Príjmy podliehajúce dani z príjmov

Predmetom dane z príjmov je akýkoľvek príjem (výnos) z činnosti fyzickej osoby (daňovníka), ako aj z nakladania s jeho majetkom,  okrem príjmov, ktoré sú taxatívne vymenované ako príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Príjmy, ktoré sú predmetom dane, môžu byť ešte oslobodené od dane. Všetky príjmy fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov sú definované v zákone o dani z príjmov (§ 9).
Príjmom je peňažné aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.
 
Príjmy fyzickej osoby, ktoré sú predmetom dane z príjmov, sa členia na
 • príjmy zo závislej činnosti (§ 5) vrátane podielu na zisku (dividendy) vyplateného obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva zo zisku za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017, ako aj zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003, ktoré sú vyplácané po 31.12.2016,
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7),
 • ostatné príjmy (§ 8)
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017, ako aj podiely na zisku z vykázaného hospodárskeho výsledku do konca roka 2003 (§ 3 ods. 1 písm. e),
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti (okrem podielu na likvidačnom zostatku spoločníka v.o.s. a komplementára  k.s.) alebo družstva, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpilo do likvidácie najskôr 1.1.2017, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa Obchodného zákonníka najskôr 1.1.2017 (§ 3 ods. 1 písm. e),
 • vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka obchodnej spoločnosti (okrem spoločníka v.o.s. a komplementára k.s.),  ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 (§ 3 ods. 1 písm. e),
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti) zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 (§ 3 ods. 1 písm.e),
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti (§ 3 ods. 1 písm. f),
 • podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti (§ 6 ods. 1 písm. d),
 • podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti (§ 6 ods. 1 písm. d),
 • vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti (§ 6 ods. 1 písm. d),
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 (§ 3 ods. 1 písm. g),
 • podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (§ 3 ods. 1 písm. g).
Predmetom dane fyzickej osoby sú aj dary poskytované
- v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti,
- v súvislosti s výkonom inej samostatnej zárobkovej činnosti,
- s prenájmom nehnuteľností,
- s použitím diela a použitím umeleckého výkonu,
- poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Príjem vo forme úrokov z vkladov na bežnom účte
Banka pripísala fyzickej osobe (nepodnikateľovi) úrok z vkladu peňažných prostriedkov na jeho bežnom účte. Je tento príjem predmetom dane?
Odpoveď
Áno. Úroky z vkladov na bežnom účte sú príjmom podliehajúcim dani podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona. Tento príjem však podlieha zrážkovej dani, ktorú je povinná vykonať banka. Vykonaním zrážky je splnená daňová povinnosť a daňovníkovi  nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 2 – Príjem vo forme nepeňažnej výhry zo žrebovania
Fyzická osoba sa stala výhercom súťaže na základe žrebovania a získala nepeňažnú výhru vo forme kávovaru. Je tento nepeňažný príjem predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Áno. Výhra z reklamnej súťaže a žrebovania  podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona. Príjem z nepeňažnej výhry je fyzická osoba povinná priznať v daňovom priznaní, ak prevyšuje sumu 350 eur, nakoľko výhry do 350 eur sú oslobodené od dane z príjmov. Do základu dane sa zahrňuje iba príjem presahujúci sumu 350 eur.

Otázka č. 3 – Príjem z činnosti osobného asistenta
Daňovník vykonáva činnosť osobného asistenta osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, za čo dostáva táto osoba zdravotne ťažko postihnutá príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Je tento príjem  predmetom dane z príjmov u osoby ťažko zdravotne postihnutej, alebo je predmetom dane u osoby, ktorá vykonáva činnosť osobného asistenta?
Odpoveď
Peňažný príspevok za činnosť osobnej asistencie vyplácaný podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je predmetom dane z príjmov aj u osoby ťažko zdravotne postihnutej (tento príspevok je však oslobodený od dane z príjmov), ako aj u osobného asistenta. Príjem osobného asistenta z činnosti osobnej asistencie osoby ťažko zdravotne postihnutej sa zaraďuje medzi príjmy podliehajúce dani z príjmov z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona  o dani z príjmov.
 
