Zánik daňovej povinnosti a podanie daňového priznania

Otázka - zánik daňovej povinnosti pri prenájme vozidla, ak dôjde k zmene držiteľa u prenajímateľa (nepodnikateľa)
Spoločnosť mala od januára do septembra v prenájme motorové vozidlo (ďalej „vozidlo“) s nitrianskym evidenčným číslom, ktoré používala na podnikateľské účely.  Prenajímateľom bola  fyzická osoba (nepodnikateľ) z Nitry, zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ. V septembri 2016 došlo k zmene držiteľa vozidla z dôvodu predaja  vozidla inej fyzickej osobe (nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v Galante (vozidlo má od polovice septembra galantské evidenčné číslo). Spoločnosť si však vozidlo prenajala aj od tejto fyzickej osoby  a ešte v septembri pokračovala  v jeho používaní na svoju podnikateľskú činnosť. Je spoločnosť povinná podať daňové priznanie za jedno vozidlo s uvedením vysvetlenia o zmene evidenčného čísla vozidlo alebo má  spoločnosť podať daňové priznania za dve voziddlo?
Odpoveď
V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 361/2004 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 361/2014 Z. z.“) predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len "podnikanie") v zdaňovacom období.
Daňovníkom v zmysle § 3 zákona č. 361/2014 Z. z. je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
Daňová povinnosť v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 36/2014 Z. z. daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
došlo k
a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
c) zániku daňovníka bez likvidácie,
d) zmene držiteľa vozidla,
e) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).
Daňovníkom dane v danom prípade je spoločnosť v zmysle § 3  písm. d) zákona č. 361/2014 Z. z, pretože vozidlo používa na podnikanie vozidlo, ktorého držiteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ. V zmysle § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 361/2014 Z. z. z dôvodu zmeny držiteľa vozidla došlo k zániku daňovej povinnosti a zároveň v zmysle § 8 ods. 1 uvedeného zákona v tom istom mesiaci aj k vzniku daňovej povinnosti (nová nájomná zmluva k tomu istému vozidlu).
Napriek skutočnosti, že došlo k zániku daňovej povinnosti a zároveň k vzniku daňovej povinnosti, nedošlo k zmene daňovníka (t. j. k zmene spoločnosti, ktorá na základe nájomnej zmluvy používa vozidlo na podnikanie) a ani k zmene predmetu dane (to isté vozidlo je tou istou spoločnosťou bez prerušenia ďalej používané na podnikanie). Preto v prípade posúdenia zániku daňovej povinnosti (ukončenie prenájmu vozidla) a vzniku novej daňovej povinnosti (uzatvorenie novej zmluvy o prenájme pri tom istom predmete dane) nie je vhodné posudzovať toto vozidlo  ako „dve“ vozidlá so samostatným uvedením vzniku a zániku daňovej povinnosti z dôvodu dvoch nájomných vzťahov, nakoľko by to spôsobilo, že jeden predmet dane by bol zdanený v mesiaci zániku a súčasne vzniku daňovej povinnosti dvakrát. V záujme vylúčenia dvojitého zdanenia toho istého predmetu dane v jednom kalendárnom mesiaci rovnakého zdaňovacieho obdobia sa v tomto prípade prihliada na to, že daňovník kontinuálne používa jedno vozidlo (predmet dane) po celú dobu prenajaté od fyzickej osoby, ktorá toto vozidlo nepoužíva na podnikanie (i napriek skutočnosti, že došlo k zmene v osobe držiteľa – fyzickej osoby –nepodnikateľa). V tomto prípade preto nie je podstatné, že došlo k zmene držiteľa vozidla, ktorý nie je daňovníkom, ale skutočnosť, že daňovníkom je kontinuálne tá istá osoba z titulu § 3 písm. d) zákona č. 361/2014 Z. z.
Z uvedených dôvodov spoločnosť, ktorá v súlade s § 3 písm. d) zákona č. 361/2014 Z. z. je daňovníkom, podá daňové priznanie iba za jedno vozidlo. Spoločnosť v daňovom priznaní uvedie vozidlo s aktuálnym evidenčným číslom a pôvodné evidenčné číslo vozidla ako aj dôvod zmeny evidenčného čísla uvedie do VII. oddielu – poznámky.