Otázky a odpovede

Otázka č. 1 - Žiadosť o povinnú registráciu podaná po lehote stanovenej zákonom o DPH
Pokiaľ mi vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH počas obdobia pandémie (z dôvodu dosiahnutia obratu), pričom ju nepodám v lehote, ale ju podám najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v zmysle  § 4 lex korona, uvažujem správne, že sa stanem platiteľom dane až dňom uvedeným v osvedčení o registrácií  po vykonaní  registrácie daňovým úradom a  daňový  úrad nebude v týchto prípadoch vykonávať spätnú registráciu?
Odpoveď
Ak Vám  vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH z dôvodu  dosiahnutia obratu počas obdobia pandémie a túto žiadosť nepodáte do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat, zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o registráciu, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí za podmienky, že žiadosť o registráciu podáte najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie podľa § 4 lex korona. Daňový úrad následne postupuje podľa § 4 ods. 3 zákona o DPH, t. j. vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Platiteľom dane sa stávate až dňom uvedeným v osvedčení o registrácii.

Poznámka: Pokiaľ dôjde k odpusteniu zmeškania lehoty na registráciu v zmysle § 4 lex korony, odpustenie sa bude vecne týkať iba nevykonania tohto úkonu a nie  nadväzujúcich povinností uvedených v zákone o DPH. Vzhľadom na znenie § 55 ods.  3 posledná veta, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona o DPH je táto osoba povinná podať tzv. mimoriadne daňové priznanie a to do 60 dní odo dňa, kedy podá žiadosť o registráciu pre DPH (ak tak urobí do konca nasledujúceho mesiaca po skončení pandémie) a vysporiadať daň z ňou vykonaných a prijatých plnení za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (t.j. registrácia platiteľa dane sa bude považovať za tzv. oneskorenú v zmysle zákona o DPH) .

Otázka č. 2 - Určenie obdobia pre podanie tzv. mimoriadneho daňového priznania k DPH
Pokiaľ mi povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH  vznikne počas obdobia pandémie (z dôvodu dosiahnutia obratu), pričom ju nepodám v lehote, ani ju nepodám  v lehote v zmysle  § 4 lex korona (t.j. najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie), ale až neskôr,  uvažujem správne, že obdobie pandémie nebude mať  žiadny vplyv na určenie obdobia podľa § 55 ods. 3  zákona o DPH,  za ktoré podám mimoriadne daňové priznanie k DPH?
Odpoveď
Ak si splníte registračnú povinnosť oneskorene, bude sa posudzovať, či toto oneskorenie bude viac ako 30 dní, ak áno, uplatní sa postup podľa § 55 ods. 3, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona o DPH.  
Budete mať povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH za obdobie, v ktorom ste mali byť platiteľom. Obdobie, za ktoré máte podať  daňové priznanie začína 31. dňom po dni, keď ste boli povinný najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie za platiteľa DPH. Odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 lex korony sa na Vás nevzťahuje a ste povinný podať mimoriadne daňové priznanie k DPH za celé obdobie oneskorenia a teda aj za obdobie (jeho časť) od vyhlásenia  pandémie.  

Otázka č, 3 - Podanie tzv. mimoriadneho daňového priznania k DPH po zákonom stanovenej lehote
Ak v období pandémie nestíham podať mimoriadne daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, ako mám postupovať?
Odpoveď 
Máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá mimoriadne daňové priznanie k DPH). V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie mimoriadneho daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať mimoriadne daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t.j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Pokiaľ správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať.

Otázka č. 4 - Registrácia pre DPH zo zákona
Ak sa subjekt stáva platiteľom dane  zo zákona podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH (napr. z dôvodu nadobudnutia podniku v tuzemsku), vzniká  mu povinnosť  oznámiť daňového úradu  skutočnosť, na základe ktorej sa stáva platiteľom dane ako aj predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť, a to do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Vzhľadom na prebiehajúcu situáciu (pandémia) ma zaujíma,  či sa neposúva  táto lehota?
Odpoveď
Odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 lex korony sa bude dotýkať iba zmeškania včasného oznámenia skutočnosti, na základe ktorej sa stáva subjekt platiteľom dane, nezbavuje ho to však povinnosti zaplatiť DPH z poskytnutých plnení odo dňa, ku ktorému sa stáva platiteľom dane zo zákona.

Poznámka: Je na dotknutom platiteľovi dane a na jeho daňovej disciplíne, aby v zákonom o DPH stanovenej desaťdňovej lehote oznámil predmetnú skutočnosť  (na základe ktorej sa stal platiteľom dane) ako aj predložil k tomu doklady, aby mu mohol daňový úrad prideliť IČ DPH a teda, aby si dotknutý subjekt mohol plniť svoje povinnosti, ktoré mu zákona o DPH vyplývajú (podávanie daňového priznania k DPH,  prípadne kontrolného a súhrnného výkazu, vystavovanie faktúr a pod.).