Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Registrácia skupiny > Podanie žiadosti o registráciu skupiny a registrácia skupiny

Podanie žiadosti o registráciu skupiny a registrácia skupiny

Zákon o DPH umožňuje tzv. skupinovú registráciu pre DPH, ktorá je upravená v § 4a a § 4b zákona o DPH. Registrácia skupiny  znamená, že viac zdaniteľných osôb je na účely DPH registrovaných ako jeden platiteľ dane. Výhodou skupinovej registrácie je, že členovia skupiny dodávky tovarov a služieb medzi sebou nezdaňujú daňou. Daňou zdaňujú dodania tovarov a služieb uskutočnené jednotlivými členmi skupiny pre iné osoby ako členov skupiny.
 
Podanie žiadosti
O registráciu skupiny môže požiadať viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne, kedy sa uvedené zdaniteľné osoby môžu považovať za jednu zdaniteľnú osobu (skupinu).
 
Žiadosť o registráciu pre daň skupiny podáva zástupca skupiny, ktorého si budúci členovia skupiny zvolia, daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný zástupcovi skupiny.
 
Ak chcú byť zdaniteľné osoby registrované ako skupina od nasledujúceho kalendárneho roka, musí zástupca skupiny podať žiadosť o registráciu skupiny najneskôr do 31. októbra bežného kalendárneho roka, pretože registrácia skupiny môže byť vykonaná vždy len k 1.1. kalendárneho roka.
 
Registrácia skupiny
Daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Daňový úrad vydá skupine jedno identifikačné číslo pre DPH. Identifikačné čísla pre DPH pridelené zdaniteľným osobám pred registráciou skupiny prestávajú byť platné dňom registrácie skupiny. Každý člen skupiny musí po zaregistrovaní skupiny vrátiť osvedčenie daňovému úradu, ktorý osvedčenie vydal (platí pre členov skupiny - platiteľov DPH registrovaných pre DPH pred 1.1.2022).  Dňom registrácie skupiny práva a povinnosti jednotlivých členov skupiny prechádzajú na skupinu.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 -  Finančné spojenie zdaniteľných osôb
Spoločnosť A vlastní 100 % podiel v spoločnosti B a zároveň spoločnosť A vlastí 100 % podiel v spoločnosti C. Všetky spoločnosti majú sídlo v SR. Spoločnosť B a C sa chcú registrovať ako skupina. Je splnená podmienka finančného prepojenia?
Odpoveď
Spoločnosti B a C spĺňajú podmienku finančného spojenia, a preto sa môžu registrovať ako skupina.
 
Otázka č. 2 -  Ekonomické  spojenie zdaniteľných osôb
Spoločnosti A, B a C  so sídlom v tuzemsku sa zaoberajú finančnými činnosťami. Spoločnosť D, rovnako so sídlom v tuzemsku, sa nezaoberá finančnou činnosťou, ale spravuje a udržiava softvérový a hardvérový systém všetkých spoločností A, B aj C. Spoločnosť A je ovládajúcou spoločnosťou vo všetkých spoločnostiach B, C a D. Je splnená podmienka ekonomické spojenia zdaniteľných osôb?
Odpoveď
Aj keď predmetom činnosti spoločnosti D nie je poskytovanie finančných služieb, celá jej činnosť je zameraná na dosahovanie spoločného cieľa skupiny, t.j. spĺňa podmienku ekonomického prepojenia osôb.
 
Otázka č. 3 -  Organizačné  spojenie zdaniteľných osôb
Spoločnosť 1 má väčšinu hlasovacích práv v spoločnosti 2. Člen predstavenstva spoločnosti 1 je členom predstavenstva v spoločnosti 2. Je splnená podmienka organizačného spojenia pre účely registrácie skupiny?
Odpoveď
V danom prípade je splnená podmienka organizačného spojenia pre účely registrácie skupiny.

Otázka č. 4 – Finančné spojenie zdaniteľných osôb
Spoločnosť A má sídlo v SR, pričom má väčšinu hlasovacích práv v spoločnosti B, ktorej sídlo je v Poľsku. Spoločnosť B má umiestnenú organizačnú zložku v SR. Je splnená podmienka finančného spojenia pre účely registrácie skupiny?
Odpoveď
Pre registráciu skupiny na účely DPH spoločnosť A a organizačná zložka spoločnosti B založená v SR spĺňajú podmienku finančného spojenia.

Otázka č. 5 – Organizačné spojenie zdaniteľných osôb
Spoločnosti A, B a C sú spoločnosti so sídlom v SR. Konateľ spoločnosti A je zároveň členom dozornej rady v spoločnosti B a členom predstavenstva v spoločnosti C. Je splnená podmienka organizačného spojenia pre účely registrácie skupiny?
Odpoveď
V uvedenom prípade je podmienka organizačného spojenia pre účely registrácie skupiny pre DPH splnená.

Otázka č. 6 – Ekonomické spojenie zdaniteľných osôb
Spoločnosti A, B a C, ktoré majú sídlo v SR sa zaoberajú marketingovou činnosťou. Je v ich prípade splnená podmienka ekonomického spojenia pre účely registrácie skupiny?
Odpoveď
Podmienka ekonomického spojenia je v tomto prípade pre účely registrácie skupiny pre DPH splnená.