Príjem z podnikania vykonávaného v zahraničí

V prípade, ak rezident SR vykonáva podnikateľskú činnosť v zmluvných štátoch, pri zdaňovaní jeho príjmov je rozhodujúci vznik stálej prevádzkarne. Právo na zdanenie jeho príjmov má zahraničný štát v prípade, ak daňovníkovi na jeho území vznikne stála prevádzkareň, prostredníctvom ktorej tam vykonáva svoju činnosť. Ak daňovníkovi stála prevádzkareň v zahraničí nevznikne, svoje príjmy zdaní len v SR.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Opatrovateľská činnosť rezidenta SR v Rakúsku vykonávaná prostredníctvom stálej prevádzkarne
Daňovníčka vykonáva opatrovateľskú činnosť v Rakúsku na rakúsku živnosť, svoje príjmy tam aj zdaňuje. Je povinná uviesť tieto príjmy aj v daňovom priznaní podanom v SR? Zdaní tieto príjmy dvakrát?
Odpoveď
Podľa článku 7 ods. 1 zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená v zbierke zákonov pod č. 48/1979 Zb., ďalej len „zmluva“) sa zisky slovenského podniku môžu zdaniť len v tomto štáte (v Slovenskej republike), pokiaľ podnik  nevykonáva svoju činnosť v Rakúskej republike prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená. Ak podnik vykonáva svoju činnosť týmto spôsobom, môžu sa zisky podniku zdaniť v Rakúskej republike, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pričítať tejto stálej prevádzkarni.
Pri posudzovaní, či uvedenej slovenskej fyzickej osobe (živnostníkovi) vzniká na území Rakúskej republiky stála prevádzkareň je potrebné vychádzať z ustanovení článku 5 zmluvy ako aj z vnútroštátnej legislatívy Rakúskej republiky.
Daňový rezident SR je povinný zahrnúť do daňového priznania na území SR svoje celosvetové príjmy, tzn. v daňovom priznaní je povinný uviesť aj príjmy zo živnosti vykonávanej v Rakúsku.
Za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia počnúc zdaňovacím obdobím roku 2020 dochádza k zmene použitia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia. V zmysle Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 410/2018 Z. z., na vylúčenie dvojitého zdanenia bude daňovník pri príjmoch dosiahnutých v zdaňovacom období roka 2020 uplatňovať metódu zápočtu dane, a to v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou  a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku.
 
Otázka č. 2 – Podnikateľská činnosť v Nemecku vykonávaná bez stálej prevádzkarne
Podnikateľ (fyzická osoba) s trvalým pobytom na území SR vykonáva podnikateľskú činnosť  na základe slovenského živnostenského oprávnenia na Slovensku a v Nemecku. V Nemecku túto činnosť vykonáva dva mesiace v roku. Ako a v ktorom štáte má daňovník vysporiadať výsledky z podnikania v Nemecku?
Odpoveď
Daňovník, ktorý je rezidentom SR, je povinný vysporiadať si v SR po skončení zdaňovacieho obdobia svoje celosvetové príjmy, a to podaním daňového priznania.
Nakoľko daňovníkovi v uvedenom prípade v Nemecku nevznikla stála prevádzkareň podľa článku 5 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Nemeckom, Nemecko nemá právo na zdanenie tohto príjmu. Daňovník tak príjmy z podnikateľskej činnosti vykonávanej na území Nemecka zdaní len v SR a zahrnie ich v daňovom priznaní FO typu B, v VI. oddiele, medzi príjmy zo živnosti. V takomto prípade daňovník neuplatní žiadnu z metód na zabránenie dvojitého zdanenia, pretože k nemu nedôjde. 

