Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Zrušenie registrácie, ak nie sú dôvody na registráciu > Zrušenie registrácie, ak nie sú dôvody na registráciu

Zrušenie registrácie, ak nie sú dôvody na registráciu

Podľa § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH, daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň, ak nie sú dôvody na registráciu, a to ak platiteľ
-          nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo,
-          opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
-          opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
-          opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Platiteľ nespolupracuje so správcom dane
Právnická osoba, platiteľ dane, so správcom dane nekomunikuje, na výzvy správcu dane nereaguje, daňové priznanie podáva nepravidelne - napr. za mesačné zdaňovacie obdobia január – júl 2023 vôbec nepodala daňové priznanie a z podaných daňových priznaní vyplýva, že vykazuje ekonomickú činnosť. Správca dane zistil, že konateľ spoločnosti sa na adrese, ktorá je totožná s adresou sídla spoločnosti nezdržiava. Môže správca dane zrušiť registráciu pre daň?
Odpoveď
Ak správca dane po vyčerpaní a využití zákonných možností nezistil skutočnosti, ktoré by preukazovali vykonávanie reálnej ekonomickej činnosti daňovým subjektom, ktorú subjekt formálne deklaruje podanými daňovými priznaniami, daňový úrad zruší registráciu z úradnej moci. Podľa § 81 ods. 4 zákona o DPH daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň právnickej osobe (platiteľovi) vydá rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom dane. Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie pre daň nie je možné podať odvolanie. Právnická osoba prestáva byť platiteľom, zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii (platí pre platiteľa DPH registrovaného pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 9 zákona o DPH).

Otázka č. 2 – Vymedzenie pojmu opakovane
Čo sa rozumie pod pojmom opakovane?
Odpoveď
Pojem opakovane znamená, že 2x a viac v priebehu kalendárneho roka nesplní povinnosti uvedené v § 81 ods. 3 zákona o DPH.
 
Otázka č. 3 - Zrušenie registrácie z úradnej moci
Platiteľ má mesačné zdaňovacie obdobie. Za mesiac január 2023 nepodal daňové priznanie ani na výzvu správcu dane. Za mesiac jún 2023 opäť nepodal daňové priznanie. Môže DÚ zrušiť registráciu?
Odpoveď
Na to, aby situácia bola kvalifikovaná ako opakovaná, postačuje ak platiteľ  dvakrát nepodá  daňové priznanie. Skutočnosť, že subjekt opakovane nepodá daňové priznanie, nemusí však byť vždy dôvodom na zrušenie registrácie. Daňový úrad má právo, nie povinnosť pristúpiť k zrušeniu registrácie platiteľa dane.