Príjmy ostatné - iné

Ostatné príjmy vzhľadom na rôznorodosť príjmov fyzických osôb nie sú taxatívne vymenované v zákone o dani z príjmov. Medzi ostatné príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nepatria príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5), z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2), z prenájmu nehnuteľnosti (podľa § 6 ods. 3), ani príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4) a príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7)

Táto časť je zameraná na vybrané druhy ostatných príjmov podľa § 8 zákona, ktoré sa v podávanom daňovom priznaní uvádzajú ako   „iné“.
Od takýchto ostatných príjmov uvádzaných v podávanom daňovom priznaní ako   „iné“  možno odpočítať len výdavky skutočne vynaložené na dosiahnutie príjmu, ktoré daňovník preukáže hodnovernými dokladmi.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Prevádzkovanie živnosti bez živnostenského oprávnenia
Daňovník fyzická osoba je vyučeným automechanikom. Pracuje v istej a. s. a mimo pracovného času sa  venuje opravám áut pre známych i neznámych zákazníkov. Aj keď jeho činnosť zodpovedá definícii pojmu podnikanie podľa Obchodného zákonníka i zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, živnostenské oprávnenie na túto činnosť nemá. Prevádzkovanie živnosti bez živnostenského oprávnenia je porušením živnostenského zákona. Ako bude daňovník postupovať pri zdanení takýchto príjmov, keďže ide o neoprávnené podnikanie?
Odpoveď
Aj keď príjem dosiahnutý z takejto činnosti je v rozpore s právnymi predpismi,  je považovaný za zdaniteľný príjem. Keďže ide o neoprávnené podnikanie, príjem sa nezaradí medzi príjmy z podnikania podľa § 6, ale medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov - iné. Daňovník si môže uplatniť k týmto príjmom len výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu.
 
Otázka č. 2 – Vyplatený daňový bonus zo zahraničia
Daňovník, ktorý má trvalý pobyt na území SR, časť roka poberal  príjmy zo zamestnania v ČR, kde mu bol vyplatený daňový bonus na dieťa. Je daňovník (rezident SR) povinný daňový bonus vyplatený zo zahraničia zdaniť na území SR?    
Odpoveď
Daňový bonus, ktorý bol rezidentovi SR vyplatený v Českej republike podľa tam platnej legislatívy, sa považuje za príjem oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov. To znamená, že  daňovník ho v daňovom priznaní v príslušnom zdaňovacom období neuvádza a nezdaňuje ho.
 

 
Otázka č. 3 – Príjem fyzickej osoby z predaja pohľadávky
Fyzická osoba ako súkromná osoba dosiahla príjem z postúpenia pohľadávky. Považuje sa príjem z postúpenia pohľadávky za zdaniteľný príjem u fyzickej osoby?
Odpoveď
Predmetný príjem nie je vylúčený z predmetu dane z príjmov fyzickej osoby a nejde ani o príjem oslobodený od dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Príjem z postúpenia (predaja) pohľadávky nezaradenej v obchodnom majetku daňovníka je považovaný za zdaniteľný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Daňovník uvedie tento príjem v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B medzi ostatné príjmy na riadok „iné“.
 
Otázka č. 4 – Náhrada za stratu príjmu - úrazová renta vyplatená v roku 2023
Daňovníkovi bolo v roku 2023 vyplatené jednorazové plnenie z komerčnej poisťovne (plnenie z poistky inej osoby) za poskytovanú doživotnú náhradu za stratu na zárobku v dôsledku úrazu (daňovník má viac ako 40 % pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť). Plnenie bolo daňovníkovi vyplatené v roku 2023 jednorazovo vo výške 42 560 eur. Považuje sa toto plnenie za zdaniteľný príjem daňovníka?       
Odpoveď
Príjem z predmetného komerčného poistenia, ktorý je daňovníkovi vyplatený ako náhrada za stratu na zárobku (plnenie z cudzej poistky), sa považuje za zdaniteľný príjem. Podľa § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov  je táto náhrada za stratu na zárobku vyplácaná z plnení poskytovaných poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40 % pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, oslobodená od dane z príjmov do výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnej v roku vyplatenia náhrady. Ak ide o plnenie vyplatené daňovníkovi na viac rokov, uplatní sa oslobodenie od dane vo výške násobku sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a počtu rokov, na ktoré je plnenie vyplatené, najviac do výšky 20 000 eur. Keďže daňovníkovi bolo v roku 2023 vyplatené jednorazové plnenie za viac ako 5 rokov, z jeho príjmu je suma 20 000 eur oslobodená od dane a rozdiel vo výške 22 560 eur je zdaniteľným príjmom. Tento zdaniteľný príjem daňovník zahrnie v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 ako ostatný príjem "iný". 

