Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Registrácia orgánov verejnej moci > Kedy je orgán verejnej moci povinný sa registrovať za platiteľa DPH

Kedy je orgán verejnej moci povinný sa registrovať za platiteľa DPH

V určitých prípadoch majú povinnosť stať sa platiteľmi DPH aj orgány verejnej moci.  Patria sem štátne orgány a ich rozpočtové organizácie (napr. Úrad verejného zdravotníctva SR), štátne fondy (napr. Štátny fond rozvoja bývania), orgány územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky), iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci (rozpočtové a verejnoprávne organizácie, príspevkové organizácie).
 
V zmysle § 3 ods. 4 zákona o DPH štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci (patria sem aj príspevkové organizácie, ak vykonávajú činnosti vo verejnom záujme), sa z pohľadu zákona o DPH nepovažujú za zdaniteľné osoby (teda sa nevzťahuje sa na ne zákon o DPH), keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, okrem 2 nižšie uvedených výnimiek.
 
1. výnimka:
Ak orgán verejnej moci vykonáva činnosť, ktorá môže konkurovať činnosti podnikateľa, avšak len v tom prípade, že orgán verejnej moci svojou činnosťou, ktorú môže vykonávať aj podnikateľský subjekt, výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž. Kritériá pre posúdenie výrazného narušenia hospodárskej súťaže nie sú zákonom bližšie určené, preto je každý prípad potrebné posúdiť individuálne.
 
2. výnimka:
Ak orgán verejnej moci vykonáva činnosť, ktorá je uvedená v prílohe č. 8 k zákonu o DPH a túto činnosť nevykonáva v zanedbateľnom rozsahu. Ide o činnosti:
-          telekomunikačné služby
-          dodanie vody, plynu, elektriny a tepla
-          preprava tovaru
-          prístavné a letiskové služby
-          preprava osôb
-          dodanie nového tovaru vyrobeného na predaj
-          činnosti pôdohospodárskych sprostredkovateľských agentúr týkajúce sa pôdohospodárskych produktov vykonávané podľa predpisov o spoločnej organizácii trhu s týmito produktmi
-          organizovanie obchodných veľtrhov a výstav
-          skladovanie
-          reklamné služby
-          služby cestovného ruchu
-          prevádzkovanie predajní pre zamestnancov, prevádzkovanie jedální pre zamestnancov a prevádzkovanie podobných prevádzok
-          činnosti verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu iné ako tie, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 36.
 
Ak orgán verejnej moci bude vykonávať uvedené činnosti na pokračujúcej báze a z týchto  činností bude dosahovať príjmy, má v rozsahu týchto  činností postavenie zdaniteľnej osoby.  Ak by tieto činnosti vykonával v zanedbateľnom rozsahu, bude naďalej považovaný za nezdaniteľnú osobu. Zákon nedefinuje mieru zanedbateľného rozsahu, preto je potrebné každý prípad posúdiť individuálne. Pri posudzovaní miery zanedbateľného rozsahu môže byť kritériom dosahovaný obrat z činností alebo miera sústavnosti vykonávanej činnosti.
 
Orgán verejnej moci môže byť zdaniteľnou osobou aj v prípade, ak vykonáva inú ekonomickú činnosť (podnikanie) v zmysle § 3 ods. 2 zákona o DPH.
 
-          Ak je orgán verejnej moci v rozsahu niektorých činností považovaný za zdaniteľnú osobu, musí si sledovať obrat z ekonomickej činnosti a  registrovať za platiteľa DPH, ak dosiahne zákonom stanovený obrat (§ 4 ods. 1 a 7  zákona o DPH), príp. môže nastať situácia, že sa stane  platiteľom  dane zo zákona v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH.
-          Ak sa stane platiteľom DPH, je vo všeobecnosti povinný odvádzať daň z tých plnení, v rámci ktorých sa považuje za zdaniteľnú osobu (z ostatných činností nie).
-          Môže si ako platiteľ dane vo všeobecnosti uplatniť odpočítanie dane z tých prijatých tovarov a služieb, ktoré súvisia s jeho zdaniteľnou činnosťou.
-          Ako platiteľ dane zo svojej  ekonomickej činnosti  podáva  daňové priznania podľa § 78 zákona o DPH, kontrolné výkazy podľa § 78a, vedie záznamy podľa § 70 zákona o DPH, atď..
 
 
FAQ

Otázka č. 1 – Prenájom nehnuteľností mestom
Mesto prenajíma vlastné nehnuteľnosti občanom, ale aj podnikateľom. Považuje sa mesto z titulu prenájmu nehnuteľností za zdaniteľnú osobu?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že prenájom nehnuteľností je v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH oslobodený od dane, oslobodenie od dane môže uplatniť aj podnikateľ – platiteľ DPH, preto DPH neovplyvňuje cenu prenájmu, čo znamená, že v danom prípade nemôže dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže, a preto mesto pri nájme nehnuteľností nekoná ako zdaniteľná osoba.

Otázka č. 2 – Dodanie vody obcou
Obec dodáva pre svojich obyvateľov pitnú vodu na pokračujúcej báze a z týchto dodávok dosahuje pravidelný príjem. Je obec z týchto dodávok považovaná za zdaniteľnú osobu?
Odpoveď
Ak obec vykonáva dodanie vody na pokračujúcej báze a z tejto činnosti dosahuje príjmy, t.j. táto činnosť nie je vykonávaná v zanedbateľnom rozsahu,  potom je obec  v rozsahu tejto činnosti považovaná za zdaniteľnú osobu.

Otázka č. 3 - Registrácia rozpočtovej organizácie
Rozpočtová organizácia zriadená obcou poskytuje reklamné služby, z ktorých za obdobie od 1.1.2023 do 30.5.2023 dosiahla obrat vo výške 53 800 eur. Tieto služby však nesúvisia s jej hlavnou činnosťou. Je rozpočtová organizácia povinná podať do 20.6.2023 žiadosť o registráciu pre DPH?     
Odpoveď
Za predpokladu, že rozpočtová organizácia vykonáva okrem svojej hlavnej činnosti aj vedľajšiu činnosť, napr. reklamné služby, potom ak dosahuje obrat pre povinnú registráciu pre DPH, je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20.6.2023.
 

Otázka č. 4 – Pravidelné poskytovanie služby prenájmu hnuteľného hmotného majetku obcou
Obec dosahuje vedľajší príjem z prenájmu hnuteľného hmotného majetku. Je obec povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty a platiť DPH?
Odpoveď
Keďže obec je v rozsahu poskytnutej služby - prenájom hnuteľného hmotného majetku zdaniteľnou osobou, potom hodnota takto dodanej služby (s miestom dodania určeným v tuzemsku) vchádza do obratu pre účely povinnej registrácie pre DPH a obec je povinná  pri dosiahnutí obratu podať žiadosť o registráciu pre DPH.

Otázka č. 5 – Príležitostné poskytovanie služby prepravy mestom
Mesto poskytuje príležitostne (raz za rok) prepravné služby, pričom z toho dosahuje nízky príjem. Je mesto z tohto titulu považované za zdaniteľnú osobu?
Odpoveď
Ak mesto nevykonáva prepravné služby na pokračujúcej báze a dosahuje z tejto činnosti príjmy v zanedbateľnom rozsahu, potom sa mesto nepovažuje v rozsahu tejto činnosti za zdaniteľnú osobu.