Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Dodanie nového dopravného prostriedku do iného ČŠ > Platiteľom > Povinnosti platiteľa pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Povinnosti platiteľa pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Predaj (dodanie) nového dopravného prostriedku (NDP) z tuzemska do iného členského štátu platiteľom je oslobodený od dane za predpokladu, že je dodržaná podmienka jeho prepravy z tuzemska do iného členského štátu, avšak platiteľ dane pri tomto dodaní, okrem povinnosti vyhotovenia faktúry každému kupujúcemu, má povinnosti, ktoré sú závislé od toho, v akom postavení je kupujúci:
1. v prípade, že platiteľ dane dodá do IČŠ NDP osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (registrovanému platiteľovi), je toto dodanie oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, potom dodanie uvedie v daňovom priznaní k DPH a zároveň aj v súhrnnom výkaze,
2. v prípade, že platiteľ dane dodá do IČŠ NDP osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, je toto dodanie oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH, potom dodanie uvedie len v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze už dodanie nevykazuje.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vykazovanie dodania v daňovom priznaní
Naša SRO-čka je platcom DPH,  registrovaná podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 13.02.2019 sme zakúpiil nové auto. Následne, dňa 28.04.2019 sme ho predali spoločnosti Schwarzkopf Professional, Kärntner Ring 14, 1010 Vienna, Austria, VAT IN: AT 1234567890.  Na ktorých riadkoch daňového priznania sa uvádza táto transakcia ? Má naša spoločnosť aj ďalšie povinnosti?
Odpoveď
Keďže dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu registrovanému platiteľovi dane je od dane oslobodené podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvedie predajnú cenu ako základ dane do riadku 15 a 16 daňového priznania a zároveň uvedie toto dodanie aj v súhrnom výkaze, kde uvedie kupujúceho IČ pre DPH a cenu, za ktorú vozidlo predal. Vyhotovená faktúra musí obsahovať v zmysle  v § 74 ods. 1  zákona o DPH aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku a slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“.
 
Otázka č. 2 - Pravidlá pri vyhotovovaní faktúry platiteľom
Som platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. V auguste 2019 som kúpil novú výletnú loď, ale keďže mi odobrali licenciu lodivoda, nemôžem ju prevádzkovať, a bol som ju v novembri 2019 predať podnikateľovi z Rakúska, avšak do dnešného dňa mi neposkytol IČ pre DPH. Čo mám uviesť do súhrnného výkazu a ako ho zaslať, keď ho nemám?
Odpoveď
Keďže dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je od dane oslobodené podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH v prípade, že je dodané inej osobe ako je registrovaný platiteľ  dane, potom predávajúci platiteľ dane nie je povinný uviesť tento predaj v súhrnom výkaze. Avšak vyhotovená faktúra musí obsahovať v zmysle v § 74 ods. 1  zákona o DPH aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku a slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“.