Opravy nesprávne zrazeného preddavku a dane

Opravy chýb zavinených zamestnávateľom

Oprava nesprávne zrazeného preddavku a dane v prospech zamestnanca
 
  • Ak zamestnávateľ zrazí zamestnancovi vyššiu daň (pri vykonaní ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie), ako bol povinný, vráti tomuto zamestnancovi preplatok dane, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu  (do piatich rokov  od konca  roka, v ktorom vznikla povinnosť  podať daňové priznanie  alebo v ktorom  bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť  bez povinnosti podať daňové priznanie,  alebo v ktorom daňovému subjektu  vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitného predpisu). 
  • Ak zamestnávateľ v bežnom zdaňovacom období zrazí zamestnancovi preddavok na daň v sume vyššej ako bol povinný, vráti tomuto zamestnancovi vzniknutý preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka (t.j. v ročnom zúčtovaní), ak nepodal daňové priznanie. O vrátený preplatok na preddavku na daň zníži zamestnávateľ ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane.
 
 
FAQ

Otázka č. 1 - Oprava nesprávne zrazenej dane 

Ak pri vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022 nepriznal zamestnávateľ nezdaniteľnú časť na daňovníka, môže teraz v apríli 2023 vykonať opravu tohto ročného zúčtovania?

Odpoveď

Zamestnávateľ je povinný vykonať opravu dane  podľa § 40 ZDP a nie opravu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Pri výpočte základu dane  a  dane uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka, o ktorú zníži základ dane tohto daňovníka. Ak z opravy dane vyplynie  pre zamestnanca preplatok na dani, vráti mu tento v nasledujúcej výplate (za mesiac, v ktorom vykonal opravu) alebo mimo výplatného termínu.