si objednal nový dopravný prostriedok - skúter od českého podnikateľa registrovaného pre DPH v Českej republike, ktorý bol dodaný do tuzemska. Skúter bol prepravený do tuzemska na účet českého dodávateľa. Zahŕňa český podnikateľ  hodnotu dodaného skútra do limitu 35 000 eur pre zásielkový predaj? 
Odpoveď
Nie. Predmetom zásielkového predaja nie sú nové dopravné prostriedky.  Slovenský občan je povinný platiť daň v tuzemsku pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku a je povinný podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote zaplatiť daň podľa § 78 ods. 4 zákona o DPH.