Výhra alebo cena zo zahraničia

V prípade, že rezident SR v priebehu zdaňovacieho obdobia obdržal výhru alebo cenu zo zmluvného štátu v zahraničí, väčšina zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia dáva právo na zdanenie takéhoto príjmu len štátu rezidencie (SR).  

Predmetné príjmy (výhry, ceny) sa v zmluvách uvádzajú v článku „Iné príjmy“ alebo tiež „Príjmy výslovne neuvedené“. 
 
FAQ
Otázka č. 1 – Rezident SR vyhrá v Čechách finančnú výhru
Rezident SR získa v Českej republike vo verejnej súťaži finančnú výhru vo výške 300 eur. V ktorom štáte je povinný zdaniť tento príjem?
Odpoveď
Právo na zdanenie tohto príjmu má v zmysle článku 20 ods. 2 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR aj Česká republika. To, či sa tento príjem v Českej republike zdaní, závisí od jej vnútroštátnej daňovej legislatívy. Rezident SR je povinný vysporiadať si v SR svoje celosvetové príjmy, avšak tento príjem vo svojom daňovom priznaní podanom v SR neuvedie, nakoľko v zmysle zákona o dani z príjmov ide o príjem oslobodený od dane (t. j. príjem za cenu alebo výhru v hodnote neprevyšujúcej 350 eur).
 
Otázka č. 2 – Výhra z umeleckej súťaže v USA
Daňový subjekt, ktorý je rezidentom SR, získal výhru z verejnej súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami (umelecká súťaž amatérskych spevákov). Ide o výhru zo Spojených štátov amerických v hodnote nad 350 eur. Daňovník nie je umelec. Je uvedená výhra v SR oslobodená od dane z príjmov?
Odpoveď
Rezident SR má povinnosť daňovo si vysporiadať v SR všetky svoje celosvetové príjmy, t. j. zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj všetky príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a to prostredníctvom daňového priznania podaného v súlade s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov.
V uvedenom prípade predpokladáme, že výherca nevykonáva umeleckú činnosť ako samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
Podľa článku 22 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 74/1994 (ďalej len „zmluva“) príjmy rezidenta SR, nech vznikajú kdekoľvek, o ktorých sa nehovorí v predchádzajúcich článkoch tejto zmluvy, podliehajú zdaneniu len v SR.
Z uvedeného vyplýva, že predmetné príjmy plynúce rezidentovi SR sú podľa zmluvy zdaniteľné len v SR podľa slovenských daňových predpisov.
V súlade s § 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov sú ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 aj ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, pričom podľa § 8 ods. 3 písm. a) sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňajú zdaniteľné príjmy neznížené o výdavky, ak ide o príjmy podľa ods. 1 písm. i) a j), ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí.
Oslobodenie prijatých cien alebo výhier od dane vymedzené v § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov je podmienené neprevýšením hodnoty 350 eur za cenu alebo za výhru. Ak prijaté ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.
Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb sa uplatňuje sadzba dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov, pričom na daňové vysporiadanie predmetných príjmov sa použije tlačivo daňového priznania k dani z príjmov FO typu B.
 
Otázka č. 3 – Rezident SR vyhrá vo Veľkej Británii finančnú výhru v lotérii
Rezident SR vyhral 500 000 eur v lotérii Euromilióny vo Veľkej Británii. V ktorom štáte podlieha takýto príjem zdaneniu? Je uvedená výhra v SR oslobodená od dane z príjmov?
Odpoveď
Podľa článku 21 Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku (uverejnená pod č. 89/1992 Zb., ďalej len zmluva) („Iné príjmy“)  príjmy osoby, ktorá je rezidentom v SR, nech majú zdroj kdekoľvek, a ak ide o príjmy takého druhu alebo zo zdrojov, o ktorých sa nehovorí v prechádzajúcich článkoch tejto zmluvy, iné než príjmy vyplácané zo zvereného majetku alebo z majetku zomretých osôb v priebehu pozostalostného konania, budú zdaňované iba v SR.
Z uvedeného vyplýva, že predmetné príjmy plynúce rezidentovi SR sú podľa zmluvy zdaniteľné len v SR podľa slovenských daňových predpisov.
Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie tohto ustanovenia zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v SR. Dokladom tejto skutočnosti je napr. potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vydané miestne príslušným správcom dane. Ak daňový rezident SR (príjemca výhry) preukáže poskytovateľovi výhry (rezidentovi Veľkej Británie) miesto svojej daňovej rezidencie najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech, uplatní tento platiteľ dane oslobodenie od dane podľa zmluvy automaticky a predmetný príjem vyplatí slovenskému daňovníkovi v plnej výške.
Daňový rezident SR má po uplynutí zdaňovacieho obdobia povinnosť daňovo si vysporiadať na území SR svoje celosvetové príjmy, t. j. nielen zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov na území SR ale aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
Podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov je zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.
V súlade s § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (v uvedenom prípade je podľa zákona o dani z príjmov osobitným predpisom zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Ak v danom prípade ide o príjem vymedzený v § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani  príjmov plynúci zo zdrojov v zahraničí, takýto príjem je podľa zákona o dani z príjmov od dane oslobodený a nie je považovaný za zdaniteľný príjem na území Slovenskej republiky (tzn. daňovník ho neuvádza v daňovom priznaní).