Otázka č. 3 – Predaj výrobkov do Veľkej Británie cez internet
Slovenský rezident má slovenské oprávnenie na podnikanie vydané na predaj kozmetických výrobkov. Na základe zmluvy o výhradnom zastúpení pre trh vo Veľkej Británii predáva v roku 2023  kozmetické výrobky do Veľkej Británie, a to na základe objednávok od zákazníkov cez internet. Tovar bude expedovaný zo Slovenska priamo anglickému zákazníkovi. V ktorom štáte bude daňovník (rezident SR) zdaňovať svoje príjmy z tohto predaja? 
Odpoveď
Pri zdanení predmetných príjmov je potrebné postupovať v súlade so Zmluvou medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku (uverejnená pod č. 89/1992 Zb., ďalej len „zmluva“) a v súlade s vnútroštátnymi daňovými predpismi SR a Veľkej Británie.
Podľa článku 7 tejto zmluvy sú príjmy slovenského daňovníka zdaniteľné vo Veľkej Británii len vtedy, ak tam daňovník vykonáva svoju činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne. Výraz stála prevádzkareň je definovaný v článku 5 ods. 1 zmluvy ako trvalé zariadenie pre podnikanie, v ktorom podnik vykonáva úplne alebo sčasti svoju činnosť. 
Ak daňovník svoju činnosť na území Veľkej Británie nevykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne tam umiestnenej (resp. svoju činnosť vykonáva len na území SR), sú jeho príjmy zdaniteľné len v SR, a to prostredníctvom podaného daňového priznania v SR po skončení zdaňovacieho obdobia.
Ak však daňovníkovi v zmysle zmluvy a lokálnej legislatívy Veľkej Británie vznikne na území Veľkej Británie stála prevádzkareň (ak napr. daňovník má vo Veľkej Británii zriadenú predajňu, prostredníctvom ktorej tam predáva tovar), príjmy prisúdené tejto stálej prevádzkarni sa zdania v zmysle vnútroštátnych predpisov Veľkej Británie vo Veľkej Británii. Daňový rezident SR je podľa § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov povinný vysporiadať si na území SR svoje celosvetové príjmy, tzn., že v daňovom priznaní v SR je povinný uviesť aj príjmy dosahované stálou prevádzkarňou na území Veľkej Británie. Na zamedzenie dvojitého zdanenia týchto príjmov v zmysle Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 412/2018 Z. z., na vylúčenie dvojitého zdanenia bude daňovník pri príjmoch dosiahnutých počnúc zdaňovacím obdobím roka 2020 uplatňovať metódu zápočtu dane, a to v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku.

Otázka č. 4 – Podnikateľská činnosť v ČR na základe českého živnostenského oprávnenia
Podnikateľ (fyzická osoba) s trvalým pobytom na území SR vykonáva podnikateľskú činnosť v Českej republike na základe českého živnostenského oprávnenia. Ako a kde zdaňuje uvedené príjmy?
Odpoveď
Pri zdanení predmetných príjmov je potrebné postupovať v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 238/2003 Z. z., ďalej len zmluva) a v súlade s vnútroštátnymi daňovými predpismi SR a ČR.
Podľa článku 7 ods. 1 tejto zmluvy  príjmy slovenského daňovníka podliehajú zdaneniu len v SR, ak nevykonáva svoju činnosť v ČR prostredníctvom stálej prevádzkarne.
Ak však daňovníkovi v zmysle článku 5 zmluvy a lokálnej legislatívy ČR vznikne na území ČR stála prevádzkareň (ak napr. daňovník dosahuje na území SR príjmy zo živnosti vykonávanej na základe českého živnostenského oprávnenia), príjmy prisúdené tejto stálej prevádzkarni sa zdania v zmysle českých vnútroštátnych predpisov v ČR.
Daňovník ako rezident SR má povinnosť po skončení zdaňovacieho obdobia vysporiadať si v SR svoju celosvetovú daňovú povinnosť, t. j. uvedie v daňovom priznaní v SR aj príjmy zo živnosti zo zdrojov v ČR a za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatní k takýmto príjmom metódu zápočtu dane zaplatenej v zahraničí. Taktiež vyplní aj údaje požadované v XIII. oddiele daňového priznania - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.