Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Účtovná jednotka účtujúca v JÚ je povinná pri vedení účtovníctva postupovať podľa Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len postupy účtovania v JÚ).
 
FAQ

Otázka č. 1 – Stĺpec „prevádzková réžia“ v peňažnom denníku zrušený   
Nákup čistiacich potrieb zaúčtovať ako nákup materiálu alebo ako prevádzková réžia?
Odpoveď
Ministerstvo financií Opatrením číslo MF/26567/2011-74 s účinnosťou od 1.1.2013 zrušilo stĺpec „prevádzková réžia“ a ustanovilo v § 4 v postupoch účtovania nové členenie výdavkov ovplyvňujúcich základ dane nasledovne:
  • zásoby,
  • služby,
  • mzdy,
  • poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa a poistné a príspevky platené  zamestnávateľom za zamestnancov, 
  • tvorbu sociálneho fondu,
  • ostatné výdavky.
Z uvedeného členenia vyplýva, že namiesto stĺpca „prevádzková réžia“ sa ustanovili dva stĺpce, a to stĺpec „služby“ a stĺpec „ostatné výdavky“. Čo sa týka zaúčtovania zakúpených čistiacich potrieb, tie sa zaúčtujú do stĺpca zásoby.

Otázka č. 2 – Účtovanie nákupu PHM v peňažnom denníku 
Do ktorého stĺpca v rámci výdavkov máme účtovať nákup PHM? 
Odpoveď
Výdavok na nákup PHM sa účtuje do stĺpca zásoby.  
Podľa § 11 ods. 1 a 2 postupov účtovania v JÚ, ako zásoby sa účtujú: materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, nakúpené zvieratá.
Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 10 ods. 26, pričom ako
a) suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
b) pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu,
c) prevádzkové látky sa účtujú veci, pomôcky a hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske potreby,
d) náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,
e) obaly sa účtujú veci, ktoré slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak sa nevratné obaly dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.