Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Výpočet daňovej povinnosti pri zrušení registrácie pre daň > Výpočet daňovej povinnosti pri zrušení registrácie pre daň

Výpočet daňovej povinnosti pri zrušení registrácie pre daň

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ dane povinný podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH zdaniť majetok, pri ktorého obstaraní alebo vytvorení odpočítal daň. S účinnosťou od 1.1.2020 výšku odvodu dane vypočíta platiteľ dane, ktorý je účtovnou jednotkou, ale aj platiteľ dane, ktorý nie je účtovnou jednotkou zo základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH, a to:
• pri tovare, ktorý je podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DzP") odpisovaným majetkom, zo zostatkovej ceny zistenej podľa § 25 zákona o DzP. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane.
• pri tovare nadobudnutom na iný účel ako na ďalší predaj, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane.
• pri zásobách z ceny, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím; ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, z nákladov na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu , ktorým prestal byť platiteľom dane.

Ak platiteľ dane pri výpočte odpočítavanej dane postupoval podľa § 50 zákona o DPH, to znamená, že vstupnú daň krátil koeficientom, použije koeficient aj pri výpočte odvodu dane.

Platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac do výšky odpočítanej dane.

Pri výpočte odvodu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti, t. j. v poslednom zdaňovacom období.

Daňová povinnosť pri zrušení registrácie nevzniká pri zániku platiteľa dane bez likvidácie, keď právny nástupca je platiteľom dane alebo sa stáva platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH alebo podľa § 5 ods. 3 zákona o DPH (§ 81 ods. 7 zákona o DPH).

FAQ

Otázka č. 1 - Zrušenie registrácie –zostatková cena majetku
Pri zrušení registrácie v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi povinnosť odviesť daň zo zostatkovej ceny odpisovaného majetku. V účtovníctve spoločnosť vedie odpisy účtovné, ktoré nie sú zhodné s daňovými, nakoľko jeden rok spoločnosť neuplatnila daňové odpisy, takže daňová zostatková cena je vyššia ako účtovná zostatková cena. Z ktorej zostatkovej ceny je potrebné odviesť DPH?
Odpoveď
Podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH platiteľovi DPH vzniká v poslednom zdaňovacom období daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, pričom daň sa v nadväznosti na § 22 ods. 5 zákona o DPH vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa § 25 zákona o DzP, t.j. z daňovej zostatkovej ceny ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia

Otázka č. 2 – Daň z majetku pri zrušení registrácie
Spoločnosť sa pred dvomi rokmi stala platiteľom DPH. V tom istom roku nakúpila dlhodobý hmotný majetok v EÚ od osoby identifikovanej pre daň, z ktorého odviedla daň (tzv. samozdanením) a zároveň si uplatnila odpočítanie dane. Prešli dva roky a spoločnosť nedosahuje požadovaný obrat, a preto by chcela zrušiť registráciu pre DPH. Vzťahuje sa na  spoločnosť povinnosť odviesť daň z nadobudnutého majetku pri zrušení registrácie?
Odpoveď
Platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane. Odvod dane pri zrušení registrácie sa vzťahuje aj na majetok nadobudnutý z EÚ, z ktorého bol platiteľ dane povinný odviesť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH (tzv. samozdanením)  a z ktorého si zároveň uplatnil odpočítanie dane. Daň sa v nadväznosti na § 22 ods. 5 zákona o DPH vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa § 25 zákona o DzP, ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. V prípade, ak platiteľ predá majetok pred uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia, uplatní daň pri predaji zo základu dane určeného podľa § 22 zákona o DPH. Ak zdaniteľná osoba predá majetok po zrušení registrácie platiteľa DPH, majetok predá v postavení neplatiteľa DPH a pri jeho predaji neuplatní daň z pridanej hodnoty.

Otázka č. 3 - Zostatková cena majetku
Platiteľ DPH ukončuje podnikanie, na základe čoho ruší registráciu pre DPH. Má povinnosť odviesť daň z nadobudnutých zásob, ktoré mu zostali na sklade pri zrušení registrácie pre DPH?
Odpoveď
Platiteľovi DPH vzniká v poslednom zdaňovacom období daňová povinnosť vzťahujúca sa zásoby, z ktorých si pri kúpe uplatnil odpočítanie DPH. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie sa vypočíta zo základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH, t.j. pri zásobách z ceny, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím. Daň sa vypočíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane.