Všeobecné informácie

Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia (ďalej len „odvod“) upravuje §68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).
Platiteľ odvodu je:

  •  poisťovňa (t.j. poisťovňa so sídlom na území SR),
  •  poisťovňa z iného členského štátu (t.j. poisťovňa so sídlom na území iného členského štátu)
  •      pobočka zahraničnej poisťovne (t.j. poisťovňa resp. organizačná zložka zahraničnej poisťovne, ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je  členským štátom) umiestnená na území SR.

Základom pre odvod je celkové prijaté poistné z poistenia uvedeného v prílohe č. 1 časti A bodoch 1 až 9, bode 10 písm. b) a bodoch 11 až 18 zákona o poisťovníctve z činnosti vykonávanej na území SR. Základ odvodu je hrubé poistné zaplatené poistencom alebo poisteným a zaplatené poisťovni alebo poistnému sprostredkovateľovi (napr. brokerovi alebo maklérovi). Pod hrubým poistným sa rozumie celkový príjem získaný poisťovňou, ktorý zahŕňa také zložky ako napr. sprostredkovateľské poplatky, administračné poplatky alebo iné zložky, ktoré vstupujú do poistného (poistnej prémie).

Odvod sa platí z poistných zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016.

Ministerstvo financií SR za nové zmluvy v zmysle § 68a novely zákona o poisťovníctve považuje všetky poistné zmluvy, ktoré boli uzavreté po 31. decembri 2016 („novo uzavreté poistné zmluvy“). Za novo uzavreté poistné zmluvy Ministerstvo financií SR považuje aj poistné zmluvy uzavreté na dobu určitú (napr. 1 rok), pri ktorých poistná doba uplynula po 31. decembri 2016, pričom následne sa uzatvoria opäť na dobu určitú (napr. opäť 1 rok) a poistenie pokračuje za nezmenených poistných podmienok („prolongácia poistných zmlúv“). V prípade prolongácií poistných zmlúv považuje Ministerstvo financií SR za kľúčovú skutočnosť, že doba trvania poistenia (poistná doba) presne definuje začiatok a koniec trvania zmluvného vzťahu, pričom určenie poistnej doby patrí medzi obligatórne náležitosti poistnej zmluvy. Skutočnosť, že poistná zmluva na dobu určitú môže byť zmluvne dohodnutým spôsobom opätovne uzavretá za rovnakých (napr. zaplatenie poistného)  alebo zmenených (napr. zaplatenie zvýšeného poistného) podmienok  nemá vplyv na skutočnosť, že sa jedná o novú poistnú zmluvu.

Za nové zmluvy sa považujú poistné zmluvy uzavreté po 31. decembri 2016 a poistné zmluvy, pri ktorých má poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne po 31. decembri 2016 právo:

  •  jednostranným úkonom alebo na základe dohody zmeniť výšku poistného,
  •  jednostranným úkonom alebo konkludentne predĺžiť poistnú dobu,
  •  jednostranným úkonom alebo na základe dohody meniť a dopĺňať predmet poistenia,
  •  jednostranným úkonom alebo na základe dohody ukončiť poistnú zmluvu.

Výška odvodu je 8% zo základu pre odvod.

Správu odvodu vykonáva Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, Bratislava (ďalej len „DÚ VDS“), pričom pri správe odvodu časti poistného sa primerane postupuje podľa ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Platiteľ odvodu sa nemusí registrovať u správcu odvodu. Je ale potrebné, aby poisťovne z iného členského štátu, ktoré vykonávajú činnosť na základe slobody poskytovania služieb vyplnili na účely pridelenia základného čísla účtu (OÚD) Evidenčný list pre zahraničnú právnickú osobu (tlačivo nie je zatiaľ zverejnené) a predložili ho správcovi odvodu.

Platiteľ odvodu sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcovi odvodu – DÚ VDS, pričom je potrebné dodržiavať ustanovenie § 9 daňového poriadku. Bližšie informácie k zastupovaniu u správcu dane nájdete TU.

Spôsob platby:

Platbu odvodu je možné zrealizovať bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa odvodu na účet správcu dane, číslo účtu:

501198 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

variabilný symbol 1700112017 (odvod za obdobie 1.-11.2017, splatný do 2.1.2018)
variabilný symbol 1700122017 (odvod za obdobie 12. 2017, splatný do 31.1.2018)

 Platiteľ odvodu je povinný odvedenie odvodu písomne oznámiť DÚ VDS najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania na tlačive Oznámenie platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a zákona o poisťovníctve (ďalej len „oznámenie“).

Oznámenie je povinný podať elektronickými prostriedkami subjekt, ktorý je uvedený v ustanovení § 14 ods. 1 daňového poriadku ako prílohu elektronického formulára VP_DANv15 Všeobecné podanie – Správa daní. Ostatní môžu podať oznámenie aj v papierovej forme.

Podrobnejšie informácie nájdete na:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Ostat/2017/2017.09.28_odvod.pdf