Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Kto nie je povinný používať pokladnicu e-kasa klient > Kedy nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient

Kedy nevzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient

Povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient nevzniká v týchto prípadoch:

   •   ak činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby spadá do výnimiek podľa § 3 ods. 2 zákona č. 289/ 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len "zákon o ERP"),
   •   ak fyzická osoba alebo právnická osoba svoju činnosť nevykonáva na základe oprávnenia na  podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka
   •   ak podnikateľ tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby prijíma v hotovosti mimo územia Slovenskej republiky,
   •   ak podnikateľ tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzenej služby prijíma bezhotovostne,
   •   ak podnikateľ neposkytuje službu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP.

V danom prípade je potrebné vydať zákazníkovi príjmový doklad o prijatí tržby a to v nadväznosti zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupoch v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1).

 

Otázka č. 1 - používanie pokladnice e-kasa klient fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“)
Je podnikateľ, fyzická osoby ŤZP povinná používať na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Podnikateľovi, ktorý je fyzickou osobou ŤZP, nevzniká povinnosť používať pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzenej služby pokladnicu e-kasa klient, to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ide o výnimku v zmysle §3 ods. 2 zákona o ERP). Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP alebo úradne osvedčená fotokópia, ktorými sa preukáže na predajnom mieste. Zároveň má takýto podnikateľ povinnosť na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP používať pokladnicu e-kasa klient. Zamestnávateľ (FO), ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, avšak jeho zamestnanci sú držiteľmi preukazu ŤZP, túto výnimku nemôže uplatniť. Výnimku z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient nie je možné si uplatniť ani u právnickej osoby, a to ani vtedy, ak by konateľ bol fyzickou osobou ŤZP (preukaz ŤZP sa vydáva iba fyzickej osobe). 

Výnimka sa bude uplatňovať len vtedy, ak podnikateľ a aj zamestnanec budú držiteľmi preukazu ŤZP.

 

Otázka č. 2 – predaj vlastných výrobkov  občianskym združením, ktoré nemá oprávnenie na podnikanie
Občianske združenie (ďalej „združenie“) zamestnáva zdravotne postihnuté osoby na výrobu rôznych darčekových predmetov, ktoré sa následne predávajú. Má združenie povinnosť tržby, ktoré príjme v hotovosti z predaja týchto výrobkov evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Pre posúdenie povinnosti používania pokladnice e-kasa klient v prípade  združenia je rozhodujúce, či združenie predaj tovaru uskutočňuje na základe oprávnenia na podnikanie.
Ak činnosť ako je predaj tovaru (výrobkov) nie je združením vykonávaná na základe oprávnenia na podnikanie, združeniu v uvedenom prípade nevzniká povinnosť tržby prijaté v hotovosti z tejto činností evidovať v pokladnici e-kasa klient v zmysle zákona o ERP.

 

Otázka č. 3 - predaj tovaru na dobierku
Podnikateľ predáva tovar, ktorý dodáva kupujúcemu formou dobierky. Vzniká mu povinnosť evidovať tržby v pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď
Povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient vyplýva podnikateľovi v prípade prijatia tržby v hotovosti z predaja tovaru. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na predaj tovaru prostredníctvom dobierky (ide o výnimku v zmysle § 3 ods. 2 zákona o ERP). Kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí zásielky na pošte alebo od zásielkovej služby, t. j. v danom prípade nie je naplnená podmienka úhrady priamo predávajúcemu. To znamená, že ak podnikateľ bude prijímať tržby iba ako úhrady dobierky, potom mu nevzniká povinnosť evidovať tržby v pokladnici e-kasa klient.

 

Otázka č. 4 - poskytovanie parkovacích služieb prostredníctvom predajného automatu
Vzťahuje sa povinnosť používania pokladnice e-kasa klient aj na službu - parkovanie prostredníctvom automatov?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient, patria aj parkovacie služby (prevádzka parkovacích priestorov – príloha č. 1 zákona o ERP). Ak podnikateľ prevádzkuje parkovacie služby na základe vydaného živnostenského oprávnenia, ide o podnikateľskú činnosť podľa § 2 Obchodného zákonníka. To znamená, ak podnikateľ prijíma tržby za poskytnutie parkovacích služieb v hotovosti, je povinný tieto tržby evidovať v pokladnici e-kasa klient.
Ale v prípade, ak podnikateľ poskytuje parkovacie služby prostredníctvom parkovacích automatov (bez obsluhy), nie je povinný evidovať tržby v pokladnici e-kasa klient, pretože podľa § 3 ods. 2 zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa klient nevťahuje na služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.

 

Otázka č. 5 - prijatie tržby mimo územia SR                                                                                                                                                              
Je slovenský  podnikateľ povinný na evidenciu tržieb z predaja tovaru na území ČR  používať pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Ak slovenský podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v pokladnici e-kasa klient, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí.

 

Otázka č. 6 - prijatie tržby bezhotovostne
Podnikateľ predáva tovar a poskytuje služby, za ktoré prijíma tržby len bezhotovostne (prevodom na účet), má povinnosť tržby evidovať v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
V prípade, ak podnikateľ prijíma tržby len bezhotovostne (prevodom na účet) nevzniká mu povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient.


Otázka č. 7 - prenájom nehnuteľnosti
Vzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient pri prenájme nehnuteľnosti?
Odpoveď
Ak je v živnostenskom oprávnení uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľnosti, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20 - Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici e-kasa klient.

 

Otázka č. 8 - predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, ...). Ak by sa rozhodla tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient?                                                                                                            
Odpoveď
Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba vykonáva na základe zákona  č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v pokladnici e-kasa klient z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká.

 

Otázka č. 9 - poskytnutá služba
Živnostník vykonávajúci práce v lese (pílenie stromov) je povinný evidovať prijatú hotovosť za poskytnuté služby v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Služba pílenie stromov spadá pod kód ŠKEČ (štatistická klasifikácia ekonomických činností) 02.20 Ťažba dreva, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1, živnostník nemá povinnosť prijatú hotovosť evidovať v pokladnici e-kasa klient.