Úvod > Daňový poriadok > Index daňovej spoľahlivosti > Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti

Hodnoteniu zo strany finančnej správy podliehajú tie daňové subjekty, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky od konca roka, v ktorom boli daňové subjekty registrované na daň z príjmov. Obidve podmienky musia byť splnené súčasne.

K dátumu hodnotenia daňovej spoľahlivosti nemôže byť daňový subjekt v konkurze alebo v likvidácii. Ak nie sú splnené podmienky pre zaradenie do uvedenej množiny, daňový subjekt nemôžete byť zaradený medzi hodnotené daňové subjekty.

Ak je daňový subjekt zaradený medzi nehodnotené daňové subjekty nebude finančná správa takto hodnotenému poskytovať žiadne benefity a nebude uplatňovať žiadne obmedzenia. Oznámenie, v ktorom správca dane oznamuje daňovému subjektu jeho zaradenie medzi nehodnotené daňové subjekty, sa zasiela daňovému subjektu, ktorý už bol hodnotený, bol mu určený index daňovej spoľahlivosti a následne sa dostal do situácie, pre ktorú hodnotený nebude, napr. nesplnil vyššie uvedené podmienky pre hodnotenie zo strany finančnej správy.

Hodnoteným obdobím je kalendárny polrok. Index daňovej spoľahlivosti sa vyhodnocuje na polročnej báze. Kalendárny polrok je interval na vykonanie prepočtu indexu daňovej spoľahlivosti, keď každý polrok sa prehodnocujú všetky hodnotené daňové subjekty z hľadiska plnenia ich povinností voči finančnej správe a na základe ekonomických ukazovateľov.

Po prvom oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu bude zasielať ďalšie oznámenie len vtedy, ak nastanú zmeny oproti predchádzajúcemu indexu daňovej spoľahlivosti. To znamená, že ak dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti, k jeho zlepšeniu alebo zhoršeniu, daňový úrad zašle daňovému subjektu oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti vždy do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok, teda do 31.7. a do 31.1. Ak k zmene indexu nedôjde, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu nezasiela.

Všetky informácie k indexu daňovej spoľahlivosti sú dostupné na portáli FS: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/index-danovej-spolahlivosti/_1

Benefity poskytované pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty:  https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Index_dan_spol/2022/2022.07.27_IDS_benefit_VSDS.pdf

Benefity poskytované pre spoľahlivé daňové subjekty: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Index_dan_spol/2022/2022.07.27_IDS_benefit_SDS.pdf

 

FAQ

Otázka č.1
Správca dane mi doručil oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti, s ktorým nesúhlasíme. Je možno podať odvolanie prípadne iný opravný prostriedok?
Odpoveď
Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti možno podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Námietku možno podať písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane, ktorým je daňový úrad. Daňové subjekty uvedené v § 14 daňového poriadku majú povinnosť doručiť námietku elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku.

Otázka č. 2
Naša spoločnosť bola zaradená medzi nespoľahlivé daňové subjekty za predchádzajúce obdobie. Aký je interval na vykonanie prepočtu indexu daňovej spoľahlivosti? 
Odpoveď
Hodnoteným obdobím je kalendárny polrok.  To znamená, kalendárny polrok je interval na vykonanie prepočtu indexu daňovej spoľahlivosti, keď každý polrok sa prehodnocujú všetky hodnotené daňové subjekty z hľadiska plnenia ich povinností voči finančnej správe.

Otázka č. 3
Ktoré sú hodnotené daňové subjekty, koho sa index daňovej spoľahlivosti týka?
Odpoveď
Hodnoteným subjektom sú fyzické a právnické osoby registrované pre daň z príjmov a sú registrované na daň z príjmov minimálne 2 roky pred dňom 31.12. roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti t.j.: daňový subjekt vstupujúci do množiny hodnotených k 1.1. 2022 musí byť registrovaný na daň z príjmov do 31.12.2019, pričom aktuálne platná registrácia na daň z príjmov nemôže byť prerušená.