Registrácia zahraničnej osoby podľa § 5

Kedy sa zahraničná osoba musí registrovať
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je v tuzemsku usadená, t. j., ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba“), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Zahraničná osoba nemá  určenú výšku obratu ani žiaden iný limit na registráciu v tuzemsku. Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu registrovať pre daň, vydať jej rozhodnutie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

Zahraničná osoba pri registrácii  za platiteľa DPH predkladá:
1. vyplnenú žiadosť o registráciu pre DPH, ktorá sa nachádza na www.financnasprava.sk, Titulná stránka/Formuláre/ Vzory tlačív/Registrácia/Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia/ Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, 
2. ak má splnomocneného zástupcu, tak plnú moc,
3. odporúčame priložiť aj potvrdenie o vykonávaní ekonomickej činnosti (napr. výpis z obchodného registra).

Dokumenty (k registrácii) môže žiadateľ o registráciu doručiť vo forme príloh k žiadosti o registráciu, alebo ich predloží k nahliadnutiu priamo na daňovom úrade. Žiadosť o registráciu vrátane príloh môže zahraničná osoba doručiť písomne (napr. poštou), alebo osobne na Daňový úrad, ktorý momentálne sídli na adrese:  ul. Radlinského 37, PSČ 817 09 Bratislava.

Ak sú dokumenty vyhotovené v inom ako štátnom jazyku,  musia byť na výzvu správcu dane predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.  Správca dane však môže po dohode s daňovým subjektom upustiť od požiadavky úradne overeného prekladu do štátneho jazyka.

S účinnosťou od 1.3.2024 vzniká registračná povinnosť pre DPH aj zahraničnej osobe, na ktorú v tuzemsku prechádza hmotný alebo nehmotný majetok platiteľa dane za podmienok uvedených § 5 ods. 3 zákona o DPH. Táto zahraničná osoba je povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava, skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom dane, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť (§ 5 ods. 4 zákona o DPH).


Zastúpenie:
Zahraničná osoba sa pri registrácii na DPH môže nechať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí v zmysle Zákona  o správe daní § 9 č. 563/2009  Z.z.. Plnomocenstvo nemusí byť overené notárom.  Ak rozsah plnomocenstva nie je vymedzený, považuje sa plnomocenstvo za všeobecné. Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.
Ak ide o daňový subjekt, ktorý má registračnú povinnosť a ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu, je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území SR; inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.

Upozornenie:
Zahraničná osoba,   ktorá si na území tuzemska zriadi  sídlo, stálu prevádzkareň  alebo miesto podnikania,  sa registruje pre daň podľa ustanovení uvedených v § 4  zákona o DPH. Žiadosť o registráciu pre DPH sa nachádza na www.financnasprava.sk,Titulná stránka/Formuláre/ Vzory tlačív/Registrácia/Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia/ Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.  

Kedy sa zahraničná osoba nemusí registrovať
Zahraničná osoba nemusí požiadať o registráciu na DPH v prípadoch, ak dodá len:
- prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8 (prepravné služby spojené s vývozom alebo dovozom tovaru)
- služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je príjemca – zdaniteľná osoba (§ 69 ods. 2 až 4),
- tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a (§ 69 ods. 9),
- tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,
- tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ,
- tovar a služby, na ktoré uplatňuje osobitné úpravy podľa § 68a až 68c a členským štátom spotreby je SR alebo osobitné úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c a členským štátom spotreby je SR,
- tovar a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42,
- tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2.

FAQ

Otázka č. 1 – Účasť na výstave, na ktorej zahraničná osoba predá časť svojich výrobkov
Podnikateľ so sídlom v Nemecku nemá v SR  sídlo,  miesto podnikania ani prevádzkareň. V období od 9.10.2019 do 12.10.2019 sa v SR zúčastnil výstavy, na ktorej predal svoje výrobky nezdaniteľným osobám (občanom). Má zahraničná osoba povinnosť registrácie v tuzemsku? Dokedy sa musí registrovať?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že zahraničná osoba v SR vykoná činnosť, ktorá je predmetom dane,  má povinnosť podať žiadosť o registráciu na DÚ Bratislava ešte pred predajom tovaru na výstave. Daňový úrad Bratislava  vydá nemeckému podnikateľovi osvedčenie a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení sa zahraničná osoba stáva platiteľom dane.

Otázka  č. 2 - Prepravné služby tovaru určeného na vývoz
Podnikateľ z ČR poskytol slovenskému platiteľovi dane  prepravné služby tovaru, ktorý je určený na vývoz z tuzemska na Ukrajinu. Má sa český prepravca registrovať na DPH v SR?
Odpoveď
Miesto dodania prepravných služieb podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je na Slovensku, ale český prepravca, ktorý vykoná prepravu tovaru zo SR na Ukrajinu, nemá povinnosť registrácie v SR (uplatní sa § 47 ods. 6 zákona o DPH v nadväznosti na § 69 ods. 3 zákona o DPH).

Otázka  č. 3  - Prepravné služby z ČR do SR
Podnikateľ z ČR dodal prepravné služby tovaru, ktorý bol prepravený z ČR do SR pre slovenského platiteľa dane. Má sa český prepravca registrovať na DPH v SR?
Odpoveď
Miesto dodania prepravných služieb podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je na Slovensku, ale český prepravca, ktorý vykoná prepravu tovaru z ČR do SR, nemá povinnosť registrácie v SR, nakoľko  platiť daň z predmetnej služby je  podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH povinný príjemca služby- slovenský platiteľ.

