Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Sadzba dane > Sadzba dane pre závislú činnosť

Sadzba dane pre závislú činnosť

Sadzba dane zo základu dane  fyzickej osoby s príjmami zo závislej činnosti (zamestnanca) je:
-  za roky 2015 - 2017
 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 eura vrátane,
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura,

- za rok 2018

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 268,06 eura vrátane,
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 268,06 eura,

- za rok 2019

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,39 eura vrátane,
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,39 eura,

- za rok 2020

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,63 eura vrátane, 
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,63 eura,
- za rok 2021
 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 37 981,94 eura vrátane (3 165,16 mesačne),
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 37 981,94 eura,
- za rok 2022
 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 38 553,01 eura vrátane (3 212,75 mesačne),
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 38 553,01 eura,

- za rok 2023

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 41 445,46 eura vrátane (3 453,79 eur mesačne),
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 41 445,46 eura,

- za rok 2024

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 47 537,98 eura vrátane (3 961,50 eur mesačne),
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 47 537,98 eura,
 
 
FAQ

Otázka č. 1 – Ročný  prepočet sadzby 19% dane  pri základe dane do 35 022,31 eura vrátane
Aká bude  ročná sadzba dane za rok 2017, ak  ročný základ dane je v limite do 35 022,31 eura ?
Odpoveď
Maximálna ročná sadzba dane za rok 2017 sa vypočíta ako 19 % zo základu dane do sumy 35 022,31 eura vrátane, t. j. 6 654,23 eura.


Otázka č. 2 – Príjem zo ZČ za niektoré mesiace a prepočet celoročnej sadzby dane
Zamestnanec – poberateľ dôchodku k začiatku zdaňovacieho obdobia r. 2020 ukončil pracovný pomer ku dňu 30.06.2019. Pri odchode mu bolo vyplatené odstupné i odchodné a keďže prekročil hranicu príjmov 3 021,36 eur, príjem mu bol zdanený aj  preddavkom 25% za mesiac jún 2019. Po skončení zdaňovacieho obdobia požiada v r. 2020 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Je možné v zmysle zákona, že jeho príjem za celý rok sa zahrnie do pásma príjmov, ktoré je zdanené 19% a potom mu vznikne preplatok z ročného zúčtovania dane?
Odpoveď
Podľa § 15 zákona o dani z príjmov sa uplatňuje sadzba dane zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona, a to nasledovne :
•19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,38 eur vrátane
•25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,38 eur.

Podľa § 4 ods. 3 zákona príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.


Z uvedeného vyplýva, že ak základ dane daňovníka zistený podľa § 4 za zdaňovacie obdobie r. 2019 neprevýši sumu 36 256,38 eur, tak podlieha sadzbe dane 19 % .Tzn., že zamestnancovi v uvedenom prípade pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň vznikne preplatok na dani.