Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Kto nie je povinný používať pokladnicu e-kasa klient > Kedy nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient

Kedy nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient

Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient (ďalej len "PEKK") nevzniká v týchto prípadoch:

   •   ak činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby spadá do výnimiek podľa § 3 ods. 2 zákona o ERP (viď. výnimky zo zákona o ERP)
   •   ak fyzická osoba alebo právnická osoba svoju činnosť nevykonáva na základe oprávnenia na  podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka
   •   ak podnikateľ tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby prijíma v hotovosti mimo územia Slovenskej republiky,
   •   ak podnikateľ tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby prijíma bezhotovostne,
   •   ak podnikateľ neposkytuje službu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP.

FAQ

Otázka č. 1 - používanie PEKK občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“)
Je povinná fyzická osoba – podnikateľ – občan ŤZP povinná používať na evidenciu tržieb PEKK?
Odpoveď
Medzi výnimkami z povinnosti používania PEKK v § 3 ods. 2 zákona o ERP je aj občan ŤZP, ktorý disponuje s preukazom ŤZP.
To znamená, že podnikateľovi, ktorý je občanom ŤZP, nevzniká povinnosť používať pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzenej služby PEKK. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP alebo osvedčená fotokópia, ktoré preukáže na predajnom mieste. Zároveň má takýto podnikateľ povinnosť na predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP používať PEKK.
Ak ale zamestnávateľ (FO), ktorý  nie je občanom ŤZP, avšak jeho zamestnanci sú ŤZP, v takomto prípade už túto výnimku nie je možné uplatniť.
Výnimku z povinnosti používania PEKK nie je možné si uplatniť ani u právnickej osoby, a to ani vtedy, ak by konateľ bol osobou s ŤZP  (preukaz ŤZP sa vydáva iba fyzickej osobe). 

Upozornenie:
Po 1.1.2018 sa novelou zákona o ERP upravuje výnimka pri osobách, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP. Ak podnikateľ, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a predáva tovar prostredníctvom zamestnanca, ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, takýto podnikateľ je povinný evidovať tržby v PEKK. (Výnimka sa bude uplatňovať len vtedy, ak podnikateľ a aj zamestnanec budú držiteľmi preukazu ŤZP).

Otázka č. 2 – predaj vlastných výrobkov  občianskym združením, ktoré nemá oprávnenie na podnikanie
Občianske združenie (ďalej „združenie“) zamestnáva zdravotne postihnuté osoby na výrobu rôznych darčekových predmetov, ktoré sa následne predávajú. Má združenie povinnosť tržby, ktoré príjme v hotovosti z predaja týchto výrobkov evidovať v PEKK?
Odpoveď
Pre posúdenie povinnosti používania PEKK v prípade  združenia je rozhodujúce, či združenie predaj tovaru uskutočňuje na základe oprávnenia na podnikanie.
Ak činnosť ako je predaj tovaru (výrobkov) nie je združením vykonávaná na základe  oprávnenia na podnikanie,  združeniu v uvedenom prípade nevzniká povinnosť  tržby prijaté v hotovosti z tejto činností evidovať v PEKK  v zmysle zákona o ERP.

Otázka č. 3 - predaj tovaru na dobierku
Podnikateľ predáva tovar, ktorý dodáva odberateľovi formou dobierky. Vzniká mu povinnosť evidovať tržby v PEKK?
Odpoveď
Povinnosť evidencie tržieb v PEKK vyplýva podnikateľovi v prípade prijatia tržby v hotovosti z predaja tovaru. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na predaj tovaru prostredníctvom dobierky (ide o výnimku v zmysle § 3 ods. 2 zákona o ERP). Kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí zásielky na pošte alebo od zásielkovej služby, t.j. v danom prípade nie je naplnená podmienka úhrady priamo predávajúcemu. To znamená, že ak podnikateľ bude prijímať tržby iba ako úhrady dobierky, potom mu nevzniká povinnosť evidovať tržby v PEKK.

Otázka č. 4 - poskytovanie parkovacích služieb prostredníctvom predajného automatu
Vzťahuje sa povinnosť používania PEKK aj na službu - parkovanie prostredníctvom automatov?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v PEKK, patria aj parkovacie služby (prevádzka parkovacích priestorov – príloha č. 1 zákona o ERP). Ak podnikateľ prevádzkuje parkovacie služby na základe vydaného živnostenského oprávnenia, ide o podnikateľskú činnosť podľa § 2 Obchodného zákonníka. To znamená, ak podnikateľ prijíma tržby za poskytnutie parkovacích služieb v hotovosti, je povinný tieto tržby evidovať v PEKK.
Ale v prípade, ak podnikateľ poskytuje parkovacie služby prostredníctvom parkovacích automatov (bez obsluhy), nie je povinný evidovať tržby v PEKK, pretože podľa § 3 ods. 2 zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu v PEKK nevťahuje na služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.

Otázka č. 5 - prijatie tržby mimo územia SR                                                                                                                                                              
Je slovenský  podnikateľ povinný na evidenciu tržieb z predaja tovaru na území ČR  používať PEKK?
Odpoveď
Ak slovenský podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v PEKK, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí.

Otázka č. 6 - predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, ...). Ak by sa rozhodla tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať PEKK?                                                                                                            
Odpoveď
Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba  vykonáva na základe zákona  č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej „autorský zákon“),  povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v PEKK z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade stačí vydať  zákazníkovi  príjmový doklad  o prijatí tržby.

Otázka č. 7 - prenájom nehnuteľnosti
Vzniká povinnosť používať PEKK pri prenájme nehnuteľnosti?
Odpoveď
Ak v živnostenskom oprávnení je uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľnosti, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v  PEKK.