Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Uplatnenie práva na odpočítanie dane > Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Uvedené ustanovenie vymedzuje formálnu stránku uplatnenia práva na odpočítanie dane. Právo odpočítania dane môže platiteľ dane podľa § 51 ods. 1 zákona o DPH uplatniť v prípade:
•ak má faktúru pri kúpe tovaru alebo služby v tuzemsku od platiteľa dane (faktúra vyhotovená platiteľom dane - dodávateľom),
•ak má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru,
•ak má dovozný doklad pri dovoze tovaru potvrdený colným orgánom.

Faktúra sa nevyžaduje, keď je osobou povinnou platiť daň odberateľ v prípadoch uplatnenia § 48c ods. 5 zákona o DPH a § 69 ods. 2 až 4, 7, 9 a 12 zákona o DPH (napr. keď zahraničná osoba dodáva tovar v tuzemsku pre slovenského odberateľa). Platiteľ však musí mať príslušnú daň zaevidovanú v záznamoch, ktoré je povinný viesť podľa § 70 zákona o DPH.

 
FAQ

Otázka č. 1 -   Dovoz tovaru a odpočítanie dane
Spoločnosť doviezla na podnikanie hutný materiál z Ukrajiny. Na colnici bolo zaplatené clo a DPH. Podľa akého ustanovenia zákona  DPH si môžeme uplatniť zaplatenú DPH na colnici?
Odpoveď
Platiteľ dane má nárok  na odpočítanie  dane pri dovoze  tovaru  po   splnení  podmienok  uvedených v  § 49 až § 51 zákona o DPH. Podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň zaplatená  správcovi dane  v tuzemsku  pri dovoze tovaru, t. j. colnému orgánu. V súlade  s §  51 ods. 1 písm. d) zákona o DPH právo na odpočítanie dane platiteľ môže uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo  dovozca. To znamená, že po  splnení uvedených podmienok si platiteľ môže odpočítať daň pri dovoze tovaru do tuzemska.

Otázka  č. 2 – Vykonávanie podnikateľskej činnosti  v Nemecku
Spoločnosť EVIN s.r.o. – platiteľ DPH v SR, vykonáva v Nemecku služby na nehnuteľnosti. Na výkon týchto služieb využíva  slovenských živnostníkov. Do Nemecka dodáva zo SR aj dvere, okná a zárubne, ako súčasť poskytovaných služieb. V Nemecku je spoločnosť registrovaná k DPH. Môže si spoločnosť EVIN s.r.o. uplatniť odpočet DPH z tovaru, ktorý kúpil od tuzemských platiteľov DPH, ale ho inštaluje v Nemecku?
Odpoveď
Podľa § 49 ods. 6 zákona o DPH spoločnosť EVIN s.r.o. môže uplatniť odpočítanie dane z nákupu tovaru (dvere, okná a zárubne) v tuzemsku, ktorý je súčasťou poskytovaného plnenia s miestom dodania v Nemecku. 

Otázka č. 3 – Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
Slovenská podnikateľka – platiteľka dane  nadobudla  v auguste 2020  tovar z českej republiky. Dodávateľ z Českej republiky ešte nevystavil faktúru (podľa dohody faktúra bude vystavená až po predaní tovaru slovenskou podnikateľkou t.j. v ďalšom zdaňovacom období). Má slovenská podnikateľka právo na odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie  august 2020?
Odpoveď
Právo na odpočítanie dane môže podnikateľka podľa § 51 ods.1 písm. c) zákona o DPH uplatniť, až v období, keď bude mať k dispozícii faktúru od dodávateľa z Českej republiky. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľka má právo odpočítať daň až po obdržaní faktúry.

Otázka č. 4  - Daň uvedená v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH
Spoločnosť BETA - platiteľ dane v marci 2020 prijal právne  služby  od zdaniteľnej osoby z Českej republiky. Nakoľko spoločnosť BETA je povinná uplatniť samozdanenie z prijatej služby, môže si za zdaňovacie obdobie marec 2020 uplatniť odpočítanie dane aj v prípade, že nemá  k dispozícii faktúru?
Odpoveď
Áno. Spoločnosť BETA  môže  uplatniť odpočet dane hneď v prvom v prvom zdaňovacom období  marec 2020, kedy službu prijal, pričom nemusí mať k dispozícii faktúru, ale musí mať  túto daň zaznamenanú v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH.   

Otázka č. 5 -  Spotrebný úver – odpočítanie dane
Spoločnosť BB – podnikajúca v strojárskej výrobe (platiteľ dane) kupuje motorové vozidlá formou spotrebného úveru. Pred dodaním automobilu boli vystavené dve zálohové platby, ktoré boli aj zaplatené. Následne boli vystavené faktúry s uvedením DPH,  z ktorých si spoločnosť uplatnila odpočet DPH. Na základe kúpnej zmluvy bola vyhotovená faktúra s DPH spolu s odpočtom už uhradených záloh. V kúpnej zmluve je uvedená klauzula “motorové vozidlo sa stáva majetkom spoločnosti až po úplnom zaplatení kúpnej ceny t.j. 1.6.2020“. Mala spoločnosť nárok na odpočítanie dane z uhradených záloh? Kedy si môže spoločnosť uplatniť DPH z faktúry na celú kúpnu zmluvu?
Odpoveď
Nárok na odpočítanie dane z uhradených záloh pred dodaním tovaru bol oprávnený. Zostávajúcu DPH z rozdielu medzi uhradenými zálohami a celkovou hodnotou vozidla si spoločnosť BB môže odpočítať za predpokladu splnenia podmienok v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH a to na základe vyúčtovacej faktúry, v ktorej sú zohľadnené zaplatené zálohy a ktorú obdržala  v mesiaci jún 2020.