Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Daňová povinnosť pri dodaní služby v tuzemsku > Daňová povinnosť pri dodaní služby v tuzemsku

Daňová povinnosť pri dodaní služby v tuzemsku

Daňová povinnosť pri dodaní služby
Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká  dňom dodania služby. Dňom dodania služby sa  rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je jej poskytnutie ukončené.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Daňová povinnosť pri prepravnej službe uskutočnenej v tuzemsku
Podnikateľ, platiteľ dane, si objednal u prepravnej spoločnosti, platiteľa dane, prepravu tovaru z Košíc do Trenčína.  Preprava sa začala 26.6.2023 a dňa 28.6.2023 bola preprava ukončená. Kedy prepravnej spoločnosti vznikla daňová povinnosť?
Odpoveď
Prepravnej spoločnosti vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby (ukončenia prepravy), t.j. 28.6.2023.
 
Otázka č. 2 – Daňová povinnosť pri službe, ktorej dodanie trvá dlhšie obdobie 
Platiteľ má na základe zmluvy o dielo vymaľovať priestory bytového domu. Maliarske práce začal 24.3.2023 a ukončil 18.04.2023. Kedy vznikla platiteľovi daňová povinnosť z tejto služby?
Odpoveď
Daňová povinnosť mu vznikla dňom ukončenia diela, t.j. 18.4.2023.

Daňová povinnosť pri dodaní služby, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane
Za deň dodania služby, ak sa uskutočňuje  čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje  najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodanú službu vzťahuje (deň dodania služby je deň vzniku daňovej povinnosti). Za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia na ktoré je uzavretá zmluva (napr. prenájom hnuteľnej veci, príp. nehnuteľnosti, opakovane dodávané účtovné, právne služby, ...). Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje, tento deň by však mal byť zrejmý ako deň dodania, napr. z faktúry. Ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom 12. mesiaca.
 
Otázka  č. 3 – Daňová povinnosť pri prenájme
Platiteľ dane A prenajíma platiteľovi dane B nebytové priestory a k nájmu uplatňuje DPH. Podľa zmluvy je platiteľ B povinný zaplatiť nájomné za každý kalendárny štvrťrok najneskôr do 10. dňa prvého kalendárneho mesiaca v štvrťroku, na ktorý sa platba nájomného vzťahuje. Platiteľ vyhotovil faktúru dňa 30.3.2023, na ktorej uviedol deň dodania služby 30.3.2023 a text: Fakturujeme Vám nájomné za II. štvrťrok 2023... Platiteľ dane A prijal platbu za nájomné dňa 10.4.2023. Kedy v takomto prípade vznikne platiteľovi dane daňová povinnosť?
Odpoveď
Platiteľovi vznikla daňová povinnosť dňa 30.3.2023 dňom dodania služby.

Daňová povinnosť, ak je platba za dodávku služby prijatá vopred
Ak je platba za dodávku služby prijatá vopred,  daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak platiteľ dane - dodávateľ služby bude požadovať od odberateľa služby úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby. Daňová povinnosť mu vzniká len v rozsahu prijatej platby.
 
Otázka č. 4 – Daňová povinnosť pri platbe prijatej vopred
Spoločnosť, platiteľ DPH si objednala vypracovanie špeciálneho technologického postupu pre výrobu prototypu solárneho auta. Dodávateľ s odberateľom uzavreli zmluvu o dodaní technologického postupu v termíne do 31.12.2023 za podmienky, že odberateľ v lehote do 10 dní od uzavretia zmluvy uhradí minimálne 25 % z ceny služby. Odberateľ uhradil v zmysle zmluvy túto čiastku dňa 3.4.2023. Dodávateľ prijal platbu dňa 7.4.2023. Kedy v tomto prípade vznikne platiteľovi – dodávateľovi služby daňová povinnosť?
Odpoveď
Dodávateľovi služby vzniká daňová povinnosť z prijatej platby (25 % z ceny služby) dňom prijatia platby, t.j. dňa 7.4.2023.

Daňová povinnosť, ak zdaniteľná osoba  vo svojom mene pre inú osobu obstará službu
Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará (objedná) dodanie služby, považuje sa za prijímateľa a zároveň aj za poskytovateľa obstaranej služby a svoju odmenu za obstaranie služby osobitne nezdaňuje, ale ju zahrnie do ceny obstaranej služby. U obstarávateľa sa za deň poskytnutia služby považuje deň vyhotovenia faktúry pre príjemcu služby. Pokiaľ obstarávateľ služby nevyhotoví faktúru do troch mesiacov od dodania služby, vznikne mu daňová povinnosť posledný deň tretieho mesiaca. Pre vznik daňovej povinnosti nie je dôležité, či obstarávateľ služby dostane odplatu od osoby, v prospech ktorej koná. Obstarávateľ takejto služby koná buď za odplatu na základe komisionárskej zmluvy alebo obdobnej zmluvy, a zároveň aj v prípade, keď platiteľ dane nepožaduje za obstaranú službu odplatu, napr. ak zamestnávateľ vo svojom mene objedná stravovacie služby, ktoré bezodplatne poskytne svojim zamestnancom, od ktorých nepožaduje za tieto služby žiadnu úhradu, aj keď takto bezodplatne dodané služby zamestnancom podliehajú DPH.
Ak zdaniteľná osoba - príjemca má problém so zistením, kedy poskytovateľ služby prijal platbu, je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosti deň, keď prijímateľ služby zaplatil za službu ešte pred jej poskytnutím.
 
Otázka č. 5 – Daňová povinnosť,  ak službu zabezpečí komisionár
Komisionár – platiteľ dane A zabezpečí vo svojom mene pre platiteľa B rekonštrukciu výrobnej haly. Podnikateľ, ktorý vykoná rekonštrukciu haly, vyúčtuje cenu s DPH platiteľovi dane A. Platiteľ dane A si uplatní odpočet dane z rekonštrukčných prác a vyhotoví faktúru pre platiteľa dane B. Čo zahŕňa komisionár do základu dane a kedy mu vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Komisionár do základu dane zahrnie okrem ceny rekonštrukčných prác aj svoju odmenu za obstaranie služby a uplatní sadzbu dane 20 %. Vyhotovením faktúry vzniká komisionárovi daňová povinnosť.