sadzba dane

Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo najskôr 1. januára 2017 je 21%.

Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2021, je 15% pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

Sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 4 zákona o dani z príjmov je 35%.

Sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 17f ods. 1 a 2 je 21%.

Daň sa vyberá zrážkou vo výške:
a) 7% z príjmov podľa § 43 odseku 3 písm. r) a s) zákona o dani z príjmov, okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c),
b) 19% z príjmov podľa § 43 odsekov 2 a 3 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c),
c) 35% z príjmov podľa § 43 odsekov 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ak sú tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov.

Ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov, zrazí daň vo výške 35% z tohto príjmu.

Na zabezpečenie dane je zrážaná suma vo výške 9,5% alebo 19% z peňažného plnenia. Na zabezpečenie dane je zrážaná suma 35% z peňažného plnenia, ak platiteľ dane vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov.

Ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 ods. 1, zrazí na zabezpečenie dane sumu vo výške 35% z tohto príjmu.

 
FAQ
Otázka č. 1 - sadzba dane v daňovom priznaní za rok 2023
Spoločnosť podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za kalendárny rok 2023. Zdaniteľné výnosy dosiahli výšku 520 000 eur. Akú sadzbu dane má v daňovom priznaní použiť?
Odpoveď
Sadzba dane z príjmov právnickej osoby v zdaňovacom období kalendárneho roka 2023 je 21%.
 
Otázka č. 2 – Zdaňovanie úrokov z peňažných prostriedkov na bežnom účte
Spoločnosti Omega s.r.o. boli pripísané kreditné úroky z peňažných prostriedkov na bežnom účte vo výške 250 eur. Akým spôsobom a akou sadzbou budú tieto prijaté úroky zdanené?
Odpoveď
Úrok z peňažných prostriedkov bežných účtov patrí medzi príjem, pri ktorom sa daň z príjmov vyberá zrážkou vo výške 19%. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane (banka) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Riadnym vykonaním zrážky sa daňová povinnosť spoločnosti Omega s.r.o. pri tomto príjme považuje za splnenú a suma 250 eur sa do základu dane nezahŕňa. Spoločnosť uvedenú sumu uvedie na r. 210 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
 
Otázka č. 3 - platiteľ zrážkovej dane pri kompenzačnej platbe
Spoločnosť (regulovaný subjekt) nakupuje energiu od výrobcu (regulovaný subjekt) a ďalej ju dodáva spotrebiteľovi - SBD, ktoré následne rozpočíta spotrebu energie koncovým spotrebiteľom. Štandardy kvality nedodržal výrobca, energia je dodaná koncovým spotrebiteľom (byty).
V tomto reťazci sú dva regulované subjekty - výrobca a odberateľ, ktorý energiu ďalej dodáva. Ktorý z uvedených dvoch regulovaných subjektov je povinný odviesť daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. m) do štátneho rozpočtu a vykonať oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov v tomto prípade?
Odpoveď
Platiteľom dane podľa § 2 písm. v) zákona o dani z príjmov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť daň alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.
Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z., ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2 tohto zákona.
Zrážkovú daň z kompenzačných platieb podľa § 43 ods. 3 písm. m) zákona o dani z príjmov odvádza v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. regulovaný subjekt, ktorý nedodržal štandardy kvality, tzn. v danom prípade dodávateľ (výrobca), ktorý má aj oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Kompenzačnú platbu uhrádza dotknutému odberateľovi (SBD, resp. koncovým spotrebiteľom) priamo alebo prostredníctvom odberateľa - spoločnosti, ktorá nakupuje energiu od iného regulovaného subjektu (výrobcu) a ďalej ju dodáva spotrebiteľovi.
 
Otázka č. 4 - výplata podielov na zisku za rok 2022
Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou rozhodla v októbri 2023 o vyplatení podielu na zisku vykázaného zo zisku za zdaňovacie obdobie 2022 tuzemskému spoločníkovi - fyzickej osobe vo výške 3 200 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (3 200*7%=224 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 2 976 eur (3 200-224) dňa 22.októbra 2023. Na aký účet, dokedy a s akým variabilným symbolom má spoločnosť uvedenú daň odviesť správcovi dane? Má aj oznamovaciu povinnosť z tohto titulu?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť najneskôr v lehote do 15. novembra 2023 odviesť zrážkovú daň vo výške 224 eur na účet číslo:
500267 – základné číslo účtu daňovníka(OÚD) / 8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700102023.
Súčasne v rovnakej lehote je spoločnosť povinná zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v21. Ak spoločníkovi – fyzickej osobe vznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023, tento príjem už neuvádza v daňovom priznaní.