Všeobecné informácie

Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia (ďalej len „odvod“) upravuje §68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o poisťovníctve“).
Platiteľ odvodu je:

  •  poisťovňa (t.j. poisťovňa so sídlom na území SR),
  •  poisťovňa z iného členského štátu (t.j. poisťovňa so sídlom na území iného členského štátu)
  •      pobočka zahraničnej poisťovne (t.j. poisťovňa resp. organizačná zložka zahraničnej poisťovne, ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je  členským štátom) umiestnená na území SR.

Základom pre odvod je celkové prijaté poistné z poistenia uvedeného v prílohe č. 1 časti A bodoch 1 až 9, bode 10 písm. b) a bodoch 11 až 18 zákona o poisťovníctve z činnosti vykonávanej na území SR. Základ odvodu je hrubé poistné zaplatené poistencom alebo poisteným a zaplatené poisťovni alebo poistnému sprostredkovateľovi (napr. brokerovi alebo maklérovi). Pod hrubým poistným sa rozumie celkový príjem získaný poisťovňou, ktorý zahŕňa také zložky ako napr. sprostredkovateľské poplatky, administračné poplatky alebo iné zložky, ktoré vstupujú do poistného (poistnej prémie).

Odvod sa platí z poistných zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016.

Ministerstvo financií SR za nové zmluvy v zmysle § 68a novely zákona o poisťovníctve považuje všetky poistné zmluvy, ktoré boli uzavreté po 31. decembri 2016.
Za novo uzavreté poistné zmluvy Ministerstvo financií SR považuje aj pokračovanie poistných zmlúv uzavretých pôvodne na dobu určitú, pri ktorých poistná doba uplynula po 31. decembri 2016, pričom následne sa v zmluvnom vzťahu pokračuje na základe vzájomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej po 31.12.2016 za zmenených zmluvných podmienok, (napr. zmena predmetu poistenia alebo rozsahu krytia, zmena výšky poistného, zmena poistnej doby) pri ktorých  je možné vykonať  novú  kalkuláciu poistného.
Za novo uzavretú poistnú zmluvu Ministerstvo financií SR taktiež považuje poistenie, vzniknuté na základe rámcovej  leasingovej  poistnej zmluvy, pri ktorej  došlo po 31.12. 2016 k  doplneniu predmetu poistenia, a to v rozsahu tohto doplnenia.
 

Výška odvodu je 8% zo základu pre odvod.

Správu odvodu vykonáva Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, Bratislava (ďalej len „DÚ VDS“), pričom pri správe odvodu časti poistného sa primerane postupuje podľa ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Platiteľ odvodu sa nemusí registrovať u správcu odvodu. Je ale potrebné, aby poisťovne z iného členského štátu, ktoré vykonávajú činnosť na základe slobody poskytovania služieb vyplnili na účely pridelenia základného čísla účtu (OÚD) Evidenčný list pre zahraničnú právnickú osobu a predložili ho správcovi odvodu.

Platiteľ odvodu sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcovi odvodu – DÚ VDS, pričom je potrebné dodržiavať ustanovenie § 9 daňového poriadku.

Spôsob platby:

Platbu odvodu je možné zrealizovať bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa odvodu na účet správcu dane, číslo účtu:

501198 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

variabilný symbol 1700112017 (odvod za obdobie 1.-11.2017, splatný do 2.1.2018)
variabilný symbol 1700122017 (odvod za obdobie 12. 2017, splatný do 31.1.2018)

 Platiteľ odvodu je povinný odvedenie odvodu písomne oznámiť DÚ VDS najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania na tlačive Oznámenie platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a zákona o poisťovníctve (ďalej len „oznámenie“).

Oznámenie je povinný podať elektronickými prostriedkami subjekt, ktorý je uvedený v ustanovení § 14 ods. 1 daňového poriadku ako prílohu elektronického formulára VP_DANv15 Všeobecné podanie – Správa daní. Ostatní môžu podať oznámenie aj v papierovej forme.

Podrobnejšie informácie nájdete na:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Ostat/2017/2017.09.28_odvod.pdf