Sadzba dane za rok 2023

Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie 2023  je:
  • zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, t. j. zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5), ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3), z príjmov z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) a z ostatných príjmov (§ 8)

           - 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 eura (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane)

           - 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 eura (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane).

 

  • 15 %  zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur,

 

  • zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) prevyšujúce sumu 49 790 eur

           - 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 eura (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane)

           -  25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 eura (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane).

  • 19 % z osobitného základu dane zisteného z príjmov z kapitálového majetku (§ 7),
  • 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov
  • 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov

Ak má daňovník súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2), zníži si najskôr čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5  o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 si zníži len o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 prevyšujúce čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5.

 

FAQ

Otázka č. 1  – Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej príjmy z podnikania nepresiahnu 49 790 eur
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023  základ dane z príjmov z podnikania znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 10 590 eur. Zdaniteľný príjem z podnikania za rok 2023 nepresiahne sumu 49 790 eur. Akú sadzbu dane použije na výpočet daňovej povinnosti?
Odpoveď
Nakoľko zdaniteľné príjmy z podnikania daňovníka nepresiahnu sumu 49 790 eur, na výpočet daňovej povinnosti použije daňovník sadzbu dane 15 %. 

 
Otázka č. 2  – Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej príjmy z podnikania nepresiahnu 49 790 eur
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 38 000 tis. Zdaniteľný príjem z podnikania za rok 2023 nepresiahne 49 790 eur. Akú sadzbu dane použije na výpočet daňovej povinnosti?
Odpoveď
Nakoľko zdaniteľné príjmy z podnikania daňovníka nepresiahnu sumu 49 790 eur, na výpočet daňovej povinnosti použije daňovník sadzbu dane 15 %.
 
Otázka č. 3  – Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej zdaniteľné príjmy z podnikania presiahnu 49 790 eur 
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 základ dane z príjmov z podnikania znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 20 590 eur. Zdaniteľný príjem z podnikania za rok 2023 presiahne u daňovníka sumu 49 790 eur.  Akú sadzbu dane použije na výpočet daňovej povinnosti?
Odpoveď
Nakoľko zdaniteľné príjmy z podnikania daňovníka presiahli v roku 2023 sumu 49 790 eur a základ dane nepresiahol sumu 41 445,46 eura, na výpočet daňovej povinnosti použije daňovník sadzbu dane 19 %. 
 
Otázka č. 4  – Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej zdaniteľné príjmy z podnikania presiahnu 49 790 eur
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 základ dane z príjmov z podnikania znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 62 000 eur. Zdaniteľný príjem z podnikania za rok 2023 presiahne u daňovníka 100 000 eur. Akú sadzbu dane použije na výpočet daňovej povinnosti?
Odpoveď
Nakoľko zdaniteľné príjmy z podnikania daňovníka presiahli sumu 49 790 eur, na výpočet daňovej povinnosti nemôže použiť sadzbu dane 15 %.
Daňovník vypočíta zo základu dane 41 445,46 eura daň sadzbou 19 %, t. j. 7 874,64 eura a zo sumy presahujúcej 41 445,46 eura (teda zo sumy 20 554,54 eura) vypočíta daň sadzbou 25 %, t. j. 5 138,64 eura. Daňová povinnosť je teda súčet súm 7 874,64 a 5 138,64, čo je spolu 13 013,28 eura.
 
Otázka č. 5 - Výpočet osobitnej dane z príjmov zo závislej činnosti ústavného činiteľa
Osobitná daň ústavného činiteľa sa vypočítava z hrubého zdaniteľného príjmu daňovníka pred uplatnením poistného na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na dôchodkové zabezpečenie, pred uplatnením príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a pred uplatnením pomernej mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 5 % a zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.  Táto osobitná daň neznižuje úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti ústavného činiteľa pri výpočte základu dane pre zdanenie príjmov zo závislej činnosti sadzbou podľa § 15 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 6  – Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti
Daňovník vykáže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 základ dane z príjmov zo závislej činnosti znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 14 400 eur. Jeho príjmy nepresiahli sumu 49 790 eur. Môže použiť na výpočet daňovej povinnosti sadzbu dane 15 %?
Odpoveď
Nie, nemôže, nakoľko zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti nie je možné použiť 15 %-nú sadzbu dane. Na výpočet dane použije sadzbu dane 19 %.