aplikácia § 33a zákona o dani z príjmov

Popis problému
Pýtate sa, či je povinnosťou mzdovej účtovníčky prepočítať sumu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ktorú si zamestnanec uviedol v tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov
na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) .... (ďalej len „žiadosť o RZ“) v sume 300 €,
ak v priloženom potvrdení v súlade s § 37 ods. 5 ZDP (ďalej len „potvrdenie z banky“) je uvedené, že úver sa začal úročiť v októbri 2018 a úrok predstavuje sumu 300 €. Pýtate sa aj na to, či mzdová účtovníčka má
upozorniť zamestnanca, že sumu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, uvedenú v žiadosti o RZ nesprávne vypočítal, či zodpovedá za nesprávne vyplnenú túto sumu, resp. či nemalo byť priamo v žiadosti
o RZ uvedené, že daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP predstavuje 50 % z úroku z potvrdenia, ak je suma vyššia ako 400 €, tak max. 400 €, ak trvá úročenie celý rok.

Stanovisko zo dňa 31.1.20219
V súlade s § 33a ods. 9 ZDP daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a ktorému zamestnávateľ, vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“), daňový bonus na zaplatené úroky prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.
Zamestnanec si môže po uplynutí zdaňovacieho obdobia daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) alebo v ročnom
zúčtovaní. V ročnom zúčtovaní oň požiada prostredníctvom žiadosti o RZ, v ktorej si tento nárok uplatní a zároveň vyhlási aj ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na výpočet daňového bonusu podľa § 33a ZDP.
V žiadosti o RZ si sám zamestnanec vypočíta sumu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP. Rovnako aj v daňovom priznaní si sám zamestnanec vypočíta túto sumu.
K žiadosti o RZ je potrebné na preukázanie tohto nároku priložiť príslušné doklady (§ 37 ZDP). Práve tieto doklady slúžia na to, aby zamestnávateľ vedel posúdiť, či zamestnancovi nárok na daňový bonus na zaplatené
úroky podľa § 33a ZDP vznikol alebo nevznikol. Keďže zamestnávateľ v uvádzanom prípade na základe priložených dokladov a údajov uvedených v žiadosti o RZ zistil, že zamestnancovi nárok na tento daňový bonus
vznikol v inej sume, ako zamestnanec uviedol v žiadosti o RZ, potom tomuto zamestnancovi daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP prizná v takej sume, na akú má zamestnanec podľa § 33a ZDP v danom roku nárok. Je na zamestnávateľovi, či uvedené oznámi zamestnancovi.

Vami navrhovaný text do žiadosti o RZ by nebol jednoznačný a to v prípade uplatňovania štátneho príspevku alebo štátneho príspevku pre mladých podľa osobitného predpisu.

 

 

Vami navrhovaný text do žiadosti o RZ by nebol jednoznačný a to v prípade uplatňovania štátneho príspevku
alebo štátneho príspevku pre mladých podľa osobitného predpisu.