 
 
Otázka č. 5 – Náhrada za stratu príjmu - úrazová renta v roku 2023
Daňovníkovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku, bolo v roku 2023 vyplatené plnenie z komerčnej poisťovne (plnenie z poistky inej osoby) poskytované v dôsledku úrazu (daňovník má viac ako 40 % pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť), ako  náhrada za stratu na zárobku. Plnenie bolo daňovníkovi vyplatené v roku 2023 jednorazovo za obdobie od 2023 do 2035  vo výške 45 000 eur. Považuje sa toto plnenie za zdaniteľný príjem daňovníka?       
Odpoveď
Príjem z predmetného komerčného poistenia, ktorý je daňovníkovi vyplatený ako náhrada za stratu na zárobku (plnenie z cudzej poistky), sa považuje za zdaniteľný príjem. Podľa § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov  je oslobodená náhrada za stratu na zárobku vyplácaná z plnení poskytovaných poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40 % pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak ide o plnenie vyplatené daňovníkovi na viac rokov, uplatní sa oslobodenie od dane v zdaňovacom období vyplatenia  plnenia  vo výške násobku  nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnej v zdaňovacom období vyplatenia plnenia a počtu rokov, na ktoré je plnenie vyplatené, a to počnúc rokom, v ktorom bolo toto plnenie vyplatené, najviac do výšky 20 000 eur. Za zdaňovacie obdobie 2023 je výška nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 4 922,82 eura. Keďže daňovníkovi bolo vyplatené jednorazové  vyrovnanie odškodnenia za 13 rokov, uplatní si v roku 2023 oslobodenie v maximálnej výške 20 000 eur (4 922,82 *13= 63 996,66 eura). Za zdaniteľný príjem daňovníka v roku 2023 sa považuje vyplatené plnenie z poisťovne v tomto roku znížené o sumu oslobodených príjmov vo výške 20 000 eur, t. j. suma 25 000 eur (45 000 – 20 000).
Nakoľko daňovníkovi bolo plnenie vyplatené jednorazovo v roku 2023, predmetný príjem uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B  za rok 2023 medzi ostatné príjmy podľa  § 8 zákona o dani z príjmov na riadok „iné“.

Otázka č. 6 – Prijatá odplata za zriadenie vecného bremena
Daňovníkovi  bola  vyplatená jednorazová odplata vo výške 2 500 eur za zriadenie vecného bremena za kanalizačný zberač zriadený na jeho pozemku, pričom pozemok bol znehodnotený a doba trvania je neobmedzená. Je daňovník povinný tento príjem zdaniť? 
Odpoveď
Príjem za zriadenie vecného bremena nie je vylúčený z predmetu dane z príjmov a nie je možné ho považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov. Z uvedeného dôvodu sa predmetný príjem považuje za zdaniteľný príjem fyzickej osoby, ktorý sa zaraďuje medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Daňovník tento príjem uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B  za príslušné zdaňovacie obdobie a to medzi ostatné príjmy podľa  § 8 zákona o dani z príjmov na riadok „iné“. 
 
Otázka č. 7 – Príjem vyplatený na základe dohody o urovnaní
Daňovníkovi bol  vyplatený príjem  na základe dohody o urovnaní podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vo výške 6 750 eur. Predmetom dohody o urovnaní je mimosúdne usporiadanie sporných majetkových vzťahov k nehnuteľnosti, ich uznanie oprávnenou osobou v prospech povinných osôb za peňažné protiplnenie zodpovedajúce jej hodnote. Je daňovník povinný  takéto peňažné plnenie zdaniť?
Odpoveď
Príjem vyplatený fyzickej osobe na základe dohody o urovnaní podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nie je vylúčený z predmetu dane a nie je ani od dane z príjmov oslobodený podľa zákona o dani z príjmov. Uvedený príjem predstavuje pre daňovníka zdaniteľný príjem, ktorý sa zaradí medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.  Daňovník tento príjem uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B  za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom ho dosiahol, a to  medzi ostatné príjmy podľa  § 8 zákona o dani z príjmov na riadok „iné“.
 
Otázka č. 8 - Príjem za energie vyplatený vlastníkovi bytu od užívateľa bytu na základe zmluvy o výpožičke
Ak užívateľ bytu na základe zmluvy o výpožičke platí vlastníkovi bytu dohodnutú sumu rovnajúcu sa mesačným splátkam, ktoré je povinný platiť vlastník bytu správcovi bytového domu za dodávku energií, predstavuje tento príjem pre vlastníka bytu zdaniteľný príjem? Vlastník nie je podnikateľ a teda byt nemá zaradený v obchodnom majetku.  Ak ide o zdaniteľný príjem, o aký druh príjmu sa jedná?
Odpoveď
V prípade úhrady za energie, ktoré plynú vlastníkovi nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku od užívateľa tejto nehnuteľnosti na základe zmluvy o výpožičke, tieto príjmy sa u vlastníka nehnuteľnosti považujú za "iný" ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Z titulu dosahovania príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov daňovník nie je povinný sa registrovať na daň z príjmov u správcu dane.  Do základu dane sa v tomto prípade zahrnie príjem znížený len o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie (to znamená, že ako daňový výdavok si vlastník bytu k tomuto príjmu nemôže uplatniť napríklad odpisy tohto majetku).