Zaplatenie dane verejnou obchodnou spoločnosťou za spoločníkov

Otázka - zaplatenie dane v.o.s. za spoločníkov
Verejná obchodná spoločnosť zaplatila daň z príjmov FO za svojich spoločníkov za rok 2013 v roku 2014. Otázka je, či takéto plnenie predstavuje pre jednotlivých spoločníkov v.o.s. zdaniteľný príjem roka 2014 (či ide o nejaký benefit), a ak áno, či tento príjem patrí do príjmov uvedených v § 6 ods. 1 písm. d) alebo ide o príjem podľa § 8 ZDP uvádzaný v DP ako „iný“ ostatný príjem?
 
Odpoveď
V súlade s § 3 ods. 2 písm. a) ZDP predmetom dane z príjmov fyzickej osoby nie je príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť“) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 ZDP.
Za predpokladu, že v. o. s. poskytla takéto plnenie svojim spoločníkom ako dar, potom daň z príjmov zaplatená za uvedené fyzické osoby, sa u jednotlivých spoločníkov považuje za zdaniteľný príjem, ktorý podľa nášho názoru patrí medzi príjmy uvedené v § 6 ods. 1 písm. d) ZDP.