Otázka č. 4  - Dodanie výrobného zariadenia vrátane inštalácie
Podnikateľ z Poľska  dodal slovenskému platiteľovi dane výrobné zariadenie vrátane  inštalácie. Má sa poľská zahraničná osoba registrovať na DPH v tuzemsku?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru vrátane jeho montáže podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH je na Slovensku, ale poľský podnikateľ nemá v tuzemsku povinnosť registrácie, nakoľko  platiť daň z predmetnej dodávky  je  podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH povinný príjemca služby- slovenský platiteľ.

Otázka  č. 5  - Dodanie stavebných prác voči slovenskému platiteľovi
Nemecký podnikateľ dodal slovenskému platiteľovi dane stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v SR. Má sa nemecká  zahraničná osoba registrovať na DPH v tuzemsku?
Odpoveď
Miesto dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1  zákona o DPH na Slovensku, ale nemecký  podnikateľ nemá v tuzemsku povinnosť registrácie, nakoľko  platiť daň z predmetných prác   je  podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH povinný príjemca služby- slovenský platiteľ.

Otázka  č. 6 - Dodanie zemného plynu
Maďarský podnikateľ dodal slovenskému obchodníkovi s plynom - platiteľovi plyn prostredníctvom sústavy zemného plynu na územie SR. Má maďarská zahraničná osoba povinnosť registrácie na DPH v SR?
Odpoveď
Miesto dodania plynu  podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona o DPH je na Slovensku, ale  maďarský  podnikateľ nemá v tuzemsku povinnosť registrácie, pretože  platiť daň z predmetnej dodávky  je  podľa § 69 ods. 9 zákona o DPH povinný príjemca plynu - slovenský platiteľ.

Otázka č. 7  - Dodanie tovaru  do iného členského štátu dovezeného z tretieho štátu
Rakúsky podnikateľ si doviezol z Ukrajiny do Čiernej n/Tisou tovar,  ktorý je určený na dodanie do ČR pre osobu identifikovanú pre daň v ČR. Rakúska spoločnosť sa pri prepustení tovaru do režimu voľný obeh s oslobodením od DPH dala  v tuzemsku zastupovať daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH – slovenským platiteľom dane. Má rakúska spoločnosť povinnosť registrácie na DPH v SR?
Odpoveď
Rakúska zahraničná osoba nemá v tuzemsku povinnosť registrácie na DPH, i keď miesto dovozu tovaru a miesto dodania pri jeho následnom predaji je v SR, nakoľko pri dovoze a následnom dodaní tovaru do iného členského štátu sa dala zastupovať  daňovým zástupcom podľa § 69a  zákona o DPH.

Otázka č. 8  - Dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu
Maďarský podnikateľ registrovaný na DPH v Maďarsku nakúpil tovar v ČR od českého podnikateľa, registrovaného na DPH v ČR, pričom tento tovar prepravil na vlastné náklady z ČR do SR, kde tovar predal  slovenskému platiteľovi dane. Má maďarský podnikateľ povinnosť registrácie na DPH v SR z titulu takéhoto predaja tovaru v SR?
Odpoveď
Maďarský podnikateľ nemá registračnú povinnosť v SR a to aj napriek skutočnosti, že miestom dodania tovaru je tuzemsko, nakoľko ide o predaj tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH, na ktorom sa maďarská  zahraničná osoba zúčastnila ako prvý odberateľ.

Otázka č. 9 – Nadobudnutie a dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku zdaniteľným osobám
Zahraničná osoba má sídlo v Poľsku a je identifikovaná pre daň v tomto členskom štáte. Na území SR nemá prevádzkareň. Tovar nadobudnutý z  Poľska umiestňuje v prenajatom sklade. Tovar predáva v tuzemsku viacerým podnikateľom, ktorí majú sídlo v SR. Zahraničná osoba neuskutočňuje iné plnenia v SR. Je povinná sa zahraničná osoba registrovať pre DPH v SR? Ako bude fakturovať dodanie tovaru pre slovenských podnikateľov (platiteľov dane)?
Odpoveď
Zahraničná osoba je povinná sa registrovať pre DPH podľa § 5 zákona o DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru v tuzemsku (nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH). Nadobudnutie tovaru je povinná zdaniť slovenskou daňou a má právo uplatniť si odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru. Tovar, ktorý dodala tuzemským platiteľom dane fakturuje bez DPH, t.j. uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH.

Otázka č. 10 – Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku zdaniteľným osobám
Zahraničná osoba so sídlom v Českej republike kúpi tovar v SR a následne ho dodá tuzemskému platiteľovi dane. Musí sa zahraničná osoba z ČR  registrovať pre DPH v SR?
Odpoveď
Zahraničná osoba  sa nemusí registrovať v SR a na dodaný tovar neuplatní DPH. Osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru – tuzemská zdaniteľná osoba, ktorej povinnosť platiť daň vyplýva z § 69 ods. 2 zákona o DPH. Vo faktúre musí byť uvedená slovná informácia ,, prenesenie  daňovej povinnosti“.

Otázka č. 11 – Dodanie elektronickej služby zahraničnou osobou z iného členského štátu tuzemským nezdaniteľným osobám
Zahraničná osoba so sídlom v Nemecku dodá elektronické služby tuzemským nezdaniteľným osobám (občanom). Tento zahraničný dodávateľ je identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy OSS v Nemecku. Je povinný tento zahraničný dodávateľ registrovať sa pre DPH v tuzemsku?
Odpoveď
Zahraničný dodávateľ nie je povinný sa registrovať v SR pre DPH. Daň prizná a uhradí prostredníctvom daňového priznania podaného cez portál členského štátu, kde je identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy OSS, t.j. v Nemecku.