Otázka č. 4 – Príjem z predaja vlastných poľnohospodárskych produktov
Daňovník bez živnostenského oprávnenia a bez registrácie za samostatne hospodáriaceho roľníka dosahuje príjmy z predaja poľnohospodárskych produktov (ovocia a zeleniny), ktoré vypestuje doma vo svojej záhrade a predáva na trhových miestach jednotlivým občanom. Podlieha tento príjem dani z príjmov?
Odpoveď
Tento príjem podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona  o dani z príjmov ako príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby. Tento príjem je však oslobodený od dane z príjmov do sumy 500 eur. 
 
Otázka č. 5 – Dar poskytnutý v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti
Podnikateľ vykonávajúci poľnohospodársku činnosť dostal od svojho odberateľa ako dar kosačku na trávu v hodnote 1 100 eur. Je tento dar predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o dar v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, tento dar je predmetom dane  z príjmov a podnikateľovi vzniká povinnosť si hodnotu kosačky zahrnúť do príjmov z podnikania v tom zdaňovacom období, v ktorom kosačku dostal.
 

Otázka č. 6 - Náhrada nemajetkovej ujmy

 Je primerané finančné zadosťučinenie priznané fyzickej osobe Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 127 ods. 3 Ústavy SR v súvislosti s ustanovením § 50 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. predmetom dane z príjmov fyzickej osoby?

Odpoveď

Náhrady nemajetkovej ujmy sú príjmom, ktorý je predmetom dane z príjmov, ale je podľa § 9 ods. 2 písm. i) zákona oslobodený od dane z príjmov. Z toho dôvodu sa do daňového priznania neuvádzajú. Od 1.1.2015 nie sú od dane z príjmov oslobodené náhrady nemajetkovej ujmy vyplatené podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka v prípade zníženia dôstojnosti fyzickej osoby alebo jej vážnosti v spoločnosti.

 

Otázka č. 7 - Sprepitné

Fyzická osoba prevádzkuje reštauráciu. Prijíma aj úhrady platobnou kartou. Ak zákazník uhradí väčšiu sumu ako je na doklade, je tento príjem predmetom dane z príjmov?

Odpoveď

Keďže tzv. sprepitné možno považovať za dar, dar poskytnutý v súvislosti s príjmom z podnikania alebo z príjmov zo závislej činnosti je predmetom dane z príjmov. Uvedený príjem zdaní buď majiteľ reštaurácie ako príjem z podnikania, alebo sa zdaní u zamestnanca spolu so mzdou v mesiaci, v ktorom mu bol vyplatený.

 

Otázka č. 8 - Príjem od Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Fyzická osoba neregistrovaná ako samostatne hospodáriaci roľník obdržala od Pôdohospodárskej platobnej agentúry platbu na poľnohospodársku plochu. Je tento príjem predmetom dane z príjmov?

Odpoveď

Podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu a štátnych fondov sú predmetom dane z príjmov, ale sú podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane, ak nejde o platbu v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a § 6. 

 

Otázka č. 9 - Príjem z predaja cenných papierov

Fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti dosiahla príjem z predaja akcií, ktoré vlastnila ešte z obdobia kupónovej privatizácie. Je tento príjem predmetom dane z príjmov?

Odpoveď

Príjem z prevodu cenných papierov je predmetom dane z príjmov, ale príjem z predaja cenných papierov nadobudnutých v kupónovej privatizácii je oslobodený od dane z príjmov a fyzickej osobe nevzniká žiadna daňová povinnosť v súvislosti s týmto druhom príjmu.

 

Otázka č. 10 – Nadobudnutie nehnuteľnosti na základe zámennej zmluvy

Fyzická osoba uzatvorila s inou fyzickou osobou zámennú zmluvu, na základe ktorej si vymenili byty. Jedna fyzická osoba vymenila jednoizbový byt za trojizbový a druhá fyzická osoba vymenila trojizbový byt za jednoizbový byt.  Zároveň si dohodli aj finančný doplatok, ktorý zaplatí fyzická osoba nadobúdajúca trojizbový byt. Je príjem z nadobudnutia väčšieho bytu u fyzickej osoby predmetom dane z príjmov?

Odpoveď

Predmetom dane z príjmov fyzickej osoby je aj nepeňažné plnenie získané zámenou. Na zámennú zmluvu platia primerane ustanovenia o kúpnej zmluve a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. Takže aj pri zámennej zmluve dochádza k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, pričom príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti môže byť od dane z príjmov oslobodený, ak predávajúci spĺňa zákonom stanovené podmienky.