Úvod > DPH > Predmet dane > Zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom dane

Zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom dane

Tovar a dodanie tovaru
Predmetom dane podľa § 2 ods.1 písm. a) zákona o DPH je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.
Tovarom na účely zákona o DPH sa rozumie hmotný majetok, ktorým je hnuteľná vec, nehnuteľná vec vrátane pozemkov, elektrina, voda, chlad, teplo, bankovky a mince, ak sú dodané (predané) na účely zberateľské za cenu inú, ako je ich nominálna hodnota.
Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. Zo slovného spojenia „ako vlastník“ vyplýva, že pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru nie je dôležité nadobudnutie právneho vlastníctva k tovaru kupujúcim, ale je rozhodujúce, aby kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.


FAQ


Otázka č. 1 – Predaj hotela,  v ktorom  mal majiteľ aj súkromný byt
Hotelier vlastnil budovu, v ktorej prevádzkoval hotel (ubytovanie a reštauráciu) a zároveň časť budovy využíval na súkromné ubytovanie (byt). Hotelier si už v čase nadobudnutia nehnuteľnosti určil, že tento majetok nebude celý využívať na podnikanie, preto si uplatnil nárok na odpočet dane na vstupe len z časti budovy, ktorú bude používať na podnikanie. Hotelier chce budovu predať. Je predmetom dane celá budova, alebo len jej časť, ktorá bola využívaná na podnikanie?

Odpoveď
Ak zdaniteľná osoba predáva majetok, ktorého časť si vyhradila na svoje súkromné využívanie, nekoná vzhľadom na predaj tejto časti ako zdaniteľná osoba. Zdaniteľná osoba vykonávajúca transakciu v postavení súkromnej osoby nekoná ako zdaniteľná osoba a nevzniká jej daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby. Hotelier pri predaji hotela zdaňuje iba časť budovy, ktorú využíval na podnikanie.


Otázka č. 2 – Bezodplatné dodanie kníh
Platiteľ dane, majiteľ kníhkupectva dodal bezodplatne knihy pre centrum voľného času. Je táto dodávka kníh predmetom dane, aj keď majiteľ kníhkupectva za ne nedostal žiadne peniaze ?
Odpoveď
Áno, takáto dodávka je predmetom dane, nakoľko ak platiteľ dane dodá tovar bezodplatne alebo na iný účel ako podnikanie, pričom ak si pri kúpe tohto tovaru alebo pri jeho vytvorení vlastnou činnosťou daň odpočítal úplne alebo čiastočne, považuje sa takého dodanie tovaru za protihodnotu.


Otázka č. 3 – Krádež tovaru
Z predajne elektroniky bolo odcudzených 50 ks mobilov v  hodnote 5 000 eur. Páchateľ nebol vypátraný. Je táto krádež predmetom dane?
Odpoveď
Nie, krádež nie je predmetom dane, nakoľko sa nejedná o dodanie tovaru za protihodnotu. Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že podľa § 53 ods. 5 zákona o DPH v prípade krádeže tovaru, pri ktorom  platiteľ odpočítal daň, je povinný túto daň odviesť vo výške odpočítanej dane.

Otázka č. 4 - Predaj auta
Ako spoločnosť – neplatiteľ DPH sme v roku 2020 kúpili auto od súkromnej osoby. V januári v roku 2023 sme sa stali platiteľmi DPH. V prípade predaja tohto auta v SR máme povinnosť odviesť DPH? 
Odpoveď
Áno, pri  predaji auta v SR ste osobou povinnou platiť daň (v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH), t.j. auto predávate s DPH a to aj napriek tomu, že ste auto kúpili od súkromnej osoby bez DPH.

 

Služba a dodanie služby
Predmetom dane podľa § 2 ods.1 písm. b) zákona o DPH je poskytnutie služby (dodanie služby) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.
Službou je každé plnenie zdaniteľnej osoby, ktoré nie je dodaním tovaru. Za dodanie služby v zmysle zákona o DPH sa považuje aj prevod práva k nehmotnému majetku, napr. poskytnutie práva k výsledkom priemyselného alebo duševného vlastníctva, prevod práva užívať hmotnú vec (napr. nájomné zmluvy), prijatie záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav, služba poskytnutá na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom, alebo na základe zákona (napr. činnosť notárov a súdnych exekútorov). O dodanie (poskytnutie) služby, ktoré je zdaniteľným obchodom, ide v tom prípade, ak existuje právny vzťah medzi dodávateľom (poskytovateľom) služby a prijímateľom služby, ktorý sa realizuje za určitú protihodnotu.


Otázka č. 5 - Sankcia za neskorú dodávku tovaru
Spoločnosť mala zmluvne zakotvenú dodávku tovaru na presne určený termín. Tovar bol však z technických príčin dodaný o mesiac neskôr, čím odberateľovi vznikla škoda. V zmluve o dodávke tovaru bola takáto situácia zakotvená v podobe pokuty za neskorú dodávku. Je sankcia za neskorú dodávku predmetom dane?
Odpoveď
Pokiaľ zdaniteľná osoba požaduje akúkoľvek platbu, ktorej obsahom je sankcia za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, alebo požaduje náhradu škody v peniazoch, tieto platby nie sú protihodnotou za dodanie služby, resp. za dodanie tovaru, a preto nie sú predmetom dane.

Otázka č. 6 – Fakturácia náhrady škody
Objednávateľ prepravy – platiteľ DPH fakturuje dopravcovi náhradu škody vo výške ceny tovaru, ktorý mu zničil počas jeho prepravy z Košíc do Bratislavy. Slovenská obchodná spoločnosť fakturuje náhradu škody s DPH. Je to správne?
Odpoveď
Nie, náhrada škody za zničený tovar nie je predmetom dane v zmysle § 2 zákona o DPH a preto nie je dôvod k jej cene uplatňovať DPH.


Nadobudnutie tovaru z iného ČŠ EÚ
Predmetom dane podľa § 2 ods.1 písm. c) zákona o DPH je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie.
Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s tovarom ako vlastník s hnuteľným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu Európskej únie, ak dodávateľom z iného členského štátu Európskej únie je osoba identifikovaná pre daň.


Otázka č. 7 – Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
Platiteľ dane registrovaný v Nemecku dodá tovar inému platiteľovi dane registrovanému v SR. Je takýto tovar predmetom dane v tuzemsku?
Odpoveď
Áno, takýto tovar je predmetom dane na Slovensku a odberateľ – platiteľ dane na území Slovenska vykoná tzv. samozdanenie.


Otázka č. 8 – Bezodplatné dodanie tovaru  z iného členského štátu
Platiteľ dane registrovaný v Českej republike dodá bezodplatne tovar pre charitatívnu neziskovú organizáciu. Je takýto tovar predmetom dane v zmysle slovenského zákona o DPH?
Odpoveď
Nie, takáto dodávka tovaru nie je v tuzemsku predmetom dane, nakoľko nie je splnená podmienka, že tovar je dodaný z iného členského štátu za protihodnotu.

Dovoz tovaru
Predmetom dane podľa § 2 ods.1 písm. d) zákona o DPH je dovoz tovaru do tuzemska.
Dovozom tovaru sa rozumie nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie.


Otázka č. 9 – Daňová povinnosť pri dovoze 
Slovenská spoločnosť  dováža na územie EÚ tovar z USA, ktorý použije na podnikanie - bude ho v SR následne predávať. Je uvedené predmetom dane?
Odpoveď
Dovoz tovaru z územia tretích štátov do EÚ je predmetom dane. Správcom dane pri dovoze tovaru je colný orgán.