Exit tax - ocenenie finančného majetku

Otázka
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou – právnická osoba má v majetku aj akcie inej spoločnosti, ktoré boli nadobudnuté nepeňažným vkladom v roku 2017. Nepeňažný vklad bol realizovaný v pôvodných cenách v zmysle § 17d zákona o dani z príjmov. V roku 2018 predmetný daňovník presúva podnikateľskú činnosť zo Slovenskej republiky do iného štátu Európskej únie.
V prípade, že reálna hodnota akcií bude ku koncu zdaňovacieho obdobia (deň predchádzajúci zmene sídla daňovníka) rovnaká ako účtovná hodnota akcií, bude uvedené bez vplyvu na osobitný základ dane v zmysle § 17f ods. 2 zákona o dani z príjmov, t.j. bude sa porovnávať reálna hodnota akcií (finančného majetku) s účtovnou? Nebude sa zohľadňovať skutočnosť, že daňovým výdavkom by mohla v tomto prípade byť iba pôvodná cena v zmysle § 17d zákona o dani z príjmov?

Odpoveď zo dňa 22.11.2018
Podľa § 17f ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je súčasťou osobitného základu dane u právnickej osoby – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou reálna hodnota presunutého majetku a záväzkov v čase presunu podnikateľskej činnosti do zahraničia, pričom pri vyčíslení osobitného základu dane sa postupuje  primerane  podľa §  17a  a  §  17 ods. 13 písm. a), ak daňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu presúva podnikateľskú činnosť alebo jej časť do zahraničia okrem toho majetku a záväzkov, ktoré zostávajú funkčne spojené s ústredím.

Podľa § 17f ods. 3 zákona o dani z príjmov celkový osobitný základ dane podľa odsekov 1 a 2 nesmie mať zápornú hodnotu.
Pri presune podnikateľskej činnosti z ústredia na území SR do stálej prevádzkarne v zahraničí je potrebné uplatniť „fikciu predaja“ a primerane uplatniť postup ako pri predaji podniku alebo jeho časti. V prípade finančného majetku je potrebné vyčísliť rozdiel medzi reálnou (trhovou) hodnotou tohto majetku a jeho daňovou hodnotou.

V súlade s § 25a písm. e) zákona o dani z príjmov je vstupnou cenou finančného majetku pôvodná cena, ak ide o finančný majetok, ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17d.